Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

Přítomní členové: :  Mgr. Ondřej Havrda, Vlasta Špačková, Jiří Drahoňovský, Václav Richter, Petr Šafář ml.

1) Žádosti o přidělení bytu v DPS Radvánovice:
– Alena Koudelková, Loukov
– Božena Ničová, Jablonec nad Nisou
– Hedvika Fischerová a Václav Horčička, Jablonec nad Nisou
Rada vzala žádosti na vědomí. Vzhledem k plnému obsazení DPS budou žádosti evidovány v pořadníku.

2) JAP projekt s.r.o. žádá vyjádření k opravě a rekonstrukci propustku na silnici I/35 ( u Hurtíku) . Je vydáno souhlasné stanovisko s opravou propustku a jeho rozšíření pro chodník.

3) Hasičský záchranný sbor LK zasílá metodický pokyn k fotodokumentaci a odstraňování stromů. Předáno vedení SDH Karlovice.

4) Severočeské komunální služby informují o sběru nebezpečných složek komunálního odpadu dne 5.listopadu 2016. Občané budou informováni formou SMS.

5) MVDr. Václav Švihel provede pravidelné očkování psů proti vzteklině. Očkování proběhne 12.8.2016. Občané budou informováni formou SMS.

6) Dne 1.8.2016 byl proveden odběr vody ve vodovodu Radvánovice za účelem stanovené hodnoty draslíku. Obsah draslíku je 3,4 mg/l, pro obsah draslíku ve vodě není  stanoven doporučený limit, lze vycházet tedy pouze z hodnot pro minerální vody, kde se obsah pohybuje od 1 mg/l – 5 mg/l. Z tohoto pohledu je obsah draslíku ve vodě dostačující.

7) Organizátoři „Horolezeckého festivalu“ zasílají děkovný dopis a žádají obec o spolupráci při konání dalšího ročníku. Obec, v mezích svých možností, festival podpoří.

8) Městský úřad Turnov zasílá:
    – souhlas s odstraněním stavby pro pana Josefa Panožku, Karlovice
    – rozhodnutí o umístění stavby kNN pro ČEZ Distribuce a.s. ( pan Malý, p.č. 1122/1)
    – oznámení zahájení stavebního řízení LC Prokopská pro Lesy ČR s.p.
    – oznámení zahájení řízení pro pana Patrika Cyrana, Roudný
    – kolaudační souhlas s užíváním stavby pro pana Ondřeje Staňka a paní Kateřinu Staňkovou, Sedmihorky
    – rozhodnutí o udělené souhlasu s ošetřením památného stromu „ Lípa srdčitá – Svatoňovická lípa“
    – oznámení o zahájení stavebního řízení SV Pelešanská pro Lesy ČR s.p.

Agentura ochrany přírody a krajiny zasílá:
     – uvědomění účastníků o zahájeném správním řízení souhlasu s provozováním horolezecké činnosti v CHKO Český ráj pro Český horolezecký svaz
     –  souhlasné stanovisko k obnově panelů NS Hruboskalsko

10) Liberecký kraj odbor dopravy zasílá návrh na změnu systému hrazení příspěvu obcí na zajištění dopravní obslužnosti. Změna se týká doby na kterou je smlouva uzavřena, ze současného každoročního uzavírání na dobu 3 let.
Cena příspěvku 90 Kč/obyvatele  zůstává zachována. Rada obce se změnou souhlasí. 

11) Soudní exekutor JUDr. Zdeněk Zítka zasílá exekuční příkaz na majetek pana ……. Nemovitosti dotyčného se nachází v katastru Obce Karlovice.

12)   V rámci oprav tenisového kurtu ve sportovním areálu Sedmihorky rada obce projednala možnost zajištění výměny sítí u fotbalového hřiště. Výměnu sítí rada podpořila.

13)  Rada obce  se zaobírala možností výměny stávající ventilace v kuchyni Motorestu Zavadilka. Vzhledem k výši nákladů bude požadavek přednesen zastupitelstvu obce ke schválení.

14)  Rada je seznámena s výpovědí z nájmu paní Babincovou. Bude vypsáno nové výběrové řízení na provozovatele obchodu Radvánovice.

11.8.2016                                                                                  zapsal: Mgr. Ondřej Havrda