Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

Usnesení

ze 6. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 21. srpna 2015 kulturním domě v Přáslavicích.

Zasedání zastupitelstva Obce Karlovice projednalo předložené návrhy a zprávy a za :

a/  s c h v a l u j e :

 1. rozpočtové změny dle přílohy
 2. zřízení věcného břemene na ppč. 705/6, 704/3, 753, 1121, 699/4, 704/1, 704/2, kdy se jedná o tři přípojky nízkého napětí na parcely
 3. zřizovací listinu Mateřské školy Sedmihorky
 4. podání žádosti z POV Libereckého kraje, 2. výzva na výměnu střešní krytiny na čp. 52 Sedmihorky (obec.prodejna), celkové náklady 123.000,- Kč
 5. měsíční odměnu místostarostky s účinností od 1.9.2015 v dosavadní výši
 6. pověření paní Vlasty Špačkové k zastupování za Obec Karlovice v kontrolním výboru MAS OPS Český ráj

b/  zvolilo :

 1. podle § 84 odst. 2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších zákonů do funkce uvolněného starosty Obce Karlovice, s účinností od 1.9.2015 p. Mgr. Ondřeje Havrdu z Karlovic
 2. podle § 84 odst.2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění  pozdějších zákonů do funkce neuvolněné místostarostky Obce Karlovice, s účinností od 1.9.2015 p. Vlastu Špačkovou z Radvánovic

c/  bere na vědomí :

 1. všeobecné informace a informace o probíhajících akcích
 2. zprávu o činnosti rady obce
 3. vzdání se funkce starostky a místostarosty (mandát ze 7.11.2014)

d/ u k l á d á :

 1. radě obce a starostce zabezpečit a vyřídit připomínky, podněty a úkoly zaznamenané v zápise

podpisy : Bc.Ondřej Cvrček v.r.     Jaroslava Vítková v.r.


Zápis

ze 6. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 21. srpna 2015 kulturním domě v Přáslavicích.

Zasedání obce řídila paní starostka Vlasta Špačková.
Kontrolou presenční listiny bylo zjištěno, že je přítomno 12 zvolených členů zastupitelstva obce Karlovice a zasedání je usnášení schopné.

Přítomni:pí. Špačková, p.Mgr. Havrda, p.Bc. Cvrček, pí.Bc. Hájková,p. Šafář st.,pí.Segečová, pí. Richterová, p. Kobrle, p. Richter, p. Drahoňovský, p.Ing. Šťastný, pí. Vítková

Omluveni:p. Šafář ml., p. Kyloušek
Neomluveni: p. Bajer
Přítomni: 22 občanů

Pro jednání byl navržen následující program (doplněn p. Havrdou o bod 9):

 1. Zahájení
 2. Zpráva o činnosti rady obce
 3. Rozpočtové změny
 4. Zřízení věcného břemene na ppč. 705/6, 704/3, 753, 1121, 699/4, 704/1, 704/2 – přípojky nízkého napětí
 5. Projednání a schválení zřizovací listiny mateřské školy
 6. Volba starosty
 7. Volba místostarosty
 8. Jmenování nominantů do Místní akční skupiny
 9. Diskuze, usnesení, závěr

pro 12     proti 0     zdržel se 0

1. Zasedání zastupitelstva zahájila paní starostka Vlasta Špačková.

Návrhová komise bude pracovat ve složení: p. Cvrček, pí. Vítková
Ověřovateli zápisu budou: p. Šafář st., p. Richter
Zapisovatelkou bude pí. Hájková.

pro 12     proti 0     zdržel se 0

2. Zpráva o činnosti rady obce

 • pí. starostka informovala zastupitele o činnosti rady obce, zápisy jsou vyvěšeny na webových stránkách

3. Rozpočtové změny č.3/2015

 • Příjmy
 • dotace z Úřadu práce – 86 500Kč (změna operačního programu, proto přepis na jiný řádek)
 • nájem hrobových míst – 4 000Kč
 • dotace ze SFDI na Chodník při silnici I/35 – 3 380 000Kč
 • Výdaje
 • Mateřská škola – 100 000Kč (počáteční výdaje)
 • nové označení výdajů na platy zaměstnanců z Úřadu práce – 86 500Kč
 • snížení rezervy o 704 630,59Kč
 • zaúčtování výdajů na zateplení OÚ – zvýšení o 200 000Kč
 • opravy obecního bytu p.Paříka čp. 47 v Radvánovicích – 30 000Kč
 • projektová dokumentace, podlaha a schody v podkroví Bowlingu Sedmihorky – 110 000Kč
 • zvýšení výdajů na Chodník při silnici I/35 na 4 830 000Kč

Dotace            3 380 000,00Kč
Obec               1 446 887,60Kč
Celková cena  4 826 887,60Kč

pro 12     proti 0     zdržel se 0

4. Zřízení věcného břemene na ppč. 705/6, 704/3, 753, 1121, 699/4, 704/1, 704/2 – tři přípojky nízkého napětí

pro 12     proti 0     zdržel se 0

5. Projednání a schválení zřizovací listiny mateřské školy

pro 12     proti 0     zdržel se 0

Název mateřské školy bude probírán v diskuzi na webových stránkách, název nesmí být již v databázi škol, tudíž nelze pojmenovat Přáslavice, Karlovice ani Zelená cesta, tyto názvy již existují. Sedmihorky nejsou v databázi tudíž budeme počítat s tímto názvem, pokud se v diskuzi nepřijde na vhodnější pojmenování.

Schválení podání žádosti z POV Libereckého kraje, výzva na výměnu střešní krytiny na čp. 52 (obecní prodejna), celkové náklady 123 000Kč

pro 12     proti 0     zdržel se 0

6. Volba starosty

Zastupitelstvo bere na vědomí, že se paní Špačková vzdala funkce starostky a pan Mgr.Havrda funkce místostarosty.

 • Paní Špačková navrhuje do funkce starosty od 1. září 2015 pana Mgr. Ondřeje Havrdu.

pro 11     proti 0     zdržel se 1

7. Volba místostarosty

 • PanMgr. Havrda navrhuje do funkce místostarostky od 1. září 2015 paní Vlastu Špačkovou.

pro 11     proti 0     zdržel se 1

Odměna místostarostky zůstane v dosavadní výši.

pro 11     proti 0     zdržel se 1

8. Jmenování nominantů do Místní akční skupiny OPS Český ráj

 • Paní Vlasta Špačková bude zastupovat obec v kontrolním výboru MAS OPS Český ráj

pro 11     proti 0     zdržel se 1

9. Diskuze, usnesení, závěr

 • stížnost na hluk od zaparkovaných kamionů u DPS – nechá se ve stávajícím stavu (v případě zákazu parkování by mohl nastat problém s parkováním kamionů např. podél silnic a mělo by to vliv i na snížení návštěvnosti Motorestu Zavadilka)
 • nájemníci Motorestu Zavadilka ukončili smlouvu k 31.11.2015 – bude vypsáno výběrové řízení
 • 31.12.2015 skončí smlouva vedoucí DPS – bude vypsáno výběrové řízení
 • oprava veřejného osvětlení v aleji v Sedmihorkám

Usnesení přečetl p. Cvrček.

pro 12     proti 0     zdržel se 0

Zastupitelstvo ukončeno v 20:10.

Karlovice dne 21. srpna 2015

Vlasta Špačková
starostka

Ověřovatelé zápisu:
p. Šafář st.
p. Richter

Zapsala:
Jana Hájková