Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

Usnesení

z 18. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 27. února 2014 kulturním domě v Přáslavicích.

Zasedání zastupitelstva Obce Karlovice projednalo předložené návrhy a zprávy a za :

a/  s c h v a l u j e :

 1.  přebytkový rozpočet na rok 2014 – příjmy : Kč 14.488.000,-
  výdaje : Kč 13.867.400,-
 2. směnu obecního pozemku, díl „b“ o výměře 28 m2 z ppč. 653/6 za díl „d“ o výměře 24 m2 z ppč. 655 vlastník Jaromír Kvapil
 3. prodej stavební parcely č. 416/1 (pozemek pod restaurací v ATC Sedmihorky) o výměře 114 m2 za Kč 55.000,-
 4. odkoupení pozemku, stavební parcela č. 251 o výměře 55 m2 od paní Sajbtové a pana Cermana – pozemek pod hasičárnou Roudný
 5. aby Obec Karlovice byla i nadále součástí území MAS, obecně prospěšné společnosti pro Český ráj
 6. platy zastupitelů dle přílohy
 7. částečnou úpravu vnitřní směrnice obce,  část 12, směrnice k DPH
 8. ponechání stanoveného měsíčního nájemného v roce 2013 za pronajaté nebytové prostory v čp. 80 Sedmihorky i pro rok 2014

b/  bere na vědomí :

 1. všeobecné informace
 2. zprávu o činnosti rady obce
 3. rozpočtové opatření č. 4/2013

c/ u k l á d á :
1) radě obce a starostce zabezpečit a vyřídit připomínky, podněty a úkoly zaznamenané v zápise

podpisy : Mgr. Jarmila Šichová v.r.     Olga Richterová v.r.


Zápis

z 18. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 27. února 2014 kulturním domě v Přáslavicích.

Kontrolou presenční listiny je zjištěno, že je přítomno   …11….. členů zastupitelstva obce Karlovice a zasedání je usnášení schopné.
Přítomni: pí. Špačková, p. Machačný, p. Kukeně, pí. Mgr. Šichová, pí. Cvrčková, pí. Richterová, sl. Ing. Lukešová, p. Bajer, p. Macháček, p. Šafář st., pí Kukeňová
Omluveni: p. Kéda, p. Ruček,  p. Šafář ml.
Neomluveni:
Pozdější příchod: p. Mgr. Havrda
Přítomni: …4…..občané
Pro jednání byl předložen následující program:

Program:

 • Úvod a zahájení
 • Zpráva o činnosti rady obce
 • Projednání rozpočtu obce na rok 2014
 • Odkoupení pozemků, prodej pozemku pod stavbou, směna pozemku
 • Diskuze, usnesení, závěr

Program schválen bez připomínek.             pro    11     proti    0      zdržel se   0

1.Úvod:
Paní starostka přivítala přítomné zastupitele a občany obce.
Návrhová komise bude pracovat ve složení- pí Mgr. Šichová, pí. Richterová
Ověřovatelé zápisu – p. Machačný, p. Kukeně
Zápis provede – sl.  ing. Petra Lukešová

Pro  11    proti  0     zdržel  0

Zasedání zastupitelstva obce přistoupilo k projednávání jednotlivých bodů programu.

2. Zpráva o činnosti rady obcepí. starostka informovala zastupitele o činnosti rady obce. Rada obce se sešla 3 x: 2.12.2013, 30.12.2013 a 29.1.2014– zápisy z těchto jednání jsou přílohami tohoto zápisu.
V 17:40 hod. se dostavil p. Mgr. Havrda

3. Schvaluje přebytkový rozpočet na rok 2014
Příjmy: Kč 14.488.000,–
Výdaje: Kč 13.867.400,–
Příjmy převyšují výdaje o: Kč 620.600,–
Návrh rozpočtu je vyvěšen na úřední desce od 12.2.2014 (je také k dispozici v elektronické podobě).
Větší investiční akce zařazené do rozpočtu:

