Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

Přítomní členové: Václav Richter, Mgr. Ondřej Havrda, Petr Šafář ml., Vlasta Špačková, Jiří Drahoňovský

1) Pořadatelé akce „Sedmihorské léto 2015“ zasílají vyúčtování prodeje lístků s 5% částkou pro odvod do rozpočtu obce.

2) Městský úřad Turnov odbor životního prostředí uděluje souhlas manželům Staňkovým k domovní ČOV se vsakováním.

3) Městský úřad Turnov stavební úřad vydává stavební povolení pro Ing. Terezu Kabeláčovou a Barboru Kabeláčovou na novostavbu klubovny a krytého přístřešku.

4) Volejbalový oddíl TJ Turnov žádá o příspěvek na provoz, rada rozhodla o neudělní příspěvku vzhledem k příspěvku pro místní FK Sedmihorky.

5) Dne 19.11.215 proběhlo veřejní zasedání Mikroregionu Český ráj.

6) Dne 26.10.2015 proběhlo otvírání obálek výběrového řízení na pronájem Motorestu Zavadilka. Hodnotící komise vybrala za nového nájemce pana Petra Kodeše.

7) Dne 2.11.2015 proběhlo otvírání obálek vývěrového řízení na vedoucí DPS Radvánovice. Hodnotící komise vybrala paní Pavlu Šmídovou.

8) V termínu 12. – 18.11 proběhlo dokončení sanace lip u silnice I/35.

9) Agentura ochrany přírody – Správa CHKO Český ráj zasílá :
     – výzvu pro Lesy ČR k výstavbě lesnických drátěných oplocenek
     – oznámení o zahájení řízení vydání výjimky na zkoumání netopýra v CHKO

10) Krajský úřad Libereckého kraje zasílá informaci o novele zákona č. 13/1997 Sb. Dochází ke změně působnosti silničního správního úřadu, pravomoc se přesouvá z obecních úřadů na obecní úřady obcí s rozšířenou působností ( Turnov).

11) Krajský úřad Libereckého kraje odbor dopravy zasílá žádost o vyjádření ke změně na autobusové lince 540 370 Liberec – Brno. Je žádáno o doplnění autobusové zastávky v osadě Radvánovice ve směru Jičín v jízdním řádu od prosince 2015. Ve vyjádření je vysloven požadavek rozšířit změnu i na zastávku Radvánovice ve směru Turnov. 

12) Dne 2.11.2015 proběhla na obecním úřadě dílčí kontrola hospodaření obce za rok 2015. Kontrola neshledala pochybení.

13) Mikroregion Český ráj zasílá vyúčtování projektu „Cyklobusy v Českém ráji“.

14) Krajský úřad Libereckého kraje odd. krizového řízení zasílá informaci o poskytnutí dotace na opravu vozu Tatra. Vzhledem k zrušení akce ze strany obce bude dotace vrácena v plné výši.

15) Krajský úřad Libereckého kraje odbor školství zasílá rozhodnutí o registraci Mateřské školy Sedmihorky – příspěvkové organizace do rejstříku škol a školských zařízení.

16) Rada obce projednala návrh manželů Bartošových o stažení výpovědi z obecního bytu. Žádosti bylo vyhověno.

17) Ministerstvo pro místní rozvoj zasílá rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci „Klubovna dětí“.

18) Ministerstvo vnitra zasílá informaci o odstávce systému pro nabírání žádostí na předávání občanských průkazů a cestovních dokladů od 24.12.2015 do 31.12.2015 viz leták.

19) Finanční správa zasílá informaci o nové povinnosti pro plátce DPH o zasílání kontrolních hlášení viz leták.

28.11.2015                                                                                  zapsal: Mgr. Ondřej Havrda