Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

Usnesení

z 2. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 11. prosince 2014 kulturním domě v Přáslavicích.

Zasedání zastupitelstva Obce Karlovice projednalo předložené návrhy a zprávy a za :

a/  schvaluje :

 1. rozpočtové změny dle přílohy a pověřuje radu obce k provedení rozpočtových změn za období 12/2014
 2. přijetí daru – podíly na pozemích v k.ú. Karlovice od paní Evy Neklanové
 3. rozpočtové provizorium obce na rok 2015 do doby schválení rozpočtu obce na tento rok
 4. vyhlášku o odpadech a poplatku za komunální odpad č. 4/2014 a 5/2014
 5. uzavření veřejnoprávní smlouvy s Městem Turnovem na vedení agendy přestupků

b/  bere na vědomí :

 1. všeobecné informace

c/ ukládá :

 1. radě obce a starostce zabezpečit a vyřídit připomínky, podněty a úkoly zaznamenané v zápise

podpisy :


Zápis

z 2. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 11. prosince 2014 kulturním domě v Přáslavicích.

Zasedání obce řídila paní starostka Vlasta Špačková.
Kontrolou presenční listiny bylo zjištěno, že je přítomno 13 zvolených členů zastupitelstva obce Karlovice a zasedání je usnášení schopné.

Přítomni:          pí.Špačková, p.Mgr.Havrda, p.Bc.Cvrček, p.Drahoňovský, pí.Bc.Hájková, p.Kyloušek, pí.Vítková, pí.Segečová, pí.Richterová, p.Kobrle, p.Šafář st.,                        p.Ing.Šťastný, p.Šafář ml.
Omluveni:         p.Bajer, p.Richter
Přítomni:          5 občanů

Pro jednání byl navržen následující program (doplněn o bod 7):

 1. Zahájení
 2. Novelizace vyhlášky o ospadech a poplatku za komunální odpad
 3. Rozpočtové změny
 4. Nabídka daru podílů na pozemcích v k.ú. Karlovice
 5. Odkoupení pozemků v osadě Karlovice – veřejné prostranství
 6. Schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy na vedení agendy přestupků s Městem Turnovem
 7. Rozpočtové provizorium na rok 2015 do doby schválení rozpočtu obce na tento rok
 8. Diskuse, usnesení, závěr

pro 13             proti 0              zdržel se 0

Program byl schválen.

 

 1. Zasedání zastupitelstva zahájila paní starostka Vlasta Špačková.

Návrhová komise bude pracovat ve složení: p. Kyloušek, p. Šafář st..
Ověřovateli zápisu budou p. Ing. Šťastný, p.Cvrček.
Zapisovatelkou bude pí.Hájková.

pro 13             proti 0              zdržel se 0

 1. Novelizace vyhlášky o odpadech a poplatku za komunální odpad – viz. příloha

– schválení vyhlášky č. 4/2014
pro 13             proti 0              zdržel se 0

– schválení vyhlášky č. 5/2014
pro 13             proti 0              zdržel se 0

Odešla pí. Hájková v 19:30

 1. Rozpočtové změny – viz. příloha

– schválení rozpočtových změn

pro 12             proti 0              zdržel se 0

 1. Nabídka daru podílů na pozemcích v k.ú. Karlovice od paní Evy Neklanové

pro 12             proti 0              zdržel se 0

 1. Odkoupení pozemků v osadě Karlovice – veřejné prostranství od p.Vrabce

– bude se jednat o snížení ceny

 1. Schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy na vedení agendy přestupků s Městem Turnovem

– v obci není právník, tudíž nelze dělat přestupkovou agendu
– platnost smlouvy do 31.12.2018, ročně 7 500 Kč

pro 12             proti 0              zdržel se 0

 1. Rozpočtové provizorium na rok 2015 do doby schválení rozpočtu obce na tento rok

pro 12             proti 0              zdržel se 0

 1. Diskuse:

– zdrcadla v Radvánovicích (křižovatka Karáskovi, Šťastná země)
– 170 tis na rekonstrukci památníku na Roudném
– Bowling Sedmihorky – úprava podkroví na spaní
– zateplení Obecního úřadu
– prodejna Radvánovice – podkroví
– p.Cvrček – otázka na školku v Přáslavicích
– povrch chodníku Radvánovice – Zelená cesta
– střecha prodejny Karlovice
– kanalizace na Roudném u Brodských
– rekonstrukce hasičského auta Tatra – 1,9 mil. Kč (od státu 1,5 mil.Kč)
– projekty kanalizace Přáslavice

Pan Tomáš Kyloušek a pan Miroslav Kobrle nás seznámili s návrhem usnesení zastupitelstva.

pro 12             proti 0              zdržel se 0

Zastupitelstvo bylo ukončeno v 21:00.

Karlovice dne 11. prosince 2014

Vlasta Špačková
starostka

Ověřovatelé zápisu:      Ing. David Šťastný
Ondřej Cvrček

Zapsala: Jana Hájková