Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

Přítomní členové: Václav Richter,  Mgr. Ondřej Havrda, Petr Šafář ml., Vlasta Špačková, Jiří Drahoňovský

1/ Správa CHKO ČESKÝ RÁJ informuje i zahájení správního řízení s DP FILM s.r.o. o souhlas s natáčením dílčích scén filmu „Tenkrát v Ráji“ na k.ú. Karlovice.

2/ Dne 15.10.2015 proběhlo společné setkání starostů a poskytovatelů sociálních služeb. Občanům v tíživé sociální situaci nabízí služby celá řada poskytovatelů. Jednotlivé poskytovatele lze zjistit z katalogu, který naleznete na www.katalogsocialnichsluzeb.cz nebo je k nahlédnutí na OÚ,  případně na odboru sociálních věcí města Turnov.

3/ Občanské sdružení FK Sedmihorky žádá o poskytnutí individuální dotace. Rada obce přidělila dotaci ve výši 45 000 Kč.

4/ Povodí Labe na žádost obce provedlo místní šetření týkající se koryta potoku v Radvánovicích. Vyčištění části zanešeného koryta bude zahrnuto do plánu provozní údržby na rok 2016.

5/ Správa CHKO ČESKÝ RÁJ   informuje o zahájení správního řízení s Klouček s.r.o. o konání cyklistického závod „AUTHOR 50 Český ráj“. Závod je veden částečně po k.ú. Karlovice.

6/ Rada je informována o uvolněných bytech v č.p. 107 Radvánovice a dle pořadníku a aktuální situaci žadatelů přidělila volné byty novým nájemcům.

7/ Na žádost kronikáře obce byl vyzván Státní oblastní archiv Semily k provedení digitalizace kronik obce Karlovice.

8/ Městský úřad Turnov – stavební úřad zasílá:
– územní souhlas s umístěním dvou maringotek – zázemí pro Lesní mateřskou školku Střediska ekologické výchovy Český Ráj na pozemku 1489/1 k.ú. Karlovice
– oznámení zahájení společného řízení pro Ing. Terezu Kabeláčovou na stavbu krytého přístřešku na parc.č.1124
– oznámení  o zahájení stavebního řízení pro AUTOCAMP – Sedmihorky na stavbu víceúčelového objektu na parc.č.1489/1
– souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru pro manžele Špínovy na rekonstrukci domu č.p. 11 Roudný
– výzvu k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce  sila Roudný v rámci akce rozšíření skladových kapacit

9/ Národní památkový ústav zasílá vyrozumění o zápisu do Ústředního seznamu kulturních památek České republiky kamenný kříž na p.p.č. 805 – Černý háj

10/ Rada je informována o plánované rekonstrukci lesní cesty „Pelešanská“

11/ Rada je informována o probíhajících výběrových řízeních na nájemce nebytových prostor „Motorest Zavadilka“ a „Vedoucí DPS Radvánovice „ a rozhodla o jmenování výběrové komise z členů zastupitelů obce.

12/ Rada rozhodla o vrácení všech dotací souvisejících s rekonstrukcí vozu TATRA jednotky sboru dobrovolných hasičů a neuskutečnění plánované akce v letech 2015 a 2016.

13/ Byly předloženy nabídky na
– informační značení firmou Ornamento  – rada nabídku zamítla
– elektronickou akci firma A-tender – rada nabídku zamítla.

14/ Rada byla informována o probíhajících pracích na studii MŠ Sedmihorky a podpořila podání žádosti o dotaci na MŠMT. Podání žádosti musí schválit zastupitelstvo obce.

15/ Dne 14.10.2015 proběhla panelová diskuze na téma odpadového hospodářství. Problematika odpadů bude tématem jednání zastupitelstva obce.

16/ Rada projednala možnost zavedení vyhlášky týkající se výlepních ploch v obci. Vyhláška bude projednána na jednání zastupitelstva obce.

17/ Liberecký kraj připravuje „kotlíkovou dotaci“ viz. přiložený leták.

23.10.2015                                                                                  zapsal: Mgr. Ondřej Havrda