Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

Usnesení

ze 4. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 9. dubna 2015 kulturním domě v Přáslavicích.

Zasedání zastupitelstva Obce Karlovice projednalo předložené návrhy a zprávy a za :

a/  s c h v a l u j e :

 1. smlouvu č. 14191263 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí (Zateplení budovy obecního úřadu) a  zmocňuje starostku obce k podpisu smlouvy
 2. schvaluje smlouvu č. 00451432 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR – Revitalizace potoka Roudný
 3. úpravu odměn zastupitelům dle nařízení Vlády ČR ze dne 16.3.2015 (účinnost od 1.4.2015)
 4. rozpočtové změny dle přílohy
 5. odkoupení pozemků ppč. 309/1 a pozemku, který je vedený způsobem zjednodušené evidence 309/1 díl 1 a díl 2 – pozemky  u budovy obecního úřadu od Římskokatolické církve, rada je zmocněna k dojednání kupní ceny
 6. prodej ideální poloviny pozemků v k.ú. Štěpánovice evidovaných na listu vlastnictví č. 211 – rada je zmocněna k dojednání prodejní ceny
 7. úpravu Strategického rozvojového dokumentu obce, kdy na straně 12 v oddíle Nemovitý obecní majetek bude doplněna výstavba mateřské školy s rozpočtem 8 mil. Kč. Platnost tohoto rozvojového dokumentu se prodlužuje do 31.12.2017
 8. výstavbu mateřské školy u čp. 12 Karlovice

b/  bere na vědomí :

 1. všeobecné informace a informace o probíhajících akcích
 2. zprávu činnosti rady obce
 3. informaci o podepsání smlouvy se společností VIPA CZ, s.r.o. Liberec, kdy předmětem díla je instalace měřičů spotřeby tepla v čp. 100 a 107 Radvánovice
 4. informaci o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014
 5. informaci o prodloužení závěrečného vyúčtování akce Bezpečně přes silnici I/35 do 31.10.2015
 6. prodloužení závěrečného vyúčtování akce Plynofikace osady Roudný 1. a 2. etapa do 30.6.2015

c/ u k l á d á :
1) radě obce a starostce zabezpečit a vyřídit připomínky, podněty a úkoly zaznamenané v zápise

podpisy : Jiří Drahoňovský v.r.     Petr Bajer v.r.


Zápis

ze 4. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 9. dubna 2015 kulturním domě v Přáslavicích.

Zasedání obce řídila paní starostka Vlasta Špačková.
Kontrolou presenční listiny bylo zjištěno, že je přítomno 14 zvolených členů zastupitelstva obce Karlovice a zasedání je usnášení schopné.

Přítomni: pí. Špačková, p.Mgr. Havrda, p.Bc. Cvrček, pí.Bc. Hájková, p. Kyloušek, pí. Segečová, pí. Richterová, p. Kobrle, p. Šafář ml., p. Šafář st., p. Bajer, p. Richter, p. Drahoňovský, p.Ing. Šťastný

Omluveni: pí. Vítková
Přítomni: 4 občané

Pro jednání byl navržen následující program:

 1. Zahájení
 2. Zpráva o činnosti rady obce
 3. Schválení smluv se Státním fondem životního prostředí (dotace)
 4. Rozpočtové změny
 5. Úprava odměn členům zastupitelstva dle nařízení Vlády ČR ze dne 16.3.2015
 6. Odkoupení pozemků u obecního úřadu, prodej pozemků v k.ú. Štěpánovice
 7. Výstavba mateřské školy v obci
 8. Diskuze, usnesení, závěr

pro 14     proti 0     zdržel se 0

1. Zasedání zastupitelstva zahájila paní starostka Vlasta Špačková.

Návrhová komise bude pracovat ve složení: p. Drahoňovský, p. Bajer
Ověřovateli zápisu budou: p. Šafář st., p.Mgr. Havrda
Zapisovatelkou bude pí. Hájková.

pro 14     proti 0     zdržel se 0

2. Zpráva o činnosti rady obce

Pí. starostka informovala zastupitele o činnosti rady obce, rada se sešla 11. března 2015, zápis je vyvěšen na webových stránkách

3. Schválení smluv se Státním fondem životního prostředí (dotace)

Smlouva č. 14191263 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí (zateplení budovy obecního úřadu) a zmocňuje starostku k podpisu smlouvy

pro 13     proti 0     zdržel se 0 (odešla pí. Segečová)

Smlouva č. 00451432 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR (revitalizace potoka Roudný)

pro 13     proti 0     zdržel se 0 (odešla pí. Segečová)

4. Rozpočtové změny

příjmy:

 • 300 000,- dotace na revitalizaci vodoteče Roudný
 • 7 140,- nájem plynárenského zařízení v Sedmihorkách – České Dráhy

výdaje:

 • 320 000,- BRKO (280 tis. výdaje na kontejnery, 40 tis. služby)
 • 307 140,- zvýšení rezervy

pro 14     proti 0     zdržel se 0

5. Úprava odměn členům zastupitelstva dle nařízení Vlády ČR ze dne 16.3.2015, účinnost 1.4.2015

 • zastupitelé  +50 Kč
 • radní +100 Kč
 • místostarosta +1081 Kč
 • starostka +1028 Kč

pro 14     proti 0     zdržel se 0

6. Odkoupení pozemků u obecního úřadu – kupní cenu určí rada obce (konečnou cenu následně schválí zastupitelstvo)

pro 14     proti 0     zdržel se 0

Prodej pozemků v k.ú. Štěpánovice – prodejní cenu určí rada obce

pro 13     proti 0     zdržel se 0 (odešla pí. Segečová)

7. Výstavba mateřské školky

 • obecní školka – krajský úřad hradí mzdy zaměstnanců, pokud je dodržena naplněnost min.13 dětí (max.28), jinak by obec doplácela; obec vybere ředitele/ku, ten vybere další zaměstnance
 • do srpna 2015 musí být odevzdána na KÚ  kompletní dokumentace, aby se školka otevřela v září 2016 (případně v roce 2017)
 • dotace 85%, cena cca 5-6 mil.
 • bude  vyžádáme studie od projektových kanceláří (cihlová x dřevostavba x kontejnerová stavba)
 • školka bude postavena u Obecního úřadu Karlovice (na obecním pozemku dle územního plánu)

pro 14     proti 0     zdržel se 0

19:30 – odešla pí. Segečová

Úprava strategického rozvojového dokumentu obce, doplněna o výstavbu školky a jeho platnost je prodloužena do 31.12.2017

pro 13     proti 0     zdržel se 0

8. Diskuze, usnesení, závěr

 • instalace měřičů tepla do čp.100 a 107 firmou VIPA CZ., s.r.o.
 • poděkování hasičům, kteří pomáhali při polomech
 • pomník Špínových – kam ho umístit? ke kostelu?
 • obec se účastní soutěže Vesnice roku 2015
 • O.Cvrček – jestli by bylo možné, aby se informovalo, kdy se budou hnojit pole
 • pokusit se omezit dopravu nad 3,5t na Roudném (na Blatec)

Pan Drahoňovský nás seznámil s návrhem usnesení zastupitelstva.

pro 13     proti 0     zdržel se 0

Zastupitelstvo ukončeno v 20:40.

Karlovice dne 9. dubna 2015

Vlasta Špačková
starostka

Ověřovatelé zápisu:
Petr Šafář st.
Mgr. Ondřej Havrda

Zapsala:
Jana Hájková