Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

Přítomní členové: Václav Richter, Mgr. Ondřej Havrda, Petr Šafář ml., Vlasta Špačková, Jiří Drahoňovský

1) Městský úřad Turnov zasílá smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na tvorbu katastrální mapy. Je jednáno o zapojení obecních pasportů do aplikace GIS.

2) Smlouva o smlouvě budoucí věcné břemeno Karlovice p.č. 1122/1 Malý kNN.

3) Městský úřad Turnov – stavební úřad zasílá:
    – kolaudační souhlas s užitím stavby – rozšířených kapacit sila Karlovice Roudný pro ZEA Sedmihorky s.r.o.
    – stavební povolení na víceúčelový objekt – Autocamp Sedmihorky
    – souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru úprava objektu ev.č. 25 manželé Weisserovi
    – výzvu k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce chodníku při silnici I/35 v osadě Radvánovice dne 8.1.2016
    – rozhodnutí změny stavby před jejím dokončením pro pana Jiřího Pařízka Roudný č.p.40

4) Státní pozemkový úřad zasílá zápis z místního šetření. Jednání s p. Svatým, Obec Karlovice a Státní pozemkový úřad pozemky v osadě Roudný p.č. 460/10 k.ú. Karlovice a p.č. 778 k.ú. Karlovice

5) Liberecký kraj zasílá informaci o možnosti nahlédnout na technickou studii připojení nové silnice I/35 na silnici II/283 ( možné varianty pro sjezd z plánované nové I/35 sjezd Volavec nebo Žernov“ http://doprava.kraj-lbc.cz/page254/prelozka-silnice-ii283-napojeni-na-silnici-i35-technicka-studie

6) Rada je informována o průběhu akce úpravy krajnice vozovky křižovatka Radvánovice u č.p. 35.

7) Mikroregion Český ráj zasílá zprávu o finanční činnosti v roce 2015.

8) Povodí Labe s.p. zasílá informaci o prošetření koryta toku Karlovického potoka u pozemku č. 298/1 k.ú. Karlovice (Erbanovi)

9) Severočeské vodovody a kanalizace a.s. zasílají kalkulaci vody předané pro osadu Roudný na rok 2016. Cena předávané vody je stanovena na 23,66 Kč/m 3 s DPH. O ceně vody na rok 2016 bude jednat Zastupitelstvo obce Karlovice.

10) Česká telekomunikační infrastruktura zasílá informaci o možnosti vyjádření o existenci sítí pro stavebníky pomocí webové aplikace http://cetin.cz/web/guest/dokumentace_site    viz leták.

11) Technické služby Turnov s.r.o. zasílají dodatek ke smlouvě o odstranění odpadu. Je stanovena jednotná cena za biologicky rozložitelný odpad 460 Kč/t.

12) Liberecký kraj zasílá smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje. Obec zaplatí stejnou částku jako v letošním roce 68310 Kč, kde se jedná o příspěvek na zajištění dopravní obslužnosti.

13) Rada je informována o nařízení vlády o změně odměn za výkon funkce členů zastupitelstev.

14) Outdoor Discovery zasílá informaci o brigádě v CHKO Český ráj.

15) Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje zasílá žádost o příspěvek z rozpočtu Obce Karlovice rada souhlasí s přidělením 75% požadované částky tedy 8 200.- Kč

16) Rada obce je informována o jednání s panem ………… s ohledem na porušení smlouvy o dodávkách pitné vody (porušená plomba).

17) Agentura ochrany přírody zasílá:
      – rozhodnutí o povolení výjimky pro spolek ZO ČSOP pro průzkum jeskyních prostor.
      – oznámení o zahájení správního řízení s Lesy ČR o povolení výjimky ze zákazu rozdělávání ohňů ve zvláště chráněném území

18) Rada projednala žádost manželů Šourkových a Mohauptových  o umístění v DPS Radvánovice.

19) Rada je informována o podnětu Mikroregionu Český ráj směřovaném na krajské úřady ke stavu silnic III tříd a jejich oprav. V k.ú. Karlovice se jedná o silnice – průjezd Sedmihorky, Sedmihorky Lázně, Radvánovice směr Štěpánovice a Svatoňovice směr Volavec.

20) Městský úřad Turnov odbor životního prostředí zasílá závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku – Kvítkovický potok ( odstranění a okleštění dřevin rostoucích v ochranném pásmu  distribučních soustav.

21) Rada schválila rozpočtové změny č.5.

22) Rada byla informována o jmenování inventarizační komise a o plánu inventur za rok 2015.

15.1.2016                                                                                  zapsal: Mgr. Ondřej Havrda