Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

Usnesení

z 20. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 12. června 2014 kulturním domě v Přáslavicích.

Zasedání zastupitelstva Obce Karlovice projednalo předložené návrhy a zprávy a za :

a/  s c h v a l u j e :

 1. rozpočtové změny č. 2/2014 dle přílohy
 2. závěrečný účet obce za rok 2013
 3. účetní závěrku za rok 2013
 4. počet členů pro budoucí zastupitelstvo obce (15)
 5. smlouvu č. 12104632 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životní prostředí – plynofikace Roudného 1. etapa
  a zmocňuje starostku k podpisu smlouvy
 6. přijetí dotace na plynofikaci Roudného 2.etapa dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace registační číslo : IS SFZP 12104612 a zmocňuje starostku k podpisu potvrzení o
  přijetí dotace
 7. jednotnou cenu vodného pro rok 2014 a všechny osady obce ve výši Kč 25,- za m3 bez DPH

b/  bere na vědomí :

 1. všeobecné informace
 2. závěrečný účet Mikroregionu Český ráj za rok 2013

c/ u k l á d á :
1) radě obce a starostce zabezpečit a vyřídit připomínky, podněty a úkoly zaznamenané v zápise

podpisy : Renata Kukeňová v.r.     Petr Bajer v.r.


Zápis

z 20. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 12. června 2014 kulturním domě v Přáslavicích.

Kontrolou presenční listiny je zjištěno, že je přítomno   …11.. členů zastupitelstva obce Karlovice a zasedání je usnášení schopné.
Přítomni: pí. Špačková,  p. Machačný,  pí. Kukeňová, p. Šafář st., pí. Cvrčková, p. Kéda,  p.Macháček, p. Bajer, pí. Richterová, p. Mgr. Havrda, p. Kukeně
Omluveni:   sl. Ing. Lukešová, p. Šafář ml., p. Mgr Šichová,
Neomluveni: p. Ruček
Přítomni: …3…občané
Pro jednání byl předložen následující program:

Program:

 1. Úvod a zahájení
 2. Projednání závěrečného účtu obce včetně schválení účetní uzávěrky
 3. Projednání smlouvy o poskytnutí dotace ze SFŽP na plynofikaci Roudný 1.etapa + 2. etapa.
 4. Rozpočtové změny
 5. Diskuse, usnesení, závěr

Program schválen bez připomínek.             pro    11      proti    0      zdržel se   0

1.Úvod:
Paní starostka přivítala přítomné zastupitele a občany obce.
Návrhová komise bude pracovat ve složení- p. Kéda, p. Macháček
Ověřovatelé zápisu – pí. Kukeňová, p. Machačný
Zápis provede – pí. Cvrčková

pro  11     proti  0     zdržel se  0

Zasedání zastupitelstva obce přistoupilo k projednávání jednotlivých bodů programu.

2. Schvaluje rozpočtové změny dle přílohy( Rozpočtové opatření č.2/2014)
     pro 11         proti 0       zdržel se 0

3. Závěrečný účet obce. V bodě 3. plnění rozpočtu příjmů je třeba zvýšit upravený rozpočet v řádku  dotací o částku Kč 5.470.000,- (neproplacená dotace). Celkem bude Kč 6.175.801,- a opravit procenta na 11,26%.
Příjmy celkem:  15.027.224,93 Kč
Výdaje celkem:  16.165,892,09 Kč
Saldo příjmů a výdajů je – 1.338.667,16 Kč
Zůstatek na běžných účtech ke konci roku 2013 byl 637.468,94 Kč

Po opravě schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2013

   pro 11           proti 0     zdržel se

4.Účetní závěrka za rok 2013
Pro projednání předložených dokladů je hlasováno a podepsán Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2013
pro  11          proti  0     zdrželo se   0

5. Schvaluje smlouvu č. 12104632 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR  v rámci Operačního programu životního prostředí – plynofikace Roudného 1. etapa a zmocňuje starostku k podpisu smlouvy.
pro  10         proti   0      zdržel se    1

6. Schvaluje přijetí dotace na plynofikaci Roudného 2. etapa dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace registrační číslo : IS SFZP 12104612 a zmocňuje starostku k podpisu potvrzení o přijetí dotace.
pro  10          proti  0       zdržel se   1

7. Stanovuje počet členů zastupitelstva pro příští volební období na 15 členů.
pro 10            proti  0      zdržel se   1

8. Schvaluje jednotnou cenu vodného pro  rok 2014 a všechny osady obce ve výši Kč 25,- za m3 bez DPH.
pro  7             proti  3      zdržel se  1

9. Diskuse, usnesení, závěr

 1. v anketě, zda zřídit na místním hřbitově rozptylové místo, bylo odevzdáno 35 lístků, 24x ano, 11x ne
 2. 18.6. navštíví naši obec hodnotitelská komise soutěže „Vesnice roku“.
 3. ve dnech 5. –6. července proběhnou oslavy 500. výročí naší obce, budou rozeslány pozvánky do jednotlivých domů i našim rodákům
 4. závěrečný účet mikroregionu
 5. zastupitelé nesouhlasí s novou úpravou hasičského auta

Usnesení z 20. zasedání zastupitelstva přečetl p. Macháček
pro 11         proti 0             zdržel 0
Zastupitelstvo skončeno v 18.55 hod.
Karlovice dne  12. června 2014
Vlasta Špačková
starostka obce
Ověřovatelé zápisu: pí. Kukeňová
p. Machačný
Zapsala:  Alena Cvrčková