Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

Usnesení

z 10. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 23. června 2016 kulturním domě v Přáslavicích.

Zasedání zastupitelstva Obce Karlovice projednalo předložené návrhy a zprávy a za :

a/  s c h v a l u j e :

 1. Závěrečný účet obce a zprávu o hospodaření obce za rok 2015 bez výhrad.
 2. Účetní závěrku za rok 2015.
 3. Přijetí daru od paní Marie Hradiské a pana Martina Kreysy pozemek p.p.č. 743/2 dle geometrického plánu č. 798-22/2015.
 4. Smlouvu o odkoupení pozemku p.č. 308/2 k.ú. Karlovice od Římskokatolické farnosti – děkanství Turnov, za podmínek uvedených ve smlouvě o smlouvě budoucí.
 5. Smlouvu o centralizovaném zadání veřejné zakázky „Komplexní nakládání s odpady“ v otevřeném nadlimitním řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, mezi obcí Malá Skála jako centrální zadavatel a obcí Karlovice jako pověřující zadavatel a pověřuje  podpisem této smlouvy.
 6. Návrh smlouvy o poskytování služeb k veřejné zakázce „Komplexní nakládání s odpady“ (Příloha č. 2p zadávací dokumentace) zadávané v otevřeném nadlimitním řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, mezi obcí Karlovice jako budoucím objednatelem a vybraným uchazečem jako budoucím poskytovatelem.
 7. Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Komplexní nakládání s odpady“ zadávané v otevřeném nadlimitním řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, vč. odůvodnění veřejné zakázky dle § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
 8. Přijetí daru, darující paní Věra Kehárova podíl 3/8 a Jaroslava Šilhánová podíl 3/8 na parcelách vedených zjednodušenou evidencí p.č 1233 díl 1 – 3v k.ú. Karlovice.
 9. Záměr odprodeje pozemku p.č. 1817/2 v k.ú. Karlovice
 10. Požadavek v rámci probíhajících příprav nového administrativního členění státu, a to na zřízení nového územního celku okres Turnov a tím vyřešení anomálie obce s rozšířenou působností Turnov, která se skládá z obcí ležících na území tří stávajících okresů.
 11. Rozpočtové změny č.2/2016 dle přílohy.

c/  bere na vědomí :

 1. Všeobecné informace a informace o probíhajících akcích.

d/  u k l á d á :

 1. Radě obce a starostovi zabezpečit a vyřídit připomínky, podněty a úkoly zaznamenané v zápise.
 2. Starostovi připravit, případně zajistit výběrové řízení na dodavatele MŠ Sedmihorky.

podpisy :  Miroslav Kobrle, Jiří Drahoňovský


Zápis

z 10. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 23. června 2016 kulturním domě v Přáslavicích.

Zasedání obce řídil pan starosta Mgr. Ondřej Havrda.
Kontrolou presenční listiny bylo zjištěno, že je přítomno 13 zvolených členů zastupitelstva obce Karlovice a zasedání je usnášení schopné.

Přítomni:pí. Špačková, p.Mgr. Havrda, p.Bc. Cvrček, pí.Bc. Hájková,pí.Segečová,
pí. Richterová, p. Kobrle, p. Drahoňovský, p.Ing. Šťastný,pí. Vítková, p. Šafář st.,p. Šafář ml., p. Kyloušek

Omluveni:p. Bajer,p. Richter
Neomluveni: 0
Přítomni:4občani

Pro jednání byl navržen následující program (doplněn p. Havrdou o body 8,9,10,11):

 1. Zahájení
 2. Zpráva o činnosti rady obce
 3. Závěrečný účet obce za rok 2015 a účetní uzávěrka
 4. Projednání daru pozemku p.č. 743/2 – p.Kreysa, pí. Hradiská
 5. Projednáníkupní smlouvy na pozemek p.č. 308/2
 6. Smlouvu o centralizovaném zadání veřejné zakázky “Komplexní nakládání s odpady”
 7. Oprava tenisového kurtu ve sportovním areálu Sedmihorky
 8. Projednání daru podílů paní Kehárové a Šilhánové p. ZE 1233 díl 1-3
 9. Projednání záměru prodeje pozemku p.p.č. 1817/2 k.ú. Karlovice
 10. Projednání vzniku nového okresu v rámci ORP Turnov
 11. Rozpočtová změna č.2/2016
 12. Diskuze, usnesení, závěr

pro 13     proti 0     zdržel se 0

1. Zasedání zastupitelstva zahájil pan starosta Mgr. Ondřej Havrda.

Návrhová komise bude pracovat ve složení: pí. Špačková, p. Kyloušek
Ověřovateli zápisu budou: p. Kobrle, p. Drahoňovský
Zapisovatelkou bude pí. Hájková.

