Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

Usnesení

z 12. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 15.prosince 2016 kulturním domě v Přáslavicích.

Zasedání zastupitelstva Obce Karlovice projednalo předložené návrhy a zprávy a za :

a/  s c h v a l u j e :

 1. Vyhlášku č. 2/2016 o nočním klidu.
 2. Prodej pozemku p.č. 810/6 k.ú. Karlovice paní Ing. Haně Lajtkepové za cenu 50.- Kč/m2.
 3. Prodej pozemku p.č. st. 416/1 v k.ú. Karlovice Autocampu Sedmihorky, veřejné obchodní společnosti za cenu 500.- Kč/m2.
 4. Prodej pozemku p.č. 479, p.č. 485/7,  p.č. 485/10 v k.ú. Štěpánovice panu Ing. Vladimíru Římsovi.
 5. Rozpočtové změny 4/2016 dle předloženého návrhu.
 6. Rozpočtové provizorium, dle předloženého návrhu.
 7. Úpravu odměn neuvolněných zastupitelů podle nařízení vlády č. 1047 ze dne 28. listopadu 2016 takto: místostarostka měsíční odměna ve výši 18 572,- Kč, radní měsíční odměna ve výši 1 500,- Kč, člen zastupitelstva ve funkci člena výboru ( i předsedy výboru)  zastupitelstva měsíční odměnu ve výši 550,- Kč, člen zastupitelstva měsíční odměnu ve výši 299,- Kč s účinností od 1.1.2017. Odměny ve stejné výši jako v roce 2016.
 8. Podání žádosti na Ministerstvo pro místní rozvoj v dotačním titulu 117D815  Podpora obnovy a rozvoje venkova na opravu komunikace Janův Kout.
 9. Snížení nájemného, a to  trvalé,  na částku 50 000.-Kč/měsíc za pronájem restaurace a bowlingu Sedmihorky od 1.1.2017.
 10. Směrnici č. 15 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro obec Karlovice

b/  neschvaluje :

 1. Požadavek Ing. Oldřicha Vaníčka a paní Pavlíny Vaníčkové na úpravu územního plánu obce Karlovice.

c/  bere na vědomí :

 1. Všeobecné informace a informace probíhajících akcích.
 2. Protokol o výsledku kontroly „ Kontrola hospodaření Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj v roce 2016“
 3. Zprávu o finanční činnosti Mikroregionu Český ráj v roce 2016
 4. Rozpočet Mikroregionu Český ráj na rok 2016

d/ u k l á d á Radě obce a starostovi:

 1. Zabezpečit a vyřídit připomínky, podněty a úkoly zaznamenané v zápise.
 2. Vyhlásit záměr pronájmu obchodu Karlovice a vybrat nejvhodnějšího uchazeče.
 3. Zajistit znalecký posudek na pozemky p.č. 479, p.č. 485/7,  p.č. 485/10 v k.ú. Štěpánovice.
  Jednat s Ing. Vladimírem Římsou o odprodeji. Předložit návrh na odprodej na příštím zastupitelstvu.
 4. Projednat a schválit rozpočtové změny k 31.12.2016.

podpisy :  Šafář Petr ml., Drahoňovský Jiří


Zápis

z 12. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 15.prosince 2016 kulturním domě v Přáslavicích.

Zasedání obce řídil pan starosta Mgr. Ondřej Havrda.
Kontrolou presenční listiny bylo zjištěno, že je přítomno 12 zvolených členů zastupitelstva obce Karlovice a zasedání je usnášení schopné.

Přítomni: pí. Špačková, p.Mgr. Havrda, pí. Segečová, pí. Richterová, p. Kobrle, p.Ing. Šťastný, pí. Vítková, p. Šafář st., p. Šafář ml., p. Richter, p. Drahoňovský, p. Cvrček  

Omluveni: pí.Bc. Hájková, p. Bajer, p. Kyloušek
Neomluveni:
Přítomni: 10 občanů

Pro jednání byl navržen následující program:

 1. Zahájení
 2. Zpráva o činnosti rady obce
 3. Vyhláška o rušení nočního klidu
 4. Prodej pozemků p.č. 810/6,  p.č. st. 416/1 v k.ú. Karlovice,  p.č. 479,  p.č. 485/7,  p.č. 485/10 v k.ú. Štěpánovice ( Rovensko pod Troskami)
 5. Směrnice č. 15 – o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
 6. Rozpočtové změny
 7. Rozpočtové provizorium na rok 2017
 8. Odměny zastupitelů v roce 2017
 9. Protokol o výsledku kontroly „ Kontrola hospodaření Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj v roce 2016“
 10. Zpráva o finanční činnosti Mikroregionu Český ráje v roce 2016
 11. Rozpočet Mikroregionu Český ráj na rok 2017
 12. Žádost o změnu územního plánu paní Vaníčková
 13. Podání žádosti MMR – cesta Janův kout
 14. Žádost o slevu nájmu na rok 2017 z restaurace Bowling Sedmihorky
 15. Diskuze, usnesení, závěr

pro 12     proti 0     zdržel se 0

1. Zasedání zastupitelstva zahájil pan starosta Mgr. Ondřej Havrda.

Návrhová komise bude pracovat ve složení: pí. Richterová, p.Ing. Šťastný
Ověřovateli zápisu budou: p. Šafář ml., p. Drahoňovský
Zapisovatelkou bude pí. Vítková.

