Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

Usnesení

z 21. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 11. září 2014 kulturním domě v Přáslavicích.

Zasedání zastupitelstva Obce Karlovice projednalo předložené návrhy a zprávy a za :

a/  s c h v a l u j e :

 1. rozpočtové změny č. 3/2014 dle přílohy
 2. -zřízení věcného břemene na ppč. 630/9 a 630/10 u čp. 77 Radvánovice (právo užívání pozemků)
  -smlouvu o zřízení věcného úplatného břemene na ppč. 300/1 a 776, kdy se jedná o kabelové vedení nízkého napětí ČEZ Distribuce (V.Brožek)
 3. nájemní smlouvu č. 9414002650/182206-8527 se společností RWE GasNet,s.r.o., kdy se jedná o plynárenské zařízení v Sedmihorkách
 4. obecně závaznou vyhlášku č. 3/2014, kterou se zrušuje vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

b/  bere na vědomí :

 1. všeobecné informace
 2. zprávu o činnosti rady obce

c/ u k l á d á :

 1. radě obce a starostce zabezpečit a vyřídit připomínky, podněty a úkoly zaznamenané v zápise

podpisy : Ondřej Macháčekv.r.     Petr Bajer v.r.


Zápis

z 21. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 11. září 2014 kulturním domě v Přáslavicích.

Kontrolou presenční listiny je zjištěno, že je přítomno   …11.. členů zastupitelstva obce Karlovice a zasedání je usnášení schopné.
Přítomni: pí.Špačková, p.Machačný, p.Kukeně, pí.Cvrčková, pí.Richterová, sl. Ing.Lukešová, p.Bajer, p.Macháček, pí.Kukeňová, p.Mgr. Havrda, pí.Mgr. Šichová
Omluveni: p.Kéda  
Neomluveni: p.Ruček
Pozdější příchod: p.Šafář st., p.Šafář ml.
Přítomni: …4…občané
Pro jednání byl předložen následující program:

Program:

 1. Úvod a zahájení
 2. Zpráva o činnosti rady obce
 3. Rozpočtové změny (navýšení chodník Radvánovice, zatrubnění podél I/35)
 4. Zřízení věcného břemene na pozemek obce
 5. Diskuze, usnesení, závěr

Program schválen bez připomínek.             pro    11      proti    0      zdržel se   0

1.Úvod:
Paní starostka přivítala přítomné zastupitele a občany obce.
Návrhová komise bude pracovat ve složení- p. Macháček, p. Bajer
Ověřovatelé zápisu – pí. Mgr. Šichová, p. Mgr. Havrda
Zápis provede – sl.  ing. Petra Lukešová

Pro  11    proti  0     zdržel  0

Zasedání zastupitelstva obce přistoupilo k projednávání jednotlivých bodů programu.

2. Zpráva o činnosti rady obcepí. starostka informovala zastupitele o činnosti rady obce. Rada obce se sešla 2 x: 2.7.2014 a 12.8.2014– zápisy z těchto jednání jsou přílohami tohoto zápisu.

V 18:12 hod. se dostavil p. Šafář ml. a p. Šafář st.

3.  Schvaluje rozpočtové změny č. 3/2014 dle přílohy (rozpočtové opatření č. 3/2014)
pro    13     proti    0      zdržel se   0

4. Schvaluje zřízení věcného břemene na ppč. obce 630/9 a 630/10 u čp. 77 Radvánovice (právo užívání pozemků/zahrádek) ve prospěch vlastníků domu
pro   13      proti    0     zdržel se   0

5. Schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného úplatného břemene na ppč. obce 300/1 a 776, kdy se jedná o kabelové vedení nízkého napětí ČEZ Distribuce (pan V. Brožek).

pro   13      proti    0     zdržel se   0

6. Schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2014, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 7/2003 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
pro   10      proti    0     zdržel se   3

7. Schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. 9414002650/182206 – 8527 se společností RWE GasNet, s.r.o., kdy se jedná o plynárenské zařízení v Sedmihorkách (přípojka ke sportovnímu areálu)

pro   13      proti    0     zdržel se   0

8. Diskuze, usnesení, závěr

 1. 10.-11.10.2014 proběhnou volby do zastupitelstev obcí
 2. 1.10. 2014 vypnutí elektrického. proudu v Radvánovicích (bytovka a dům s peč. službou) – bude upřesněno
 3. p. Jakubec vznesl požadavek informovat občany SMS zprávou o termínu konání obecního zastupitelstva, z minulosti se neosvědčilo návštěvnost občanů je stále minimální (pozvánka na zasedání zastupitelstva je zveřejňována na vývěskách a na internetových stránkách obce)
 4. Obec se zúčastnila soutěže Vesnice roku 2014 – získala diplom za podporu turistického ruchu

Usnesení z 21. zasedání zastupitelstva přečetl p. Macháček
pro  13         proti 0             zdržel 0

Zastupitelstvo skončeno ve 20:00 hod.
Karlovice dne 11. září 2014

Vlasta Špačková
starostka obce

Ověřovatelé zápisu: pí. Mgr. Šichová
p. Mgr. Havrda
Zapsala: ing. Petra Lukešová