pro 13     proti 0     zdržel se 0

2. Zpráva o činnosti rady obce

starosta informoval zastupitele o činnosti rady obce, zápisy jsou vyvěšeny na webových stránkách

3. Závěrečný účet obce za rok 2015 a účetní uzávěrka

 • závěrečný účet je vyvěšen na webu
 • Krajský úřad přezkoumal závěrečný účet i účetní uzávěrku a nebyly zjištěny žádné nedostatky
 • schválení závěrečného účtu a účetní uzávěrky obce za rok 2015

pro 13     proti 0     zdržel se 0

4. Projednání daru pozemkup.č. 743/2 – p.Kreysa, pí. Hradiská

 • jedná se o nově vybudovaný chodník před Pizzerií U Marušky

pro 13     proti 0     zdržel se 0

5. Projednáníkupní smlouvy na pozemek p.č. 308/2k.ú. Karlovice od Římskokatolické farnosti – děkanství Turnov

 • pozemek u budovy OÚ Karlovice s houpačkami

pro 13     proti 0zdržel se 0

6. Smlouvu o centralizovaném zadání veřejné zakázky “Komplexní nakládání s odpady”

 • Smlouva mezi obcí Karlovice a obcí Malá Skála – stanovuje Malou Skálu svým zástupcem (centrálním zadavatelem)

pro 13     proti 0     zdržel se 0

 •  Návrh smlouvy o poskytování služeb k veřejné zakázce (Příloha č. 2p zadávací dokumentace)

pro 13     proti 0     zdržel se 0

 • Zadávací dokumentace k veřejné zakázce “Komplexní nakládání s odpady”

pro 13     proti 0     zdržel se 0

7. Oprava tenisového kurtu ve sportovním areálu Sedmihorky

 •  povrch Sport COURT + zábrana ze dvou stran + tyče na síť + síť – 894 000 Kč

pro 12     proti 0     zdržel se 1

8. Projednání daru podílů 3/8 paní Kehárové a 3/8 paní Šilhánové p. ZE 1233 díl 1-3

pro 13     proti 0     zdržel se 0

9. Projednání záměru prodeje pozemku p.p.č. 1817/2 k.ú. Karlovice

 • pro odprodej

pro 11     proti 0     zdržel se 1

19:20 odešel p.Šafář ml.

10. Projednání vzniku nového okresu v rámci ORP Turnov

 • každé ORP bude muset příslušet pouze jednomu okresu
 • ORP Turnov – spadá pod 3 okresy – Semily (21 obcí), Liberec (13 obcí), Jablonec n.N. (3 obce)
 • plánuje se zřízení nového okresu – TURNOV

pro 12     proti 0     zdržel se 0

11. Rozpočtová změna č.2/2016

 • Výdaje : + 100 000 Kč  – hasičská zbrojnice Svatoňovice, Roudný (omítka)
  + 300 000 Kč – tenisový kurt ve sportovním areálu Sedmihorky
  snížení rezervy o 400 000 Kč

pro 12     proti 0     zdržel se 0

12. Diskuze, usnesení, závěr

 • pochvala p. Čejkovi z Radvánovic za sekání
 • na Veřejně prospěšné práce nastoupil p. Rezler z Ohrazenic
 • dle vyúčtování plynu bylo ušetřeno za topení na OÚ 23 000 Kč díky zateplení budovy
 • je třeba zesílit odsávání v kuchyni na Motorestu
 • p. Babincová chce skončit v obchodě v Radvánovicích ke konci roku
 • noční klid lze zajistit obecně závaznou vyhláškou přičemž dle hygieny reprodukovaná hudba není brána jako hluk

Usnesení přečetla pí. Špačková.

pro 12     proti 0     zdržel se 0

Zastupitelstvo ukončeno v 20:15.

Karlovice dne 23. června2016

Mgr. Ondřej Havrda
starosta

Ověřovatelé zápisu:
p. Kobrle
p. Drahoňovský

Zapsala:
Jana Hájková