Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

Přítomní členové: Václav Richter, Mgr. Ondřej Havrda, Petr Šafář ml., Vlasta Špačková, Omluven : Jiří Drahoňovský

1) SČVK zasílá kalkulaci na cenu předávané vody pro osadu Roudný. Cena je stanovena na 23,66 Kč/m3 .

 2) Rada projednala žádosti paní Ivety Šírkové a Jana Špíny o přidělení obecního bytu a pana Vladimíra Šebesty o přidělení bytu v DPS. Vzhledem ke stávající obsazenosti bytů budou žádosti evidovány.

3) Rada je informována o podání vysvětlení občana k manipulaci s vodoměrem a k jeho poškození.

4) Manželé Bajerovi žádají o zachování sníženého nájmu z Restaurace Bowling z roku 2015 i v roce 2016. Rada rozhodla o projednání žádosti na zastupitelstvu obce a doporučuje nájemné ponechat se stávajícím snížením.

5) Agentura ochrany přírody zasílá
   – rozhodnutí o udělení souhlasu s cyklistickým závodem „Author 50 Český ráj“ pro společnost Klouček s.r.o.
   – oznámení o zahájení řízení o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů pro NaturaServis s.r.o.

6) Městský úřad Turnov = stavební úřad zasílá
   – rozhodnutí o umístění studny pro pana Jiřího Stasiaka
   – územní souhlas s umístěním stavby ČOV s přepadem do vsaku pro manžele Weisserovy
   = odbor životního prostředí zasílá
   – oznámení o zahájení vodoprávního řízení na „vrtanou studnu“ pro pana Jiřího Stasiaka
   – rozhodnutí o vydání povolení k nakládání s vodami pro pana Jiřího Stasiaka
   – oznámení o zahájení řízení o odlovu kormorána velkého na rybnících Cihlák, Križák, Nohavice pro Rybářství Chlumec nad Cidlinou, a.s.
   – upozornění o možnosti nahlížet do spisu k řízení o odlovu kormorána velkého .

7) Krajský úřad Libereckého kraje zasílá
   – informaci o finanční částce 138 000,- Kč, která bude obci poskytnuta za vykonávání přenesené státní správy. Částka bude zahrnuta do rozpočtu obce.
   – informaci o neposkytnutí účelové dotace na projekt s názvem „ Prodejna Karlovice“.

8) Rada je informována o sdělení Státního pozemkového úřadu o jednoduché pozemkové úpravě na bývalé cestě Tupáčkovi – Roudný.  SPÚ akci zahájenou 3.5.2013 pozastavuje do ukončení digitalizace katastrálního území.

9) Krajská hygienická stanice zasílá informaci o novele zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. Novelou je KHS odejmuta pravomoc řešit hluk z veřejné produkce hudby na venkovním prostranství. Tato pravomoc nově přechází na obec.

10) Exekutorský úřad Jablonec nad Nisou žádá vyjádření k exekuci na firmu ……. Firma má v současné době evidovaný zůstatek finančních prostředků ve výši 7 999,39 Kč a jsou na ni vedeny tři pravomocné exekuce v celkové výši 329 000.- Kč. Rada rozhodla o zastavení exekuce a navrhuje zastupitelstvu obce odepsat pohledávku.

11) Ministerstvo zemědělství zasílá opatření obecné povahy a vydává: Národní plán povodí Labe, Národní plán povodí Dunaje a Národní plán povodí Odry. Dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách ministerstva.

12) Lesy ČR s.p. oznamují rozsah těžebních prací v roce 2016. V k.ú. Karlovice se jedná o začátek cesty Sedmihorky lázně – Hrubá Skála, u sv, Prokopa, u skály Osudová, u Krokodýla, cesta Pelešanská.

13) Spolek Lungta žádá o projednání připojení obce k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. Rada navrhuje do akce se nezapojit.

14) Včelařský spolek pro Mladou Boleslav a okolí z.s. žádá o příspěvek na svůj provoz. Rada žádost zamítla.

15) Hejtman Libereckého kraje zasílá pozvánku na jednání o aktuální situaci k přeložce silnice I/35. Schůzky se zúčastní starosta a o výsledcích jednání bude informovat občany na zastupitelstvu dne 25.2.2016.

16) Paní Jitka Babincová žádá o snížení nájmu z pronajatých prostor. Rada doporučí zastupitelstvu nájemné snížit.

17) Firma Aqua ČR s.r.o. zasílá roční vyúčtování provozu vodovodů. Vzhledem ke ztrátě ve výši 200 000,- Kč způsobené vyšším počtem oprav v roce 2015 navrhuje rada zvýšit cenu vodného na rok 2016 o 2 Kč/m3.

18) Zdravotní ústav nabídl obci bezplatné vypracování vzorků z využívaných pramenišť. Bylo doporučeno prameniště Žlábek a Hurtík pro odběry.

19) Rada je seznámena o jednání o těžbě v lokalitě Drážka v části nad Matějkovými.

17.2.2016                                                                                  zapsal: Mgr. Ondřej Havrda