Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

Přítomní členové: Mgr. Ondřej Havrda, Vlasta Špačková, Václav Richter
Omluveni: Jiří Drahoňovský , Petr Šafář ml.

1) Společnost BabyBox žádá příspěvek na výměnu starého babyboxu v Liberecké nemocnici. Rada obce s příspěvkem nesouhlasí.

2) Žádosti o přidělení bytu v DPS Radvánovice:
    – Josef Minařík, Turnov
    – Vladimír Tesař a Eliška Nováková, Jesenné
    – Jiří Müller, Liberec
Rada vzala žádosti na vědomí. Vzhledem k plnému obsazení DPS budou žádosti evidovány v pořadníku.

3) Městský úřad Turnov zasílá:
   – dodatečné povolení stavby, stavebník pana Patrika Cyrany
   – společný souhlas s částečnou demolicí a následnou dostavbou rekreačního objektu, stavebník Josef Panožka
   – územní souhlas s výstavbou ČOV, stavebník Soňa Erbanová
   – výzvu k závěrečné kontrolní prohlídce „Chodník Radvánovice“, stavebník Obec Karlovice
   – oznámení o společném jednání o Návrhu Změny č.1 Územního plánu Turnov, 27.9.2016 proběhne jednání o návrhu
   – územní souhlas s ČOV, stavebník Petr Prokopec
   – oznámení o změně návrhu v územním řízení, stavebník manželé Koťátkovi
   – rozhodnutí o předčasném užívání, stavebník Jan Popelka
   – kolaudační souhlas s užíváním stavby Chodník Radvánovice – Šťastná země, stavebník Obec Karlovice
   – územní souhlas na plot, stavebník Bohuslav Mencl

4) Katastrální úřad pro Liberecký kraj zasílá vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí na:
    – pozemek p.č. 743/2 –chodník Radvánovice – p. Kreysa, pí Hradiská
    – pozemky p.č. 5/9, 1029/8, 1029/10 – cesta Janův Kout – manželé Koucký

5) SŽDC zasílá informaci o provedené opravě propadlé šachty u nádraží Karlovice

6) Povodí Labe, s.p. informuje o provedení odtěžení zeminy a prohloubení koryta potoka v Radvánovicích – u bytovky. Odtěžení bylo provedeno.

7) Ministerstvo zemědělství přichází s projektem zvýhodněných vstupných pro vícečlenné rodiny. Bude předáno organizátorům akcí pro rodiny.

8) Firma KAHORO nabízí odkup pozemků ve vlastnictví obce. V současné době nemá obec ve svém vlastnictví pozemky, které by chtěla prodat mimo podané žádosti občanů. Rada výrazný prodej pozemků nedoporučuje.

9) ČEZ Distribuční služby, s.r.o. zasílá informaci o nutnosti odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů v dosahu distribuční sítě. Informace je vyvěšena na obecních vývěskách a na webových stránkách obce.

10) Pan Jiří Jereš žádá o odprodej obecního pozemku p.p.č. 1416/2 pro výstavbu golfového hřiště. Rada nesouhlasí s odprodejem. Věc bude ještě předána k projednání zastupitelstvu obce.

11) Firma eztraty.cz nabízí spolupráci a zapojení obce do národní databáze nálezů. Rada se zapojením souhlasí.

12) Státní pozemkový úřad pořádá v září setkání se starosty. Bude vznesen dotaz týkající se možných pozemkových úprav v obci ( cesta Tupáček – Posvátnice)

13) Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje zasílá vypovězení smlouvy z roku 2008. Smlouva nemá v současné době smysl, neboť je koncipována na jednotku JPO V a jednotka SDH Karlovice je v současné době zařazena jako JPO III.

14) Státní pozemkový úřad zveřejnil zamýšlený převod majetku podle § 20 zák.č. 503/2012. Jedná se o situaci, kdy stát ( SPÚ ) vlastní majetek, ke kterému nemá písemné doklady o jeho nabytí. Záměr s výpisem pozemků, kterých se dotčený převod týká, je zveřejněn na obecní vývěsce. Občané mají možnost, naleznou-li pozemek, na který mají písemný doklad o jeho nabytí, o tento pozemek do tří měsíců požádat.

15) Liberecký kraj zasílá termín kontroly hospodaření obce za první pololetí 2016. Kontrola proběhne 3.10.2016. Prosíme občany, aby případnou návštěvu obecního úřadu odložili na jiný termín. Děkujeme.

16) Policie ČR informuje vlastníky pozemních komunikací o změně významu dopravní značky B4 „Zákaz vjezdu nákladních automobilů“. Podle novely zákona se dopravní značka vztahuje na všechny nákladní automobily s označením kategorie N.

22.9.2016                                                                                  zapsal: Mgr. Ondřej Havrda