Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

Usnesení

z 11. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 22. září 2016 kulturním domě v Přáslavicích.

Zasedání zastupitelstva Obce Karlovice projednalo předložené návrhy a zprávy a za :

a/  s c h v a l u j e :

 1. Prodej parcely p.p.č. 1817/2 k.ú. Karlovice za cenu  80 Kč/m2 , kupující manželé Zajíčkovi Prostějov.
 2. Prodej parcel zjednodušené evidence p.č. 134/2, 139, 163 k.ú. Karlovice za cenu 30 Kč/m2 , kupující manželé Janků, Svatoňovice.
 3. Smlouvu o věcném břemenu – služebnosti č. č. 33/2016-36200/VB/Mar s ŘSD s.p. na chodník vzniklý  v rámci akce „Bezpečně přes silnici I/35“.
 4. Smlouvu o věcném břemenu – služebnosti 31/2016-36200/VB/Mar s ŘSD s.p. na chodník vzniklý  v rámci akce „Karlovice – Radvánovice, chodník při silnici I/35“.
 5. Smlouvu o provedení stavby vodovodní šachty a vodovodní přípojky na p.p.č. 763/3 k.ú. Karlovice, stavebník pan Petr Prokopec.
 6. Rozpočtové změny „ Rozpočtové opatření č.3/2016“
 7. Vyhlášení záměru pronájmu obchodu Zavadilka- Radvánovice č.p. 10.

b/  neschvaluje :

 1. Záměr prodeje pozemku p.p.č. 1416/2 k.ú. Karlovice

c/  bere na vědomí :

 1. Všeobecné informace a informace o probíhajících akcích.
 2. Podání žádosti o dotaci z programu 133510 MŠMT na tenisové hřiště.

d/ u k l á d á Radě obce a starostovi:

 1. Radě obce a starostovi zabezpečit a vyřídit připomínky, podněty a úkoly zaznamenané v zápise.
 2. Vyhlásit záměr pronájmu obchodu Zavadilka a vybrat nejvhodnějšího uchazeče.
 3. Zajistit formou poptávky dodavatele na vzduchotechniku pro Motorest Zavadilka.
 4. Zajistit formou poptávky dodavatele na výměnu střešních oken v č.p. 107 Radvánovice.
 5. Vypracovat a předložit směrnici č. 15 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
 6. Vypracovat a předložit vyhlášku o nočním klidu.

podpisy :  Jaroslava Vítková, Petr Bajer


Zápis

z 11. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 22. září 2016 kulturním domě v Přáslavicích.

Zasedání obce řídil pan starosta Mgr. Ondřej Havrda.
Kontrolou presenční listiny bylo zjištěno, že je přítomno 11 zvolených členů zastupitelstva obce Karlovice a zasedání je usnášení schopné.

Přítomni: pí. Špačková, p.Mgr. Havrda, pí.Bc. Hájková, pí. Segečová, pí. Richterová, p. Kobrle, p.Ing. Šťastný, pí. Vítková, p. Šafář st., p. Bajer, p. Kyloušek

Omluveni: p. Šafář ml., p. Richter, p. Drahoňovský, p. Cvrček přišel v 18:20hod
Neomluveni:
Přítomni: 12 občanů

Pro jednání byl navržen následující program (doplněn p. Havrdou o body 6,7,8,9,10,11):

 1. Zahájení
 2. Zpráva o činnosti rady obce
 3. Prodej pozemků p.p.č. 1817/2 a p.p.č vedené ZE 134/2, 139, 163 všechny v k.ú. Karlovice
 4. Smlouva o provedení stavby p.p.č. 763/3 k.ú. Karlovice
 5. Rozpočtové změny
 6. Smlouva s ŘSD o věcném břemenu chodník Radvánovice – bezpečné přechody
 7. Smlouva s ŘSD o věcném břemenu chodník Radvánovice – I/35
 8. Záměr pronájmu obchodu Radvánovice
 9. Záměr prodeje pozemku 1416/2 k.ú. Karlovice
 10. Směrnice č.15 – o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
 11. Investice ventilace Motorest Zavadilka + č.p. 107 Radvánovice okna
 12. Diskuze, usnesení, závěr

pro 11     proti 0     zdržel se 0

1. Zasedání zastupitelstva zahájil pan starosta Mgr. Ondřej Havrda.

Návrhová komise bude pracovat ve složení: pí. Richterová, p.Ing. Šťastný
Ověřovateli zápisu budou: pí. Vítková, p. Bajer
Zapisovatelkou bude pí. Hájková.

pro 11     proti 0     zdržel se 0

2. Zpráva o činnosti rady obce

starosta informoval zastupitele o činnosti rady obce, zápisy jsou vyvěšeny na webových stránkách

3. Prodej pozemků p.p.č. 1817/2 a p.p.č vedené ZE 134/2, 139, 163 všechny v k.ú. Karlovice

 • pozemek p.p.č. 1817/2, rozloha 127m2 (Sedmihorky mezi Kinskými a Zajíčkovými)
 • zájemci manželé Zajíčkovi
 • cenu stanoví zastupitelstvo
 • 80Kč/m2

pro 11     proti 0     zdržel se 1

 • pozemek p.p.č. vedené ZE 134/2, 139, 163, rozloha 755m2 (Svatoňovice vedle Janků)
 • zájemci manželé Janků
 • cenu stanoví zastupitelstvo
 • 50Kč/m2

pro 0     proti 9     zdržel se 3

 • 40Kč/m2

pro 6     proti 5     zdržel se 1

 • 35Kč/m2

pro 7     proti 4     zdržel se 1

 • 30Kč/m2

pro 8     proti 3     zdržel se 1

4. Smlouva o provedení stavby p.p.č. 763/3 k.ú. Karlovice

 • smlouva o provedení stavby vodovodní šachty a vodovodní přípojky – stavebník p. Petr Prokopec (Radvánovice pod skálou)

pro 12     proti 0     zdržel se 0

5. Rozpočtové změny

 • Příjmy:
 • + 73 000Kč – daň z příjmů právnických osob za obce na skutečnost 773 300Kč
 • + 400 Kč – nájem z hasičské zbrojnice v Radvánovicích (sklad) za 2 roky
 • + 40 000Kč – příjem za věcná břemena (ČEZ)
 • + 1 500Kč – příjmy z úroků v ČSOB

