Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

Přítomní členové: Václav Richter,  Mgr. Ondřej Havrda, Petr Šafář ml., Vlasta Špačková       omluven : Jiří Drahoňovský

1/ Ředitelství silnic a dálnic ČR, Liberec bylo vydáno rozhodnutí – povolení k pokácení dvou kusů lip u silnice I/35, v aleji Sedmihorky – Turnov. U památných lip byla zrušena Správou CHKO Turnov ochrana.

2/ Na žádost obce vydalo ŘSD Liberec a DI Policie Semily souhlas s umístěním dopravně – bezpečnostního zrcadla na silnici I/35 v prostoru
křižovatky Zavadilka Radvánovice.

3/ Správa CHKO Český ráj Turnov zasílá :
    – sdělení pro  další účastníky  zahájeného správním řízení  a  vydání souhlasu s pořádáním Pohárového závodu lukostřelba 3D 2015 v blízkém okolí ATC Sedmihorky ve dnech 11.-12.4.2015, pořádá klub „Chimera“ Hradec Králové
    – zahájení správního řízení ve věci zrušení ochrany památných stromů v Arboretu Bukovina, kdy se jedná o jedli kavkazskou a jedli řeckou, které budou pokáceny
    – pro ŘSD Liberec zahájení správního řízení ve věci zrušení ochrany dvou památných lip v aleji Turnov – Sedmihorky, kdy lípy jsou z větší části suché a napadené houbou, následně je vydáno rozhodnutí, kterým je ochrana zrušena
    – informaci o zahájeném správním řízení k vydání souhlasu s pořádáním hromadné akce – Maraton Českým rájem dne 9.8.2015 (Rájmaraton)
    – oznámení o zahájení řízení ve věci udělení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO – vjezd vozidla pana Pavla Voničky, Liberec do všech částí CHKO Český ráj – jedná se o pracovníka Muzea Liberec, entomologa, vědeckého pracovníka
    – rozhodnutí, kterým je vyhlášeno památné stromořadí „Dubová alej u Bažantníku“ Sedmihorky, kdy se jedná o 32 stromů v majetku Lesů ČR

4/ Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství zasílá rozhodnutí, kterým je povoleno přenášení žab v prostoru rybníka Cihlák při jejich jarní migraci.

5/ Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí zasílá rozhodnutí, kterým je stanoven odvod ze zem. půdního fondu pro stavbu přístupové komunikace v Karlovicích k chatě manželů Římanových.

6/ Krajský úřad Liberec, odbor dopravy zasílá dopis k projektovým záměrům obce, kdy dojde k zásahu do komunikací III. třídy v majetku Krajského úřadu. V případě obce jde o komunikaci v Radvánovicích směrem na Rovensko, kde je uložen litinový vodovodní řád.

7/ S Technickými službami Turnov je podepsána smlouva na převzetí a odstranění biologicky rozložitelných odpadů.

8/ Jana Nýdrlová žádá o přidělení bytu v DPS Radvánovicích pro svoji matku Evu Routovou, Radvánovice. Dále o byt žádá Ladislava Streinerová, Žďár u Tanvaldu a Věra Tesařová, Hrubá Skála – všechny žádosti budou evidovány.

9/ Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, Semily zasílá pokyny k odborné přípravě členů dobrovolných jednotek požární ochrany v roce 2015.

10/ Ochranný svaz autorský, Praha zasílá pokyny ve věci užívání hudebních děl při pořádání koncertů nebo při provozování děl ze záznamu pomocí TV či rozhlasového zařízení, jedná se o povinnosti pořadatelů.

11/ Policie ČR, obvodní oddělení Turnov zasílá zprávu o trestné činnosti a přestupcích, které byly spáchány na území obce v roce 2014. Bylo spácháno 15 trestných činů a 29 přestupků proti občanskému soužití (dopravní přestupky nejsou zde evidovány).

12/ Občanské sdružení FK Sedmihorky žádá o finanční příspěvek pro mládežnická družstva na rok 2015. Příspěvek je součástí schváleného rozpočtu obce na tento rok.

13/ ČEZ Distribuce Děčín žádá o schválení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pro 4 m zásahu do obecního pozemku, PZE 1121. Jedná se kabelovou přípojku NN pro MUDr. Michaelu Vávrovou, Karlovice, vzhledem k tomu, že se jedná o budoucí smlouvu, tak je radou schválena.

14/ S Lesy ČR, ředitelství Liberec bylo jednáno o těžbách v Českém ráji v roce 2015 a letech následujících. Dále o hospodaření v lesích a informovanosti obci, o lesnické infrastruktuře (lesní cesty) a o drobné návštěvnické infrastruktuře (zastřešené sezení, lavičky).

15/ Městský úřad, stavební úřad Turnov zasílá :
    – pro Jana Mandyse, Semily společný souhlas pro novostavbu rodinného domu včetně přípojek, kdy dům bude postaven v osadě Radvánovice
    – pro Miroslava Štrojsu, Svatoňovice povolení k užívání domovního sjezdu ze silnice III. třídy k domu čp. 34
    – pro ČEZ Distribuce, Děčín kolaudační souhlas na kabelové zemní vedení NN pro budoucí stavbu rodinných domků, majitel pozemků pan Zdeněk Ruček
    – souhlas se změnou užívání čp. 33 pro Karolínu Heřmánkovou, Sedmihorky, vymezení nového účelu užívání stavby – rodinný dům.

16/ V územním plánu obce, který byl schválen ZO dne 15.7.2009 zcela chybí ustanovení o veřejně prospěšných stavbách, kdy se jedná o cesty, veřejná prostranství, případně inženýrské sítě. Z hlediska odboru územního plánování MěÚ Turnov by bylo dobré toto doplnit a v tomto rozsahu projednat doplnění ÚP s jasnou definicí. Rada tento postup schvaluje.

17/  Po odborném posouzení lípy u krajské silnice ve Svatoňovicích na ppč. 810/4 rada rozhodla, že bude podána žádost na odbor životního prostředí s tím, aby lípa byla zařazena do seznamu chráněných stromů.

18/ Ještě stále jsou vysoké nabídkové ceny na foukanou tepelnou izolaci na strop prodejny Karlovice, bude oslovena další firma a následně rozhodnuto o dodavateli.

19/ Rada schválila zadání projektových prací na rekonstrukci povrchu silnice III. u Roudného – 500 délkových metrů.

20/  Byl vybrán zhotovitel úplné rekonstrukce pomníku padlých v osadě Roudný, kdy bude požadováno, aby práce byly ukončeny do 30.7.2015.

Sběr železného šrotu ve všech osadách obce provedou členové Sboru dobrovolných hasičů Karlovice v sobotu dne 2. května 2015. Železný šrot připravte v tuto sobotu v ranních hodinách ke krajnici komunikací.

12.3.2015                                                                                  zapsala: Špačková