Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

Přítomní členové:  Václav Richter, Jiří Drahoňovský,  Mgr. Ondřej Havrda, Petr Šafář ml., Vlasta Špačková

1/ Ministerstvo kultury ČR, Praha zasílá rozhodnutí, kterým je kamenný kříž na ppč. 805 z roku 1855 prohlášený za kulturní památku obce. Kříž se nachází nad Svatoňovicemi u Černého háje. Kříž nechal zřídil pan František Pařík ze Svatoňovic čp. 10 (dům Šťastných, Kozice).

2/ Dosud není s Českou pojišťovnou vyřešena škodní událost z dubna 2015, pád stromu na nemovitost manž. Matějkových, Svatoňovice.

3/ ČEZ Distribuce zasílá k podpisu smlouvu na připojení budoucí novostavby mateřské školy v Karlovicích – smlouva bude podepsána  a poplatek ve výši 6.250,- Kč uhrazen (50% nákladů).

4/ Ministerstvo vnitra ČR, generální ředitelství HZS Praha zasílá sdělení, ve kterém je konstatováno, že použití dotačních prostředků na rekonstrukci vozidla Tatra lze použít až do 30.6.2016. Tímto opatřením bude možné využít dotaci MV + Libereckého kraje bez časové tísně. Bude provedeno opakované výběrové řízení, které zajistí obec.

5/ Ministerstvo životního prostředí ČR zasílá vyhlášku k programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod – CZ05 (zveřejněno na webu obce).

6/ Náměstek ministra financí reaguje na dopis obce ve věci dotací na cyklotrasy a cyklostezky, tj. aby byly dotace obcím poskytovány také na cyklotrasy. Ministerstvo financí odkazuje na zvýšený podíl inkasa kraje na DPH a tím i možnost financovat dotační formou místní komunikace = cyklotrasy. Řešení financování místních komunikací je v kompetenci Ministerstva dopravy a je doporučeno podat návrh na úpravu příslušné legislativy, kdy této možnosti bude využito

7/ Městský úřad Turnov, stavební úřad zasílá oznámení o zahájení územního řízení na novostavbu místní komunikace Karlovice, osada Sedmihorky – lokalita budoucí nové zástavby – termín jednání 21.8.2015.

8/ Správa CHKO Český ráj Turnov zasílá oznámení některým vlastníkům pozemků u toku říčky Libuňky a vše souvisí s likvidací bolševníku velkolepého – nežádoucí šíření této rostliny v krajině.

9/ Státní fond dopravní infrastruktury zasílá podepsanou smlouvu na spolufinancování chodníku pro pěší podél silnice I/35 v osadě Radvánovice. Dotace je přiznána ve výši 3.380.000,- obec doplatí 1.446.887,60 Kč.

10/ S Římskokatolickou farností – děkanstvím Turnov bude podepsána vyhotovená směnná smlouva na pozemky ve vlastnictví farnosti a obce. Obec získá pozemky za budovou obecního úřadu, tj. prostor pro zahradu pro mateřské školy.

11/ Obec vstoupí do společného projektu meziobecní spolupráce ve věci řešení komunálních odpadů, kdy bude vypsána elektronická aukce na vyhledání firmy na svoz odpadů.

12/ Rada je informována o probíhajících pracích na prodloužení zatrubnění pod čp. 8 Roudný (Brodský), je prováděna úprava nástupního ostrůvku a prostoru u autobus. čekárny Roudný (výšková úprava pro finální asfaltový povrch). Je prakticky dokončeno zateplení budovy OÚ, bude podána 2.žádost o proplacení dotace a akce bude vůči SFŽP vyúčtována (termín je 09/2016). Po čtyřech měsících čekání na odborný posudek z AOPK Liberec je podáno vyúčtování a podána žádost o proplacení dotace na revitalizaci potoka Roudný (dotace z roku 2012). Je dokončena rekonstrukce pomníku padlých na Roudném.

13/ Bude napsána žádost na Povodí Labe ve věci úpravy koryta vodoteče Hnanického potoka za bytovkou v Radvánovicích, kdy koryto je zcela zaneseno.

14/ Na žádost obce ve věci úpravy dopravního značení na silnici I/35 v osadě Radvánovice (na Hrobkách) vydala Policie ČR, dopravní inspektorát Semily kladné stanovisko. Bude tedy posunut začátek a konec označení osady směrem k Turnovu, budou nově osazeny značky „Zákaz předjíždění“, bude provedeno nové vodorovné dopravní značení. ŘSD musí zajistit také kladné vyjádření krajského úřadu Liberec k daným úpravám. Horizont na silnici u čp. 46 (Pelcovi) je velmi nebezpečné místo, na kterém se velmi často předjíždí. Budoucí provedené úpravy by měly zvýšit bezpečnost daného prostoru.

28.7.2015                                                                                  zapsala: Špačková