 

 •  Výdaje:
 • – 295 400Kč – rozdíl mezi příjmy a výdaji (není odečten z rezervy, ale z oprav na silnice, které se letos nezrealizovaly)
 • + 82 000Kč – dodělané 2 vjezdy na chodník ke Šťastné zemi
 • + 27 000Kč – zatrubnění rokle Roudný
 • + 38 000Kč – stůl na stolní tenis + 6 stolů na sál
 • + 34 000Kč – ochranné sítě na fotbalové hřiště Sedmihorky
 • – 112 000Kč – povrch tenisového hřiště vedle Bowlingu (přesun na položku viz. níže)
 • + 112 000Kč – snížení částky v rozpočtu na opravy a udržování sport.zařízení
 • + 60 000Kč – dohody na sekání trávy
 • + 26 000Kč – oprava traktůrku, křovinořez
 • + 10 000Kč – příspěvek na náklady spojené s osobní asistencí občana obce dle smlouvy s poskytovateli soc. služeb Spokojený domov
 • + 75 000Kč – oprava Tatry (při výjezdu k požáru odešla spojka)
 • + 62 000Kč – fasáda hasičské zbrojnice Roudný (zbrojnice Svatoňovice 87 964,50Kč; zbrojnice Roudný 73 610Kč)
 • + 15 000Kč – OÚ materiál (tonery, úklid. prostředky)
 • daň z příjmů právnických osob za obce na skutečnost 773 300Kč
 • + 10 000Kč – DPS materiál

pro 12     proti 0     zdržel se 0

6. Smlouva s ŘSD o věcném břemenu služebnosti č. 33/2016-36200/VB/Mar
chodník Radvánovice – bezpečné přechody

 • část chodníku je ŘSD

pro 12     proti 0     zdržel se 0

7. Smlouva s ŘSD o věcném břemenu služebnosti č. 31/2016-36200/VB/Mar
chodník Radvánovice – I/35

pro 12     proti 0     zdržel se 0

8. Záměr pronájmu obchodu Radvánovice

 • jsou minimálně dva zájemci
 • bude vydáno oznámení záměru a poté rada vybere nejvhodnější nabídku

pro 12     proti 0     zdržel se 0

9. Záměr prodeje pozemku 1416/2 k.ú. Karlovice

 • pozemek u odbočky do kempu Sedmihorky
 • žadatel Jiří Jereš – stavba minigolfového hřiště
 • přes tento pozemek vede vodovod
 • neschvální záměru prodeje pozemku 1416/2 k.ú. Karlovice

pro 12     proti 0     zdržel se 0

10. Směrnice č.15 – o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

 • vypracovat, zaslat zastupitelům k připomínkám a schválit na příštím zastupitelstvu

11. Investice ventilace Motorest Zavadilka + 107 okna

 • Motorest Zavadilka – nová digestoř, případně dodělat okno v kuchyni
 • zastupitelstvo ukládá starostovi a radě zajistit formou poptávky

pro 12     proti 0     zdržel se 0

 • č.p. 107 Radvánovice + byt domovníka DPS – střešní okna stará 15 let a nekvalitní/chybějící izolace
 • zastupitelstvo ukládá starostovi a radě zajistit dodavatele na výměnu střešních oken formou poptávky

pro 12     proti 0     zdržel se 0

12. Diskuze, usnesení, závěr

 • soud s Ing. Noskem kvůli cestě v Sedmihorkách odložen, Ing. Nosek nesouhlasí s cenou
 • školka – územní souhlas – vynětí ze ZPF 500 000Kč (bude se jednat o možné snížení)
 • tenisové hřiště u Bowlingu – sloupky a síť v Bowlingu (klíče mají na Bowlingu a p. starosta)
 • noční klid – vypracuje se vyhláška
 • nové webové stránky na www.new.karlovice-sedmihorky.cz
 • uklízet padané ovoce na chodníky
 • Pí. Špačková – Obnova venkova – prostudovat a případně doplnit (školka, nový traktůrek, projekt chodník k vlakové zastávce Sedmihorky, chodník Zelená cesta – Sedmihorky
 • dopravní nehody u Bezedné (střet se zvěří) kvůli odváženému bio odpadu přes koleje – JSOU KONTEJNERY NA BIOODPAD!!!
 • Sedmihorské léto potřebuje lepší koordinaci při akcích – fronty na přechodu, podél silnice
 • p. Mgr. Havrda – přejmenování autobusových zastávek pro lepší orientaci turistů (Sedmihorky hl.silnice, Sedmihorky Even, Radvánovice hl.silnice, Radvánovice u hřiště)

Usnesení přečetl p. Ing. Šťastný.

pro 12     proti 0     zdržel se 0

Zastupitelstvo ukončeno v 21:35.

Karlovice dne 22. září 2016

Mgr. Ondřej Havrda
starosta

Ověřovatelé zápisu:
Pí. Vítková
p. Bajer

Zapsala:
Jana Hájková