pro 10     proti 0     zdržel se 2

2. Zpráva o činnosti rady obce

starosta informoval zastupitele o činnosti rady obce, zápisy jsou vyvěšeny na webových stránkách

3. Vyhláška o rušení nočního klidu č.2/2016

vyvěšena na webových stránkách

pro 12     proti 0     zdržel se 0

4. Prodej pozemků p.č. 810/6,  p.č. st. 416/1 v k.ú. Karlovice,  p.č. 479,  p.č. 485/7,  p.č. 485/10 v k.ú. Štěpánovice ( Rovensko pod Troskami)

 • Pozemek p.č. 810/6 k.ú. Karlovice – 7 m2, cena 50 Kč/m2 – zájemce pí. Lajtkepová
   pro 12     proti 0     zdržel se 0
 • Pozemek p.č. st. 416/1 v k.ú. Karlovice – 114 m2, cena 500 Kč/m2 – zájemce Autokemp Sedmihorky
   pro 12     proti 0     zdržel se 0
 • Pozemek p.č. 479, p.č. 485/7, p.č. 485/10 v k.ú. Štěpánovice – 2500 m2, zájemce p.Ing. Římsa (vlastní polovinu těchto pozemků)
  Prodat p.Ing.Římsovi a zajistit posudky
  pro 12     proti 0     zdržel se 0

5. Směrnice č. 15 – o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Interní směrnice

 • do 200.000,- starosta přímé zadání nebo poptávka nad 50.000,- informuje Radu obce
 • do 1.000.000,-  zadává starosta po informování Rady, poptávka nebo výběrové řízení vždy nejméně 3 nabídky, schvaluje Rada
 • do 2.000.000,- zadává zastupitelstvo, výběrové řízení, o výběru rozhoduje zastupitelstvo na základě doporučené hodnotící komise

pro 12     proti 0     zdržel se 0

6. Rozpočtové změny 4/2016

pro 12     proti 0     zdržel se 0

7. Rozpočtové provizorium na rok 2017

-trvání – max. na 3 měsíce
-příjmy – všechny možné výdaje
-běžné výdaje za jeden měsíc 1/12 loňského rozpočtu
-mzdy, smlouvy, faktury
-všechny havárie a krizové situace
– projekty do výše MŠ max. 2 mil.,
                                  okna DPS + 107 max. 500 000,-
ventilace motorest max. 200 000,-

pro 12     proti 0     zdržel se 0

8. Odměny členů zastupitelstva v roce 2017

 • Plat starosty je daný zákonem

Starosta: současný stav 39185,-    navržený stav 41982,- (hrubý plat)
Místostarostka:              18572,-                           18572,-
Radní:                              1500,-                             1500,-
Zastupitel+člen komise     550,-                               550,-
Zastupitel                          299,-                                299,-

pro 12     proti 0     zdržel se 0

9. Protokol o výsledku kontroly „ Kontrola hospodaření Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj v roce 2016“

Nebyly zjištěny nedostatky
Zastupitelstvo bere na vědomí

10. Zpráva o finanční činnosti Mikroregionu Český ráje v roce 2016

Nebyly zjištěny nedostatky
Zastupitelstvo bere na vědomí

11. Rozpočet Mikroregionu Český ráj na rok 2017

Zastupitelstvo bere na vědomí

12. Žádost o změnu územního plánu paní Vaníčková (z Turnova)

-pozemek koupen jako stavební – Janův Kout za Padrůňkovými
-ochranné pásmo lesa 50 m vyznačeno v územním plánu
-výstavba možná pouze v části pozemku
-požadavek na změnu územního plánu
Zamítnutí žádosti

pro 12     proti 0     zdržel se 0

13. Podání žádosti MMR – cesta Janův kout

 pro 12     proti 0     zdržel se 0

14. Žádost o slevu nájmu na rok 2017 z restaurace Bowling Sedmihorky

7x sníženo ze 70 000,- na 50 000,-
Trvalé snížení na 50 000,-

pro 12     proti 0     zdržel se 0

 15. Diskuze, usnesení, závěr

 • Kontrola kotlů – týká se teplovodních kotlů nad 10kW (doklady nechat u sebe doma)
 • Zimní údržba – Roudný a Radvánovice – Lipra Pork Štěpánovice, Sedmihorky Svatoňovice – Kolář Rovensko, Roudný a Svatoňovice – Silnice LB kraj
 • p. Tobiška – Včelařský spolek Mladá Boleslav a okolí (možnost se přihlásit)

 

19:50 odešla pí. Segečová

Usnesení přečetl p. Ing. Šťastný.

pro 11     proti 0     zdržel se 0

Zastupitelstvo ukončeno v 20:30.
Karlovice dne 15. prosince 2016

Mgr. Ondřej Havrda
starosta

Ověřovatelé zápisu:
p. Šafář ml.
p. Drahoňovský

Zapsala:
Jaroslava Vítková