Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

Usnesení

z 9. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 12. května 2016 kulturním domě v Přáslavicích.

Zasedání zastupitelstva Obce Karlovice projednalo předložené návrhy a zprávy a za :

a/  s c h v a l u j e :

 1. Rozpočtové změny č.1 dle přílohy.
 2. Přijetí daru od manželů Koucký. Jedná se o pozemky p.č. 1029/8, 1029/10 a 5/9 k.ú. Karlovice.
 3. Nepřijetí daru  od pana Jana Urbana. Jedná se o pozemky na LV 851,  LV 74 k.ú. Karlovice.
 4. Smlouvu o smlouvě budoucí o odkoupení pozemku p.č. 308/2 k.ú. Karlovice od Římskokatolické farnosti – děkanství Turnov.
 5. Zřízení příspěvkové organizace s názvem Mateřská škola Sedmihorky – příspěvková organizace, která bude vykonávat činnost mateřské školy a školní jídelny výdejny, s účinností k 1. 9. 2017 a souhlasí se zápisem mateřské školy s nejvyšším povoleným počtem dětí 28 a školní jídelny – výdejny s nejvyšším povoleným počtem stravovaných 28, do rejstříku škol a školských zařízení, jejichž činnost bude vykonávat Mateřská škola Sedmihorky – příspěvková organizace, s účinností k 1. 9. 2017
 6. Smlouvu s Lesy ČR a.s. o přípravě a realizaci rekonstrukce lesní cesty „Prokopská“.
 7. Přijetí daru  od paní Jarmily Ručkové. Jedná se o pozemky dle výpisu z katastru nemovitostí, který je součástí usnesení.
 8. Příspěvek na zajištění provozu FK Sedmihorky ve výši 50 000.- Kč.
 9. Jednorázové snížená nájmu v Motorestu Zavadilka o 3000.- Kč za měsíc květen.

c/  bere na vědomí :

 1. Všeobecné informace a informace o probíhajících akcích.
 2. Informaci o výběru nejvhodnějšího dodavatele nových webových stránek Obce Karlovice.
 3. Zprávu o hospodaření obce za rok 2015.

d/  u k l á d á :

 1. Radě obce a starostovi zabezpečit a vyřídit připomínky, podněty a úkoly zaznamenané v zápise.
 2. Starostovi zajistit kroky k získání pozemku p.č. 308/2 k.ú. Karlovice

podpisy :  Petr Bajer, Olga Richterová


Zápis

z 9. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 12. května 2016 kulturním domě v Přáslavicích.

Zasedání obce řídil pan starosta Mgr. Ondřej Havrda.
Kontrolou presenční listiny bylo zjištěno, že je přítomno 12 zvolených členů zastupitelstva obce Karlovice a zasedání je usnášení schopné.

Přítomni:pí. Špačková, p.Mgr. Havrda, p.Bc. Cvrček, pí.Bc. Hájková,pí.Segečová,
pí. Richterová, p. Kobrle, p. Drahoňovský, p.Ing. Šťastný,pí. Vítková, p. Šafář st.,  p. Bajer

Omluveni:p. Šafář ml., p. Kyloušek,p. Richter
Neomluveni: 0
Přítomni:6 občanů

Pro jednání byl navržen následující program (doplněn p. Havrdou o body 6,10,11,12):

 1. Zahájení
 2. Zpráva o činnosti rady obce
 3. Rozpočtové změny
 4. Projednání daru pozemku od manželů Koutských (p.č. 1029/8, 1029/10 a 5/9 k.ú. Karlovice)
 5. Projednání daru pozemku od Jana Urbana (LV 851, LV 74 k.ú. Karlovice)
 6. Projednání daru podílu cesty od Jarmily Ručkové
 7. Projednání odkoupení pozemku p.č. 308/2 k.ú. Karlovice
 8. Další postup před zahájením výstavby MŠ Sedmihorky
 9. Výběrové řízení na dodavatele likvidace komunálního odpadu
 10. Smlouva s Lesy ČR na přípravu a realizaci rekonstrukce lesní cesty “Prokopská” p.č. 1414 k.ú. Karlovice
 11. Projednání dotace na provoz FK Sedmihorky
 12. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015
 13. Diskuze, usnesení, závěr

pro 12     proti 0     zdržel se 0

1. Zasedání zastupitelstva zahájil pan starosta Mgr. Ondřej Havrda.

Návrhová komise bude pracovat ve složení: p. Drahoňovský, p.Kobrle
Ověřovateli zápisu budou: p. Bajer, pí. Richterová
Zapisovatelkou bude pí. Hájková.

pro 12     proti 0     zdržel se 0

2. Zpráva o činnosti rady obce

starosta informoval zastupitele o činnosti rady obce, zápisy jsou vyvěšeny na webových stránkách

3. Rozpočtové změny

 • Příjmy:
  119 663,77 Kč – vratka za věcné břemeno plynofikace Roudný
 • Výdaje:

