Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

Usnesení

z 19. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 15. května 2014 kulturním domě v Přáslavicích.

Zasedání zastupitelstva Obce Karlovice projednalo předložené návrhy a zprávy a za :

a/  s c h v a l u j e :

 1.  rozpočtové změny č. 1/2014 dle přílohy
 2. bezúplatný převod p.č. 1227/2 v k.ú. Karlovice o výměře 26 m2, ostatní plocha od Státního pozemkového úřadu a zmocňuje starostku obce k podpisu příslušné smlouvy
 3. uzavření smlouvy se společností BELONTI DESIGN s.r.o.na postoupení pohledávky ve výši Kč 24.176,- Kč, kdy se jedná o neuhrazený poplatek ze vstupného za rok 2012
 4. prodej pozemku PK č. 767 o výměře 738 m2 (kupující ZEA + UN-COM) a 768/7 o výměře 947 m2 (kupující firma ZEA) za Kč 75,-za m2
 5. směnu obecních pozemků s panem Jiřím Pařízkem Roudný – obecní pozemek ppč. 798/3 a 396/3 o výměře 959 m2 bude směněn za 800/14 o výměře 936 m2, vše v k.ú. Karlovice
 6. změny v obecně závazných vyhláškách obce, viz. příloha
 7. zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 bez výhrad

b/  bere na vědomí :

 1. všeobecné informace
 2. zprávu o činnosti rady obce

c/ u k l á d á :
1) radě obce a starostce zabezpečit a vyřídit připomínky, podněty a úkoly zaznamenané v zápise

podpisy : Renata Kukeňová v.r.     Petr Bajer v.r.


Zápis

z 19. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 15. května 2014 kulturním domě v Přáslavicích.

Kontrolou presenční listiny je zjištěno, že je přítomno   …12….. členů zastupitelstva obce Karlovice a zasedání je usnášení schopné.
Přítomni: pí. Špačková, p. Machačný, p. Kukeně, pí. Cvrčková, pí. Richterová, sl. Ing. Lukešová, p. Bajer, p. Macháček, p. Šafář st., pí Kukeňová, p. Kéda,  p. Mgr. Havrda
Omluveni: pí.Mgr. Šichová,  p. Šafář ml.
Neomluveni: p.Ruček
Pozdější příchod: p. Mgr. Havrda
Přítomni: …2…..občané

Pro jednání byl předložen následující program:

Program:

 • Úvod a zahájení
 • Zpráva o činnosti rady obce
 • Prodej pozemků – cest, směna pozemků
 • Zrušení obecně závazných vyhlášek obce
 • Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013
 • Postoupení pohledávky
 • Žádosti o dotace
 • Diskuze, usnesení, závěr

Program schválen bez připomínek.             pro    12     proti    0      zdržel se   0

1.Úvod:
Paní starostka přivítala přítomné zastupitele a občany obce.

Návrhová komise bude pracovat ve složení- pí. Kukeňová, p. Bajer
Ověřovatelé zápisu – pí. Richterová, p. Mgr. Havrda
Zápis provede – sl.  ing. Petra Lukešová

      Pro  12    proti  0     zdržel  0

Zasedání zastupitelstva obce přistoupilo k projednávání jednotlivých bodů programu.

Paní starostka podala vysvětlení ke zřízení rozptylového místa na zdejším hřbitově (dotaz z minulého zasedání zastupitelstva): rozptylové místo na hřbitově by šlo zřídit, nebylo by velké, ale bylo by potřeba přemístit dvojhrob pí. Lamačové z Liberce, kdy si ona rozmýšlí,  zda dá souhlas. Otázkou je, zda je potřeba zřízení tohoto místa, proto proběhne na toto téma anketa mezi občany a bude prověřeno i hledisko případné realizace architektonické/projektantské.

2. Zpráva o činnosti rady obcepí. starostka informovala zastupitele o činnosti rady obce. Rada obce se sešla 2 x: 10.3.2014 a 14.4.2014– zápisy z těchto jednání jsou přílohami tohoto zápisu.

