Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

Přítomní členové:  Václav Richter, Jiří Drahoňovský,  Mgr.Ondřej Havrda, Vlasta Špačková        omluven : Petr Šafář ml.

1/ Firma ZEA-LAND, Roudný zasílá k podpisu aktualizovanou pachtovní smlouvu na pronájem pozemků, dodatek bude podepsán.

2/ Mikroregion Český ráj zasílá žádost o poskytnutí finančních prostředků ve výši 6.000,- Kč na provoz turistických autobusů. Dotace bude poskytnuta, je součástí schváleného rozpočtu obce. Žádost byla zpracována v souladu se zákonem č. 24/2015 Sb.

3/ Vlivem větrného počasí byly způsobeny škody na lesních i nelesních porostech, ale i na nemovitostech. Přes Českou pojišťovnu z pojištění odpovědnosti obce za škodu je řešena pojistná událost na chatě ve Svatoňovicích, Drážkách.

4/ Obecně prospěšná společnost Snílek, Staré Splavy žádá o příspěvek na sociální službu Snílkova Domu na půl cesty –  příspěvek nebude poskytnutý.

5/ Okresní správa soc. zabezpečení Semily provede kontrolu obce z hlediska plnění povinností v nemocenském pojištění, důchodovém pojištění …. termín 16.4.2015.

6/ Ministerstvo zemědělství Praha zasílá vyhlášku „Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek“, kdy se jedná o Národní plán povodí Labe. Vyhláška je vyvěšena na webu obce.

7/ Katastrální úřad Semily zasílá vyrozumění o provedených vkladech věcných břemen, kdy se jedná o kabelové zemní vedení nízkého napětí (schváleno ZO).

8/ Na žádost Lesů ČR Hořice, LS Hrubá Skála bylo vydáno povolení k pokácení dvou stromů rostoucích mimo les u čp. 61 Radvánovice – douglaska, akát.

9/ Krajský hygienická stanice Liberec zasílá k vyvěšení (na webu obce) monitorovací kalendář pro odebírání vzorků vody z přírodních koupališť, kdy se jedná o rybník Bažantník Sedmihorky.

10/ Městský úřad Turnov, odbor dopravní zasílá rozhodnutí, kterým je povolena objížďka po silnici III/2823, tj. v osadě Radvánovice směr Štěpánovice, kdy důvodem je výstavba kanalizace v Rovensku p. Tr. Je předpoklad, že zvýšená doprava v osadě Radvánovice bude do konce srpna 2015.

11/ Klub přátel železnic, Turnov žádá o příspěvek na jízdy parních vlaků v letním období – žádost není zpracována dle zákona č. 24/2015 Sb., není rozhodnuto o výši příspěvku.

12/ Eva Patočková, Sedmihorky žádá o přidělení bytu v DPS Radvánovice – žádost bude evidována.

13/ Městský úřad Turnov, stavební úřad zasílá :
      – výzvu k přidělení čísla popisného novostavbě rodinného domu na Roudném, majitel pan Pavel Smarž, nové čp. 55 Roudný – dům byl kolaudován
      – územní souhlas pro firmu ZEA Sedmihorky, Roudný, kdy se jedná o rozšíření skladových kapacit sila – bude postavena novostavba dalšího sila o objemu 1920 tun
      – územní souhlas pro Tomovy parky Radvánovice na dočasné oplocení pozemků (do 1.5.2020) – jedná se o pozemky nad poštou. Oplocení bude provedeno lesnickou oplocenkou (dřevěné sloupky+lesnické pletivo, výška 180 cm).

14/ Správa CHKO Český ráj Turnov zasílá závazné stanovisko a uděluje souhlas k umístění a postavení novostavby rodinného domu, studny a ČOV na ppč. 1213, majitelé manž. Koťátkovi (Radvánovice – Hrobka).
Dále je zasláno rozhodnutí, který je povoleno vjíždění do prostorů CHKO do 31.12.2019 pro pana Pavla Voničku, Liberec (odborný pracovník Muzea Liberec).
Rozhodnutí, kterým je udělen souhlas s pořádáním hromadné akce – Maraton Českým rájem dne 9.8.2015.

15/ Exekutorský úřad Jablonec nad Nisou zasílá na vědomí exekuční příkaz na vymáhání pohledávky za nájemné z nebytových prostor pro oprávněnou Obec Karlovice.

14.4.2015                                                                                  zapsala: Špačková