Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

Usnesení

z 1. ustanovujícího zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 7. listopadu 2014 kulturním domě v Přáslavicích.

Zasedání zastupitelstva Obce Karlovice projednalo předložené návrhy a zprávy a za :

a/  s c h v a l u j e :

 1. informaci o platnosti komunálních voleb, konaných v obci dne 10. a 11.10.2014
 2. výši měsíčních odměn za výkon funkce zastupitele, člena rady obce a místostarosty (zaznamenáno v zápise ZO) od 7.11.2014

b/  zvolilo :

 1. podle § 103 odst.2) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších zákonů do funkce starostky Obce Karlovice p. Vlastu Špačkovou z Radvánovic
 2. podle § 103 odst.2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších zákonů do funkce místostarosty Obce Karlovice p. Mgr. Ondřeje Havrdu ze Sedmihorek
 3. podle § 99 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších zákonů tyto členy zastupitelstva obce za členy rady obce: p. Petra Šafáře ml., Václava Richtra, Jiřího Drahoňovského
 4. zřízení finančního výboru a kontrolního výboru, kdy oba výbory budou tříčlenné

c/ u k l á d á :

 1. radě obce zřídit Sbor pro občanské záležitosti
 2. radě obce projednat a zabezpečit řešení připomínek a námětů zaznamenaných v zápise, přednesených v průběhu jednání ustavujícího zasedání zastupitelstva, pokud nebyly zodpovězeny přímo nebo vyřízeny během jednání.

podpisy :


Zápis

z 1. ustanovujícího zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 7. listopadu 2014 kulturním domě v Přáslavicích.

Zasedání obce řídil do zvolení starosty obce pan Jindřich Jakubec.
Kontrolou presenční listiny zjištěno, že je přítomno 13 zvolených členů zastupitelstva obce Karlovice a zasedání je usnášení schopné.
Přítomni: pí.Špačková, p.Mgr.Havrda, p.Bc.Cvrček, p.Drahoňovský, pí.Bc.Hájková, p.Kyloušek, pí.Vítková, pí.Segečová, pí.Richterová, p.Bajer, p.Kobrle, p.Šafář st., p.Ing.Šťastný
Pozdější příchod: p.Šafář ml., p.Richter
Přítomni: 25 občanů

Pro jednání byl navržen následující program:

 1. Zahájení zasedání zastupitelstva
 2. Složení slibu členy zastupitelstva
 3. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst.1 zákona o obcích) a zapisovatele
 4. Schválení programu
 5. Volba starosty
 6. Volba místostarosty
 7. Volba dalších členů rady obce
 8. Volba členů kontrolního a finančního výboru
 9. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)
 10. Diskuze, návrh usnesení, závěr

1. Zasedání zastupitelstva slavnostně zahájil pan Jindřich Jakubec.

2. Podle § 69 odstavce 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, složili členové obecního zastupitelstva slib. Text slibu přednesl pan Jiří Drahoňovský. Jednotliví zastupitelé složili slib do rukou předsedajícího pana Jindřicha Jakubce a potvrdili jej podpisem.

3. Ověřovateli zápisu byli zvoleni pan Miroslav Kobrle a paní Olga Richterová, paní Jaroslava Vítková provedla zápis ze zastupitelstva.

pro 13, proti 0, zdržel se 0

4. Následujícím bodem bylo schválení programu.

pro 13, proti 0, zdržel se 0
Program byl schválen bez připomínek.

5. Volba starosty proběhla veřejnou formou. Paní Jana Segečová navrhla jako starostku paní Vlastu Špačkovou. Navržená kandidátka byla volbou potvrzena do funkce starostky.

pro 12, proti 0, zdržel se 1

6. Na funkci místostarosty navrhla paní Jana Segečová pana Mgr. Ondřeje Havrdu. Navržený kandidát byl volbou potvrzen do funkce místostarosty.

pro 12, proti 0, zdržel se 1

7. Bylo přistoupeno k volbě dalších členů rady obce. Podle § 99 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., O obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších zákonů bude rada obce pětičlenná. Po dohodě zastupitelů se do rady obce navrhli jako další členové Petr Šafář ml., Václav Richter a Jiří Drahoňovský.

Jiří Drahoňovský byl zvolen – pro 12  proti 0zdržel se 1
Petr Šafář ml. a  Václav Richter nemohli být zvoleni do rady, jelikož ještě nesložili slib zastupitelů obce.

8. Do finančního výboru byla zvolena jako předsedkyně Jana Segečová, dalšími členy Bc. Ondřej Cvrček a Miroslav Kobrle.

pro 10, proti 0, zdržel se 3

Do kontrolního výboru byla zvolena jako předsedkyně Jaroslava Vítková, dalšími členy Petr Bajer a Ing. David Šťastný.

pro 10, proti 0, zdržel se 3

9. Měsíční odměny neuvolněných zastupitelů budou vypláceny v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstva. Jedná se o odměnu za funkci místostarosty 17 491 Kč , člena rady obce 1 400 Kč a zastupitele 500 Kč.

pro 13, proti 0, zdržel se 0

10. Následoval projev starostky Vlasty Špačkové a posléze začala diskuze.

Byla zmíněna rezignace Ondřeje Macháčka na funkci zastupitele z osobních důvodů (za něho nastoupil Václav Richter) a rezignace Martina Volfa na funkci zastupitele, který jakožto zaměstnanec Finančního ředitelství nesmí vykonávat funkci zastupitele (za něho nastoupil Ing. David Šťastný).
Starostka poděkovala 8 zastupitelům minulého funkčního období, kteří nebyli zvoleni nebo již nekandidovali –  pí.Cvrčková, pí.Kukeňová, pí.Mgr.Šichová, pí.Ing.Lukešová, p.Ruček, p.Machačný, p.Kukeně a p.Kéda.
Zastupitelé si zvolili jako jednací den zastupitelstva čtvrtek od 18 hodin.
p.Ing.Švejda – vybudování miniškolky, parkoviště k Lázním Sedmihorky
p.Bartošík – na okraje silnic namalovat čáry
————————————————————————————————————————
19:00 přišli Petr Šafář ml. a Václav Richter, Petr Šafář ml. přečetl slib a potvrdili jej do rukou předsedy, tudíž proběhla dovolba rady obce.

Petr Šafář ml. byl zvolen – pro 14, proti 0, zdržel se 1
Václav Richter byl zvolen – pro 14, proti 0, zdržel se 1
————————————————————————————————————————
p.Tehnik – přidání ukazatelů na Janův Kout (Vystrkálov)
p.Ing.Šťastný – zrcadla na křižovatce u Karáskových, k Tůmovým, falešný policista v Sedmihorkách
19:35 odešla Bc.Jana Hájková

Paní Olga Richterová nás seznámila s návrhem usnesení ustanovujícího zastupitelstva.

pro 14, proti 0, zdržel se 0

Paní starostka Vlasta Špačková poděkovala všem přítomným.
Zastupitelstvo bylo ukončeno v 19:40.
Karlovice dne 7. listopadu 2014

Vlasta Špačková
starostka

Ověřovatelé zápisu: Miroslav Kobrle, Olga Richterová

Zapsala: Jaroslava Vítková