Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

Usnesení

ze 3. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 26. února 2015 kulturním domě v Přáslavicích.

Zasedání zastupitelstva Obce Karlovice projednalo předložené návrhy a zprávy a za :

a/  s c h v a l u j e :

 1. schodkový rozpočet na rok 2015 – příjmy :  17.476 500,- Kč
  výdaje :   17.531.500,- Kč
 2. ponechání stanoveného měsíčního nájemného za pronajaté nebytové prostory v čp. 80    Sedmihorky v roce 2014 i na rok 2015
 3. uzavření smluv na přijetí dotací (hasičské auto, zateplení budovy obecního úřadu), starostka je oprávněna k podpisu smluv
 4. uzavření smlouvy s Technickými službami Turnov na odstranění biologicky rozložitelných odpadů
 5. uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s.  :
  kabelové vedení NN v délce  4 m, ppč. 1201/1       1.210,- Kč
  kabelové vedení NN v délce 12 m, ppč. 1024         3.000,- Kč
  kabelové vedení NN v délce 22,5 m, ppč. 776        5.625,- Kč
  kabelové vedení NN v délce 4 m, ppč. 1131 díl 1 (PK) 1.210,- Kč
  kabelové vedení NN v délce 14 m, ppč. 302/3, 777 (PK), 1141/11,
  1141/23  4.235,- Kč
 6. OZV č. 1 o poplatku za komunální odpad
  OZV č. 2 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy….

b/  bere na vědomí :

 1. všeobecné informace a informace o probíhajících akcích
 2. zprávu činnosti rady obce
 3. úpravu a aktualizaci obecních vnitřních směrnic dle aktuálních předpisů a zákonů

c/ u k l á d á :
1) radě obce a starostce zabezpečit a vyřídit připomínky, podněty a úkoly zaznamenané v zápise

podpisy : Jana Segečová v.r.     Petr Bajer v.r.


Zápis

ze 3. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 26. února 2015 kulturním domě v Přáslavicích.

Zasedání obce řídila paní starostka Vlasta Špačková.
Kontrolou presenční listiny bylo zjištěno, že je přítomno 12 zvolených členů zastupitelstva obce Karlovice a zasedání je usnášení schopné.

Přítomni:          pí.Špačková, p.Mgr.Havrda, p.Bc.Cvrček,, pí.Bc.Hájková, p.Kyloušek, pí.Segečová, pí.Richterová, p.Kobrle, p.Šafář st., p.Šafář ml., p.Bajer, p.Richter
Omluveni:         p.Drahoňovský, pí.Vítková, p.Ing.Šťastný
Přítomni:          5 občanů

Pro jednání byl navržen následující program (doplněn o bod 4):
1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti rady obce
3. Projednání rozpočtu na rok 2015
4. Úprava obecně závazných vyhlášek – o poplatku za komunální odpad a o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, …
5. Projednání a schválení smluv o věcných břemenech (kabelové vedení nízkého napětí)
6. Diskuze, usnesení, závěr

pro 12             proti 0              zdržel se 0

Program byl schválen.

1. Zasedání zastupitelstva zahájila paní starostka Vlasta Špačková.

Návrhová komise bude pracovat ve složení: pí. Segečová, p. Bajer
Ověřovateli zápisu budou p. Richter a p. Šafář ml.
Zapisovatelkou bude pí.Hájková.

pro 12             proti 0              zdržel se 0

2. Zpráva o činnosti rady obce
– pí. starostka informovala zastupitele o činnosti rady obce. Rada obce se sešla 2 x: 29.12.2014, 28.1.2015– zápisy z těchto jednání jsou vyvěšeny na webových stránkách

3. Projednání rozpočtu na rok 2015
návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce a na webových stránkách, obyvatelé se s ním mohli seznámit a zastupitelstvo tento rozpočet projednalo
– přidána položka 1,5 mil.Kč dotace na hasičské auto
– rozpočet je mírně schodkový
příjmy – 17.476.500 Kč
výdaje – 17.531.500 Kč
– stav peněžních prostředků na účtech k 26. 2. 2015 je 2.184.315,51 Kč:
KB                  954.335,42 Kč
ČSOB             1.161.321,29 Kč
ČNB               68.658,80 Kč

pro 12             proti 0              zdržel se 0

4. Úprava obecně závazných vyhlášek – o poplatku za komunální odpad a o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, …
– použité špatné termíny
– ne biologický odpad, ale biologicky rozložitený komunální odpad (BRKO)
– kovový odpad musí být odkládán po celý rok, proto šedé pytle na kov a jednou za rok mobilní svoz

OZV o poplatku za komunální odpad
pro 12             proti 0              zdržel se 0

OZV o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, …
pro 12             proti 0              zdržel se 0

5. Projednání a schválení smluv o věcných břemenech (kabelové vedení nízkého napětí)
– uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribude, a.s.:
kabelové vedení NN v délce 4m, ppč. 1201/1                                    1 210 Kč
kabelové vedení NN v délce 12m, ppč. 1024                                                 3 000 Kč
kabelové vedení NN v délce 22,5m, ppč. 776                                    5 625 Kč
kabelové vedení NN v délce 4m, ppč. 1131 díl 1 (PK)                                   1 210 Kč
kabelové vedení NN v délce 14m, ppč. 302/3, 777 (PK), 1141/11, 1141/23  4 235 Kč

pro 11              proti 0              zdržel se 0        (chyběl p. Mgr. Havrda)

– uzavření smlouvy o zřízení věcného břemena na regulační stanici plynu na Roudném zůstává v jednání, dle smlouvy obec tento pozemek ppč. 460/16 nesmí prodat – bude se řešit na dalším zastupitelstvu

6. Diskuse, usnesení, závěr:
– uzavření smlouvy s Technickými službami Turnov na odstranění biologicky rozložitelných komunálních odpadů
pro 12             proti 0              zdržel se 0

– kontejnery na BRKO koupit nebo pronajmout za 40 Kč/den – na rok zapůjčit, poté koupit kontejnery, které budou velikostně vyhovovat
– vnitřní směrnice obce – dodatek – úpravy dle aktuálních předpisů a zákonů
– obec Karlovice vlastní pozemky z ideální poloviny s paní Sedláčkovou v k.ú. Štěpánovice,   jedná se o pozemky okolo LIPRA PORK, a.s.; p. Římsa má zájem o odkoupení těchto pozemků; obec bude jednat o pozemku před vjezdem do LIPRA PORK, a.s. přímo s nimi, ostatní pozemky může odkoupit p.Římsa
– Krajský úřad začíná řešit projekt na silnici I/35
– školka – ano či ne?
– nájemci čp.80 Sedmihorky (Bowling) žádají o zachování výše nájemného na rok 2015
pro 11              proti 0              zdržel se 1

Paní Jana Segečová nás seznámila s návrhem usnesení zastupitelstva.

pro 12             proti 0              zdržel se 0

Zastupitelstvo bylo ukončeno v 20:50.

Karlovice dne 26. února 2015

Vlasta Špačková
starostka

Ověřovatelé zápisu:      Václav Richter
Petr Šafář ml.

Zapsala: Jana Hájková