3. Schvaluje prodej pozemku PK č. 767 o výměře 738 m2 (kupující ZEA + UN – COM) a č. 768/7 o výměře 947 m2 (kupující firma ZEA) obojí za Kč 75,–/1 m2.
pro    12     proti    0      zdržel se   0

4. Schvaluje změny v obecně závazných  vyhláškách obce takto:

 • schvaluje zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2010, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností, ze dne 1. dubna 2010

pro   12      proti    0     zdržel se   0

 • schvaluje zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 3/2011, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu, ze dne 3. března 2011

pro   12      proti    0     zdržel se   0

 • neschvaluje zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 4/2004, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 7/2003 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ze dne 20. února 2004 (vyhláška bude přepracována)

pro   4      proti    6     zdržel se   2

 • schvaluje návrh změny Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze vstupného  (zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místním poplatku ze vstupného, ze dne 3. března 2011 a vydává se nová Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 o místním poplatku ze vstupného  – změna sazby poplatku ze vstupného na kulturní a sportovní akce z 10 % na 5 %) vstřícný krok zlepšit platební morálku poplatníků

pro   10      proti    2     zdržel se   0

5. Schvaluje směnu obecních pozemků s panem Jiřím Pařízkem Roudný – obecní pozemek ppč. 798/3 a 396/3 o výměře 959 m2 bude směněn za ppč. 800/14 o výměře 936 m2, vše v k.ú. Karlovice

pro   12      proti    0     zdržel se   0

6. Schvaluje provedení ankety OÚ mezi občany, zda mají zájem o zřízení rozptylového místa na místním hřbitově a zjištění, zda je to z architektonického hlediska možné
pro   11      proti    0     zdržel se   1

7. Schvaluje zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 bez výhrad

pro   12      proti    0     zdržel se   0

8. Schvaluje uzavření smlouvy se společností BELONTIS DESIGN s.r.o. na postoupení pohledávky ve výši Kč 24.176,– , kdy se jedná o neuhrazený poplatek ze vstupného za rok 2012

pro   12      proti    0     zdržel se   0

9. Žádosti o dotace:

 • je akceptována, tj. bez chyb a nedostatků žádost o řešení bioodpadů na území obce, tj. nákup kontejnerů a auta na jejich svoz
 • je akceptována žádost na zateplení OÚ
 • nebyla poskytnuta dotace na povrch chodníku ke Šťastné zemi (obec na to bude mít pravděpodobně vlastní prostředky, takže bude  moci být vypsáno výběrové řízení)
 • na ŘSD proběhlo výběrové řízení na bezpečné přechody Sedmihorky a Radvánovice, v Sedmihorkách budou kompletně předělány chodníky u trati a pod okny Kinghouse, zde za obcí půjde Kč 118.023,–. Radvánovice, vzhledem k tomu, že u Hušků a u Pizzérie není žádný chodník, zde za obcí půjde Kč 452.302,–. Realizace proběhne v termínu 19.5.-22.8.2014 – dodavatel firma Strabag
 • na rok 2015 se podávaly žádosti na hasičské cisterny, paní starostka zpracovala žádost na další vylepšení dle nabídky za Kč 1.071.000,–

 10. Schvaluje rozpočtové změny č. 1/2014 dle přílohy

pro   12      proti    0     zdržel se   0

11. Schvaluje bezúplatný převod p.č. 1227/2 v k.ú. Karlovice o výměře 26 m2, ostatní plocha od Státního pozemkového úřadu a zmocňuje starostku obce k podpisu příslušné smlouvy

pro   12      proti    0     zdržel se   0

12. Diskuze, usnesení, závěr

 • zapojení obce do soutěže Vesnice roku
 • oslava výročí obce se bude konat 5.-6.7.2014 (bude vydána u této příležitosti kniha o obci – finalizuje se)
 • ve dnech 23. a 24.5.2014  proběhnou volby do Evropského parlamentu
 • Nadace B. Jana Horáčka Českému ráji poskytla Obci Karlovice nadační příspěvek ve výši Kč 15.000 ,– výhradně k financování rekonstrukce sochy sv. Františka na ppč. 932/2 v k.ú. Karlovice
 • ? jednotná cena vody pro celou obec – zisk z vodného je za minulý rok Kč 169.547,– , rozdíl mezi cenou vody je Kč 2,62 Sedmihorky oproti Roudnému a Radvánovicím (kdyby nebylo ATC v Sedmihorkách byly by náklady na vodné vyšší?…..) bude projednáno na příštím zastupitelstvu

Usnesení z 19. zasedání zastupitelstva přečetla pí. Kukeňová
pro  12         proti 0             zdržel 0
Zastupitelstvo skončeno ve 20:45 hod.

Karlovice dne  15. května 2014
Vlasta Špačková
starostka obce
Ověřovatelé zápisu: pí. Richterová
p. Mgr. Havrda
Zapsala: ing. Petra Lukešová