Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

Příloha k tabulce

PŘÍJMY

 

Skutečnost
r.2013

Rozpočet
r.2014

Daně a poplatky

pol.1111 daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti
pol.1112 daň z příjmů fyz.osob ze sam.výdělečné činnosti
pol.1113 daň z příjmů fyz.osob,z kapit.výnosů
pol.1121 daň z příjmů práv.osob
pol.1122 daň z příjmů práv.osob za obce
pol.1211 daň z přidané hodnoty
pol.1334 odvody za odnětí půdy z půd.fondu
pol.1337 poplatek za likvidaci komunál.odpadů 
pol.1341 poplatek ze psů
pol.1342 poplatek za rekreačního pobytu
pol.1344 poplatek ze vstupného
pol.1345 poplatek z ubytovací kapacity
pol.1347 poplatek za provoz. hrací automat
pol.1355odvod z výher.hrac.přístrojů
pol.1351 odvod výtěžků z loterií
pol.1361 správní poplatky
pol.1511 daň z nemovitostí
pol.4111 neinvest.přijaté dotace z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu
pol.4112 neinvest.přijaté dotace ze stát.rozpočtu v rámci souhr.dotač.vztahů 
pol.4116 ostatní neinvest.přijaté dot. ze st. rozp. včetně úřadu práce
pol.4122 neinvestiční dotace od krajů
pol.4134 převody z rozpočtových účtů
pol.4139 ostatní převody z vlastních fondů    
pol.4213 invest.dotace ze státních fondů
pol.4222 invest.dotace od krajů
pol.4121 neinvest.dotace od obcí  
pol.4216 ostatní invest.dotace   
pol.2459 splátky půjčky od ost.    /HS/
     

Ostatní nedaňové příjmy

 

Skutečnost
r. 2013

Rozpočet
r. 2014

par.2143 cestovní ruch
0 Kč
0 Kč
par.2212 pozemní komunikace
0 Kč
0 Kč
par.2310 pitná voda
172 000 Kč
180 000 Kč
par.2321 stočné-odvádění a čišť.odp.vod
125 000 Kč
120 000 Kč
par.2349 pronájem rybníka,voda v zem.krajině
270 000 Kč
280 000 Kč
par.3392 pronájmy KD
46 000 Kč
50 000 Kč
par.3612 nájemné -byty,služby (čp.47,12)
221 000 Kč
190 000 Kč
par.3613 nájemné –nebytové prostory
1 160 000 Kč
1 242 000 Kč
Par.3421 volnočasové aktivity mládeže
1 000 Kč
1 000 Kč
par.3632 pohřebnictví
3 000 Kč
1 000 Kč
par.3639 pol.3111příjmy z prodeje pozemků a pronájmu
616 000 Kč
10 000 Kč
par.3725 využívání a zneškodňování komun.odpadu
130 000 Kč
120 000 Kč
Par.3633 plynofikace
114 000 Kč
378 000 Kč
par.3745 ochrana přírody a krajiny,zeleň 
22 000 Kč
10 000 Kč
par.4351 sociální péče DPS – nájmy čp.100,107
2 215 000 Kč
2 050 000 Kč
par.6171 činnost místní správy 
64 000 Kč
10 000 Kč
par.6310 úroky z účtů
17 000 Kč
5 000 Kč
par.5512 požární ochrana
0 Kč
0 Kč
par.6399   /vratka DPH/
0 Kč
0 Kč
par.3314 knihovna
0 Kč
1 000 Kč
   

 
 

 
Příjmy celkem 
15 061 000 Kč
14 488 000 Kč

VÝDAJE

 

Skutečnost
r. 2013

Rozpočet
r.2014

par.2143 vnitřní obchod, služby a turismus
32 000 Kč
32 000 Kč
par.2212 silnice
383 000 Kč
645 000 Kč
par.2221 dopravní obslužnost 
67 000 Kč
67 000 Kč
par.2310 pitná voda – vodovody 
30 000 Kč
50 000 Kč
par.2321 odvádění a čištění odp.vod 
300 000 Kč
460 000 Kč
par.2219ost.záležitosti pozem.komunikací – chodníky
60 000 Kč
1 800 000 Kč
Par.2333 vodní toky
98 000 Kč
520 000 Kč
par.3113 transfery obcím neinv.náklady ZŠ
254 000 Kč
0 Kč
par.3314 činnost knihovnická
13 000 Kč
15 000 Kč
par.3319 ost.os.náklady – kronika apod.
5 000 Kč
15 000 Kč
par.3392 záležitosti kultury,provoz KD,…
25 000 Kč
488 000 Kč
par.3399 činnost SPOZ, vkl.knížky dětem 
46 000 Kč
62 000 Kč
par.3412 sportovní zařízení v majetku obce
367 000 Kč
390 000 Kč
par.3421 využití volného času mládeže
0 Kč
5 000 Kč
par.3612 bytové hospodářství 
324 000 Kč
38 000 Kč
par.3613 nebytové hospodářství
289 000 Kč
228 000 Kč
par.3631 veřejné osvětlení 
330 000 Kč
192 000 Kč
par.3632 pohřebnictví 
2 000 Kč
10 000 Kč
par.5212 ochrana obyvatelstva
0 Kč
2 000 Kč
par.3639 komun.služby a územní rozvoj,veřejně prospěšné práce + pozemky
622 000 Kč
303 000 Kč
par.3722 sběr a svoz komunál.odpadů
606 000 Kč
610 000 Kč
par.3745 péče o vzhled obce a veř.zeleň 
158 000 Kč
245 000 Kč
par.4351 pečovatelská služba  DPS
2 455 000 Kč
2 303 000 Kč
par.5512 požární ochrana 
763 000 Kč
321 000 Kč
par.6112 místní zastupitelské orgány 
915 000 Kč
944 000 Kč
Par.6115 volby do kraj.úřadů  a  par.6118 volby prezidenta 2013
34 000 Kč
0 Kč
par.6171 činnost místní správy -provoz OÚ 
708 000 Kč
854 000 Kč
par.6310 služby peněžních ústavů
20 000 Kč
30 000 Kč
par.6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
35 000 Kč
35 000 Kč
par.6399 platby daní a poplatků
690 000 Kč
900 000 Kč
par.6402 finanční vypořádání minulých let 
12 000 Kč
8 000 Kč
par.6409 ost.činnost-nespecifikované rezervy
0 Kč
62 400 Kč
Par.3633 inžen.sítě-plynofikace
6 557 000 Kč
2 233 000 Kč
     

Výdaje celkem

16 200 000 Kč
13 867 400 Kč

NÁVRH ROZPOČTU NA  ROK 2014

zapojený zůstatek na účtech z r. 2013 / tj. pol 8115   FINANCOVÁNÍ /
637 000 Kč
 
 
příjmy daňové, nedaňové, kapitálové
13 853 000 Kč
dotace
634 600 Kč
příjmy   c e l k e m
14 488 000 Kč
 
 
výdaje   /včetně par.6409 rezervy /
13 867 400 Kč
Výdaje celkem
13 867 400 Kč
 
 
splátky úvěru  /tj pol 8124   FINANCOVÁNÍ /
1 257 600 Kč