Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

Přítomní členové: Václav Richter, Mgr. Ondřej Havrda, Petr Šafář ml., Vlasta Špačková, Jiří Drahoňovský

1) Klub přátel železnic Českého ráje žádá o dar na provoz parních vláčků. Rada rozhodla o přidělení daru ve výši 5 000.- Kč.

2) Lesy České republiky zasílají žádost o souhlas se stavbou – oprava lesní cesty Prokopská. Souhlas byl vydán. Do opravy bude zahrnuta i nástupní část cesty u Lázní Sedmihorky, tato je ve vlastnictví obce.

3) Rada je informována o dopravní nehodě v osadě Roudný, při které došlo k poškození památné lípy. Informace o poškození lípy byla předána MěÚ Turnov, který zařídí sanaci poškození.

4) Byla vypovězena pojistná smlouva s Hasičskou pojišťovnou. Pojištění budov obchodu Karlovice a Radvánovice bude zahrnuto do jednotné pojistné smlouvy u České pojišťovny.

5) Severočeské komunální služby zasílají informaci o sběru nebezpečných složek komunálního odpadu, včetně pneumatik. Sběr proběhne dne 18. června 2016 dle stanoveného harmonogramu v jednotlivých osadách.  

6) Rada je informována o vypsání výběrového řízení na dodavatele webových stránek a projektu Mateřské školky Sedmihorky.

7) Horolezecký festival Český ráj žádá o dar na připravovaný další ročník festivalu konaného v termínu 17.-19.6.2016 v Lázních Sedmihorky a Zámku Hrubá Skála. Rada rozhodla o přidělení daru ve výši 5 000.- Kč

8) Liberecký kraj zasílá informaci o:
     – zahájení dílčího přezkoumání hospodaření obce Karlovice na rok 2015
     – zveřejnění koncepce „Plán odpadového hospodářství Libereckého kraje na období 2016-2025“. Koncepce je v elektronické podobě k nahlédnutí na webových stránkách Libereckého kraje.
     – oznámení o zahájení správního řízení pro manžele Koťátkovy o povolení sjezdu na pozemek ze silnice I/35.

9) Městský úřad Turnov zasílá:
     – zahájení územního řízení pro manžele Koťátkovy na umístění stavby ČOV s přepadem do vsakování
     – rozhodnutí pro Rybářství Chlumec nad Cidlinou, a. s., o povolení odlovu kormorána na rybníku Cihlák
     – kolaudační rozhodnutí pro paní Marii Černíkovou a Petru Havlíkovou k povolení užívání podkroví RD č.p. 29 Radvánovice

10) Agentura ochrany přírody a krajiny zasílá :
     – rozhodnutí o povolení pálení klestu pro Lesy České republiky v oblasti CHKO Český ráj.
     – oznámení o zahájení správního řízení pro Home a.s. ve věci kácení v ochranném pásmu přírodní rezervace Hruboskalsko ( Lázně Sedmihorky)
     – oznámení o zahájení správního řízení pro ŘSD ČR o zrušení ochrany památného stromu – lípa u silnice I/35

11) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zasílá aktualizovaný seznam nemovitých věcí s vyznačením nedostatečně identifikovaných vlastníků. Seznam je k nahlédnutí na OÚ Karlovice nebo na webových stránkách obce.

12) Policie ČR předala zprávu o stavu a úrovni veřejného pořádku v katastru obce za rok 2015 k 31.12.2015.  Počet trestných činů 10, objasněno 2, neobjasněno 8, počet přestupků 77. Nárůst počtu přestupků je zapříčiněn novou metodikou a započtením dopravních přestupků.

13) Rada obce byla informována o dlužných částkách za nájmy a odpady. Dlužníkům bude zaslána výzva k uhrazení dlužných částek s informací o možných postizích.

14) Rada obce rozhodla o pronajmutí části obecního pozemku p.č. 476/15 a p.č.480/3.

15) Rada obce doporučila nepovolovat individuální zásahy do vnějšího opláštění obecních budov.

15.3.2016                                                                                  zapsal: Mgr. Ondřej Havrda