+25 000 Kč – přístřešek autobusové zastávky v Radvánovicích
+1 890 Kč – dopravní obslužnost (navrženo 66 420 Kč skutečnost 68 310 Kč)
+ 200 000 Kč – zatrubnění rokle na Roudném
+ 50 000 Kč – nákup pozemku od pí. Novotné
-207 226,73 Kč – snížení rezervy
+50 000 Kč – nákup drobného nábytku z daru p. Cettla do DPS
+500 000 Kč – oprava betonového hřiště u Bowlingu
+50 000 Kč – dotace FK Sedmihorky

pro 12     proti 0     zdržel se 0

4. Projednánídaru pozemku od manželů Koutských (p.č. 1029/8, 1029/10 a 5/9k.ú. Karlovice)

 • jedná se o vybudovanou cestu v Janově Koutě

pro 12     proti 0     zdržel se 0

5. Projednání daru pozemku od Jana Urbana (LV 851, LV 74 k.ú. Karlovice)

 • jedná se o podíl pozemků vedle silnice I/35 u Nové Vsi směrem ke kempu

pro 0     proti 12zdržel se 0

6. Projednání daru podílu cesty od Jarmily Ručkové

 • jedná se o podíl několika cest (u hřiště v Sedmihorkách, na Bezedné, na Hrobkách)

pro 12     proti 0     zdržel se 0

7. Projednání odkoupení pozemku p.č. 308/2 k.ú. Karlovice

 • smlouva o smlouvě budoucí o odkoupení pozemku p.č. 308/2 k.ú. Karlovice od Římskokatolické farnosti-děkanství Turnov

pro 12     proti 0     zdržel se 0

 • zastupitelstvo ukládá starostovi zajistit kroky potřebné k získání pozemku p.č.308/2 k.ú. Karlovice

pro 12     proti 0     zdržel se 0

8. Další postup před zahájením výstavby MŠ Sedmihorky

 • dotace MŠMT – nehodnocena
 • dotace IROP – malá připravenost
 • proběhlo výběrové řízení na projektanta – vyhrála nejnižší nabídka 217 800 Kč firma Pitter Designe s.r.o.
 • rozhodnutí pro zapsání Mateřské školky Sedmihorky do registru škol, schválení záměru provozování + zápisu
 • do konce roku bude vybrána  stavební firma a příští rok se opět přihlásí o dotaci IROP

pro 12     proti 0     zdržel se 0

9. Výběrové řízení na dodavatele likvidace komunálního odpadu

 • k dispozici smlouva a zadávací dokumentace
 • požadavky na dodavatele: kontejner na PET lahve i plast, vlastní i zapůjčené nádoby, stávající rozsah, vážení vozu při vjezdu do obce (nyní sváží auto více obcí a odpad rozpočítán poměrově)

10. Smlouva s Lesy ČR na přípravu a realizaci rekonstrukce lesní cesty “Prokopská” p.č. 1414 k.ú. Karlovice

 • jedná se o cca 100m cesty Prokopská, Lesy ČR cestu opraví, obec bude financovat zmíněnou část cesty
 • projekt 10 156 Kč, odhad na výstavbu 200 000 Kč

pro 12     proti 0     zdržel se 0

11. Projednání dotace na provoz FK Sedmihorky

 • dotace 50 000 Kč

pro 12     proti 0     zdržel se 0

12. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015

 • nebyly zjištěny nedostatky, zastupitelstvo bere na vědomí

Nájem Motorest Zavadilka

 • po kontrole hygieny uložena pokuta 2 000 Kč a 1 000 Kč náklady řízení
 • nedostatky na vybavení ve vlastnictví Obce Karlovice (nefunkční boilery) – bude provedena oprava

pro 12     proti 0     zdržel se 0

Veřejně prospěšné práce (VPP)

 • Úřad práce schválil dotace na VPP 2 x maximálně 14 000 Kč – dva uchazeči poslaní z ÚP nesplnili požadavky
 • pro pí. Paříkovou bude vytvořena nová pracovní pozice
 • na ÚP momentálně nejsou vhodní kandidáti, proto se budou hledat brigádníci na sekání trávy a potřebnou údržbu

Žaloba na p. Noska ohledně cesty v Sedmihorkách

 • k Okresnímu soudu v Semilech podána žaloba na zrušení spoluvlastnictví
 • od pí. Novotné se cesta podařila odkoupit

Webové stránky obce

 • na tvorbu nových webových stránek se přihlásili 4 účastníci

13. Diskuze, usnesení, závěr

 • bude se ořezávat lípa ve Svatoňovicích
 • nevyšla dotace na cestu Janův kout

Usnesení přečetl p. Drahoňovský.

pro 12     proti 0     zdržel se 0

Zastupitelstvo ukončeno v 20:55.

Karlovice dne 12. května2016

Mgr. Ondřej Havrda
starosta

Ověřovatelé zápisu:
p. Bajer
Pí. Richterová

Zapsala:
Jana Hájková