Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

Usnesení

z 5. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 4. června 2015 kulturním domě v Přáslavicích.

Zasedání zastupitelstva Obce Karlovice projednalo předložené návrhy a zprávy a za :

a/  s c h v a l u j e :

 1. rozpočtové změny dle přílohy
 2. závěrečný účet obce a zprávu o hospodaření obce za rok 2014 bez výhrad
 3. účetní závěrku za rok 2014
 4. zřízení věcného břemene na ppč. 1024 – přípojka nízkého napětí pro rodinný domek
 5. změnu katastrálního území obce (rozšíření o pozemky v k.ú. Štěpánovice u Rovenska pod Troskami)
 6. směnu pozemků s římskokatolickou církví – obecní pozemek vedený způsobem zjednodušené evidence PK č. 1039/49 v k.ú. Karlovice za pozemky u budovy OÚ
 7. výsledky výběrových řízení – chodník u silnice I/35 a oprava komunikace Roudný
 8. nevypsání programových dotací vzhledem k omezeným finančním prostředkům v roce 2015 –
 9. možnost podání žádosti o individuální dotaci (o přidělení rozhodne rada obce)

b/  bere na vědomí :

 1. všeobecné informace a informace o probíhajících akcích
 2. zprávu o činnosti rady obce

c/ u k l á d á :

 1. radě obce a starostce zabezpečit a vyřídit připomínky, podněty a úkoly zaznamenané v zápise

podpisy : Jiří Drahoňovský v.r.     Jana Segečová v.r.


Zápis

z 5. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 4. června 2015 kulturním domě v Přáslavicích.

Zasedání obce řídila paní starostka Vlasta Špačková.
Kontrolou presenční listiny bylo zjištěno, že je přítomno 13 zvolených členů zastupitelstva obce Karlovice a zasedání je usnášení schopné.

Přítomni:pí. Špačková, p.Mgr. Havrda, p.Bc. Cvrček, pí.Bc. Hájková, p. Kyloušek, pí. Segečová, pí. Richterová, p. Kobrle, p. Bajer, p. Richter, p. Drahoňovský, p.Ing. Šťastný, pí. Vítková

Omluveni:p. Šafář ml.
Dodatečně omluven: p. Šafář st.
Přítomni: 5 občanů

Pro jednání byl navržen následující program (doplněn p. Havrdou o bod 9):

 • Zahájení
 • Zpráva o činnosti rady obce
 • Rozpočtové změny
 • Závěrečný účet obce a zpráva o hospodaření obce za rok 2014
 • Zřízení věcného břemene na ppč. 1024 – přípojka nízkého napětí
 • Projednání žádosti o změnu katastrálního území
 • Projednání žádosti o prodej pozemku
 • Schválení směny pozemků
 • Programové dotace obce Karlovice na rok 2015
 • Diskuze, usnesení, závěr

pro 13     proti 0     zdržel se 0

1. Zasedání zastupitelstva zahájila paní starostka Vlasta Špačková.

Návrhová komise bude pracovat ve složení: pí. Segečová, p. Drahoňovský
Ověřovateli zápisu budou: p. Kyloušek, p. Ing. Šťastný
Zapisovatelkou bude pí. Hájková.

pro 13     proti 0     zdržel se 0

2. Zpráva o činnosti rady obce

 • pí. starostka informovala zastupitele o činnosti rady obce,  zápisy jsou vyvěšeny na webových stránkách

3. Rozpočtové změny č.2/2015

 • příjmy – dotace na zateplení budovy OÚ o 50 tis. méně
 • výdaje – přeúčtování na jiný řádek – příspěvek na činnost horolezců 20tis. a plynofikace 40tis.

pro 13     proti 0     zdržel se 0

4. Závěrečný účet obce a zpráva o hospodaření obce za rok 2014

 • zveřejněn na webových stránkách
 • proběhla kontrola, která neshledala žádné pochybení, závěrečný účet je bez výhrad

5. Zřízení věcného břemene na ppč. 1024 – přípojka nízkého napětí

 • přípojka pro Zýkovi (Janův Kout) – jednorázová úhrada 15 500Kč

pro 13     proti 0     zdržel se 0

6. Projednání žádosti o změnu katastrálního území

 • pozemky ve spodních Radvánovicích spadají pod katastrální území Štěpánovice, obslužnost je z Radvánovic, proto majitelé pozemků žádají o změnu katastrálního území; žádost zaslána Rovensku pod Troskami

pro 13     proti 0     zdržel se 0

7. Projednání žádosti o prodej pozemku

 • p. Jiří Novotný žádá o prodej obecního pozemku 294/1, rada i zastupitelstvo se shodlo, aby došlo ke směně cenově odpovídajících pozemků – pozemek u hasičské zbrojnice

pro 13     proti 0     zdržel se 0

8. Schválení směny pozemků

 • směníme pozemek u OÚ s římskokatolickou církví, zamýšlený na výstavbu mateřské školky, za pozemek 1039/49 ve Zdolcích, pozemek je o 831 m2 větší, ale pozemek u OÚ má vyšší hodnotu, proto schvalujeme pozemek s větší výměrou

pro 13     proti 0     zdržel se 0

9. Programové dotace obce Karlovice na rok 2015

 • nevypsání programových dotací vzhledem k omezených finančním prostředkům v roce 2015
 • možnost podat individuální dotaci, ke které je potřeba vyplnit tiskopis, který bude uveřejněn na webových stránkách – o přidělení dotace rozhodne rada obce
 • pokud bude smlouva na dotaci vyšší než 50tis. Kč, musí být zveřejněna

pro 13     proti 0     zdržel se 0

10. Diskuze, usnesení, závěr

 • Schválení proběhlých výběrových řízení na komunikace

pro 13     proti 0     zdržel se 0

 • hasičské auto Tatra – změnily se podmínky přidělení dotace, získala by se dotace 600tis. Kč, což by znamenalo doplatit minimálně 900tis. Kč – k této variantě se nepřikláníme
 • dotace na opravu střechy prodejny v Karlovicích nepřiznána – zkusíme ji získat v druhém kole
 • možnost získání dotací na opravy cyklotras – příprava projektových dokumentací (Sedmihorky Vrabčina – Zdolce; Janův Kout; Roudný; spodní Roudný)
 • nedopadla dotace na úpravu podkroví bowlingu (soustředění malých fotbalistů) – schvalujeme, že se postupně udělají schody a podlaha
 • začne se montovat pomník na Roudném
 • koryto Libuňky se nebude upravovat
 • Podháj a koupaliště si pronajal p. Rákosník

Usnesení přečetl p. Drahoňovský.

pro 13     proti 0     zdržel se 0

Zastupitelstvo ukončeno v 20:50.

Karlovice dne 4. června 2015

Vlasta Špačková
starostka

Ověřovatelé zápisu:
p. Kyloušek
p. Ing. Šťastný

Zapsala:
Jana Hájková