Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

Přítomní členové: Václav Richter, Mgr. Ondřej Havrda, Petr Šafář ml., Vlasta Špačková, Jiří Drahoňovský

1) Krajská hygienická stanice zasílá návrh opatření obecné povahy – Monitorovací kalendář pro koupací sezónu 2016.

2) Mikroregion Český ráj žádá o příspěvek 6 000.- Kč na provoz letních turistických autobusů. Rada schvaluje příspěvek v požadované výši.

3) Dne 13.4.2016 proběhla schůzka zástupců samosprávy a Dopravního svazu zřizovaného Libereckým krajem. Základním výstupem je zachování dosavadní dopravní obslužnosti.

4) Liberecký kraj zasílá informaci o 
– výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlovice na rok 2015 a konstatuje nenalezení pochybení

5) Městský úřad Turnov zasílá:
– zahájení řízení předčasného užívání části budovy pro pana Popelku
– výzvu k dopnění údajů k ČOV s přepadem do vsakování a vrtanou studnu pro manžele Koťátkovy
– souhlas s odstraněním stavby kravína K 98 pro  ZEA Sedminorky s.r.o.
– výzvu k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce pro manžele Šálkovy
– udělení souhlasu s ČOV pro pana Lukáše Fajtu
– územní rozhodnutí o umístění vrtané studny pro manžele Vaníčkovy

6) Agentura ochrany přírody a krajiny zasílá
–  rozhodnutí a souhlas s pokácením 20 ks dřevin pro Medea Home a.s. ( Lázně Sedmihorky)
– uvědomění dalších účastníků o zahájeném správním řízení – prodloužení souhlasu s pořádáním „Líšenských pochodů Českým rájem“
– rozhodnutí o povolení výjimky pro NaturaServic s.r.o. k přesunu obojživelníků během jejich tahu k rybníkům
– oznámení o zahájení správního řízení o vydání stanoviska k záměru rekonstrukce stavby „SV Pelešanská“

7) AQUA ČR s.r.o. zasílá vyúčtování provozování vodovodu 2015

8) Soudní exekutor JUDr. Ondřej Mareš zasílá usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání ( elektronická dražba) na Václava Randáka, Vyskeř 50. Dražba proběhne 1.6.2016 od 13:30.

 9) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zasílá informaci o nezařazení projektového záměru výstavby MŠ Sedmihorky do hodnocení o získání dotace. Byl zaslán dopis s nesouhlasným stanoviskem k danému postupu MŠMT.

10) Lesy ČR informují o provedeném místním šetření v lokalitě Drážka. V místě byly identifikovány pozemky se stromy napadenými kůrovcem. Majitelé byli vyrozuměni.

11) Povodí Labe s.p. provede v roce 2016 úpravu koryta potoka na p.č. 630/7 k.ú. Karlovice. Jedná se o část potoka v Radvánovicích za bytovkou.

12) Rada obce je informována o řešení kácení v lokalitě Drážka, kde chatky sousedí s pásem pozemku ve vlastnictví Obce Karlovice.

13) RWE informuje o provedení rekonstrukce části vysokotlakého vedení plynu u sila Roudný. Bylo vydáno souhlasné stanovisko s apelem na nepoškození opravené komunikace a uvedení okolí ( pozemek v okolí regulační stanice) do původního stavu umožňující údržbu.

14) Katastr nemovitostí zapsal dne 15.4.2016 změnu vlastnictví pro Obec Karlovice. Jedná se o podíly na cestách odkoupených od paní Andrey Novotné.

15) Finanční úřad zasílá žádost o vyvěšení veřejné vyhlášky týkající se Daně z nemovitostí na rok 2016. Dokument je na webových stránkách a na úřední desce.

16) Exekutorský úřad Zlín zasílá usnesení o elektronické dražbě na nemovitosti pana Zdeňka Šantrocha. Dražba proběhne dne 15.6.2016 od 9:00.

17) Rada je informována o podaných nabídkách na tvorbu nových webových stránek obce. Rada jmenuje výběrovou komisi, na základě jejího doporučení bude vybrán vítěz soutěže.

18) Rada projednala možnosti navýšení nájemného v KD Přáslavice. Bude vypracován nový ceník.

19) Krajské ředitelství Policie Libereckého kraje zasílá souhlasné  stanovisko s napojením p.p.č. 1213 (Hrobka) na silnici I /35. Důležitou informací je, že z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu nebude podobné kladné stanovisko vydáváno pro případné další sjezdy v extravilánu mezi osadami Sedmihorky a Radvánovice.   

20) Úřad práce vyhověl žádost Obce Karlovice a uvolnil finanční příspěvek na vytvoření dvou pracovních pozic VPP (veřejně prospěšných prací). Do dnešního dne se nepodařilo vybrat uchazeče za podmínek stanovených Úřadem práce.

21) Rada je informována o kontrole Krajské hygienické stanice Libereckého kraje v provozovně Motorest Zavadilka. Pochybení, na která kontrola narazila, vycházejí z dožívajícího technického vybavení motorestu. Rada navrhuje předložit obecnímu zastupitelstvu návrh na navýšení rozpočtu v položce údržba motorestu.

22) Rada se zaobírala žádostí FK Sedmihorky o příspěvek na provoz, týká se především údržby hřiště. Rada rozhodla, s přihlédnutím k výši částky, o projednání na obecním zastupitelstvu.

23) Na žádost pořadatelů dětského fotbalového klání „ Abeceda fotbalu“ rada zvážila požadavek na nákup cen a rozhodla o  uvolnění částky 5000.- Kč ,za kterou budou pořízeny ceny pro účastníky soutěže.

5.5.2016                                                                                  zapsal: Mgr. Ondřej Havrda