 1. opravy míst. komunikací Roudný (490.000,– Kč)
 2. kanalizace pod chodník ke Šťastné zemi Radvánovice (1.800.000,– Kč)
 3. oprava střechy has. zbrojnice Svatoňovice a dokončení Roudný (150.000,– Kč)
 4. úprava potoka Roudný (520.000,– Kč)
 5. oslavy výročí obce – vydání knihy o obci, slavnost k výročí (400.000,– Kč)
 6. malování v čp. 12 OÚ (40.000,– Kč)
 7. plynofikace Roudný doplatek (1.741.000,– Kč)
 8. plynofikace občanů – přefakturace (492.000,– Kč)
 9. doplatek socha sv. Františka (65.000,– Kč)
 10. nová alej u čp. I/35 (50.000,– Kč)
 11. nátěry venkovních trámů u čp. 100 (DPS)  (50.000,– Kč)

V případě potvrzení získání dotací budou zařazeny do rozpočtu a povýší se i výdaje na další akce – plánované: zateplení budovy OÚ, oprava pomníku Roudný, auto a kontejnery na bioodpad, chodník Radvánovice směrem ke Šťastné zemi.
pro    12     proti    0      zdržel se   0

4. Schvaluje směnu obecního pozemku, díl „b“ o výměře 28 m2 z ppč. 653/6 za díl „d“ o výměře 24 m2   z ppč. 655 vlastník Jaromír Kvapil
pro   11      proti    0     zdržel se   1

5. Schvaluje prodej stavební parcely č. 416/1 (pozemek pod restaurací v ATC Sedmihorky) o výměře 114 m2 za Kč 55.000,-
pro   12      proti    0     zdržel se   0

6. Schvaluje odkoupení pozemku, stavební parcela č. 251 o výměře 55 m2 od paní Sajbtové a pana Cermana (pozemek pod hasičárnou Roudný) – cena bude projednána na dalším zastupitelstvu
pro   12      proti    0     zdržel se   0

7. Schvaluje, že správní území obce Karlovice je součástí regionu Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj a územní působnosti místní akční skupiny Český ráj a Střední Pojizeří na období 2014-2020
pro   12      proti    0     zdržel se   0

8. Schvaluje platy zastupitelů dle přílohy (odměna člena rady 1.400,– Kč/hrubého měsíčně, odměna člena zastupitelstva 500,– Kč/hrubého měsíčně)
pro   12      proti    0     zdržel se   0

9. Schvaluje částečnou úpravu vnitřní směrnice obce, část 12, směrnice k DPH
pro   12      proti    0     zdržel se   0

10. Schvaluje ponechání stanoveného měsíčního nájemného v roce 2013 za pronajaté nebytové prostory v čp. 80 Sedmihorky (bowling, restaurace)  i pro rok 2014 (ve výši Kč 50.000,–/měsíčně)
pro   12      proti    0     zdržel se   0

11. Diskuze, usnesení, závěr

 1. pan Damašek a paní Janová nabídli obci k odkoupení pozemek ppč. 491/4 o výměře 576 m2 za Kč 11.600,- – zastupitelstvo navrhuje aby pozemek byl obci darován – vlastníci budou informováni (pozemek v blízkosti potoka Roudný, nad mostkem)
 2. zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2013, které bylo schváleno v radě obce
 3. vysázena alej červených jeřábů u silnice I/35 – bude travnatá cestička za stromy
 4. domovnický byt v čp. 100 bude uvolněn k 1.4.2014
 5. plynofikace Roudného – předpoklad proplacení od SFŽP 5,2 mil Kč duben 2014
 6. bude nutné opravit/vyměnit vzduchotechniku v kuchyni na bowlingu
 7. zatrubnění u silnice I/35 v Radvánovicích směrem na Hrobka– bude stát 1,1 mil. Kč – bude vypsáno výběrové řízení
 8. sbírka oděvů pro Diakonii Broumov proběhne ve dnech 17.3. – 25.3.2014 – na OÚ
 9. soutěž Vesnice roku – přihlášku nutné podat do 30.4.2014
 10. oslava výročí obce se bude konat 5.- 6.7.2014 (bude vydána u této příležitosti knížka o obci)
 11. prověřit možnost umístění radarů v Sedmihorkách
 12. prověřit možnost zřízení rozptylové loučky na hřbitově

Usnesení z 18. zasedání zastupitelstva přečetla pí. Mgr. Šichová
pro  12         proti 0             zdržel 0

Zastupitelstvo skončeno v  19:45 hod.
Karlovice dne  27. února 2014

Vlasta Špačková
starostka obce

Ověřovatelé zápisu: p. Machačný
p. Kukeně
Zapsala: ing. Petra Lukešová