Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

Přítomní členové: Mgr. Ondřej Havrda, Vlasta Špačková, Jiří Drahoňovský, Petr Šafář ml., Václav Richter

1) Žádosti o přidělení bytu v DPS Radvánovice:
     – Johana Balátová, Křečovice
Rada vzala žádost na vědomí. Vzhledem k plnému obsazení DPS bude žádost evidována v pořadníku.

2) Městský úřad Turnov zasílá:
     – oznámení o zahájení vodoprávního řízení – stavebník pan Luboš Koťátko a paní Veronika Koťátková
     – oznámení o zahájení územního řízení pro výstavbu Mateřské školy Sedmihorky
     – oznámení o zahájení projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Hrubé Skály
     – výzva k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce kabel nízkého napětí – stavebník pan Malý
     – výzva k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce kabel nízkého napětí – stavebník pan Koucký
     – oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání , výstavba chodníku Hrubá Skála – stavebník Obec Hrubá Skála

3) Agentura ochrany přírody zasílá:
     – rozhodnutí o udělení souhlasu s provozováním horolezecké činnosti na území CHKO Český ráj. Povolení uděleno do 31.12.2021.

4) Krajský úřad Libereckého kraje zasílá:
     – informaci o novém zákonu č. 370/2016 Sb. kterým se mění zákon 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích.
     – oznámení o převodu finančních prostředků – dotace pro SDH Karlovice 9 962,- Kč

5) Ing. Jaroslav Hanzl – geodet žádá o součinnost při vytyčení hranic pozemku v lokalitě Janův Kout – Vystrkálov. Dohoda u určení hranice bude domluvena na místním šetření.

6) Rada je informována o prováděných opravách na domě č.p. 100 Radvánovice. – DPS. Oprava se týká 4 balkonů, především jejich dlažby a oplechování.

7) SčVK zasílá kalkulaci ceny na předávanou vodu na rok 2017 pro osada Roudný. Cena je zvýšena z 23,66 Kč/m2 s DPH na  23,90 Kč/m2 s DPH. Navýšení nebude rozporováno.

8) Paní Ing. Hana Lajtkepová žádá o prodej pozemku p.č. 810/6 k.ú. Karlovice. Rada schválila záměr prodeje. Prodej pozemku bude projednán na zasedání Zastupitelstva obce Karlovice.

9) Pan Petr Bajer žádá o snížení nájmu z nebytových prostor č.p. 80 Sedmihorky ( bowling + restaurace). O žádosti rozhodne Zastupitelstvo obce Karlovice, Rada doporučuje dodatkem ke smlouvě snížit cenu trvale.

10)  Firma GasNet, s.r.o. nechala vypracovat geometrický plán na zaměření regulační stanice plynu v osadě Roudný ( u sila). Nově vzniklá parcela p.č. st. 654 k.ú. Karlovice zůstává ve vlastnictví obce s věcným břemenem užívání pro GasNet s.r.o.

11) Pan Vladimír Římsa žádá o prodej ideální poloviny  pozemků p.č. 479, 485/7, 485/10 vše v k.ú. Štěpánovice.  Rada schválila záměr prodeje. Prodej pozemku bude projednán na zasedání Zastupitelstva obce Karlovice.

12) Okresní soud v Semilech informuje o odročení řízení s panem Ing. Zdeňkem Noskem o zrušení podílového spoluvlastnicví na 5.12.2016.

13) Odborová zdravotní pojišťovna informuje o novém bankovním účtu pro hrazení veřejného zdravotního pojištění 2070101041/0710.

14) Státní fond životního prostředí ČR zasílá protokol o veřejné kontrole – Revitalizace vodoteče Roudný. Konstatování kontroly – smluvní podmínky podpory jsou plněny.

15) Autocamp Sedmihorky v.o.s. žádá o prodej pozemku p.č. st. 416/1 k.ú. Karlovice. Rada schválila záměr prodeje. Prodej pozemku bude projednán na zasedání Zastupitelstva obce Karlovice.

16) Ministerstvo vnitra zasílá informaci o uveřejnění smlouvy na zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje v registru smluv.

17) Exekutorský úřad Litoměřice žádá o vyvěšení informace, o nařízení dražebního jednání proti povinnému panu Václavu Randákovi, na úřední desce.

18) VZP zasílá informaci o změně čísla účtu pro odvod veřejného zdravotního pojištění.

19) Město Turnov zasílá „Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na tvorbu účelové katastrální mapy“. Výše příspěvku je 3200.- Kč. Rada smlouvu schválila, mapa bude využita i pro nově vytvářený pasport místních komunikací Obce Karlovice.  

20) Kácení dubů v autokempu Sedmihorky. Na žádost provozovatele autokempu byl posouzen stav dvou dubů u pláže. Odborná firma posoudila jejich stav a konstatovala napadení houbovým onemocněním. Obec Karlovice požádala o závazné stanovisko Agenturu ochrany přírody k povolení kácení těchto stromů.

21) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zasílá návrh dodatku č.2 ke Smlouvě o nájmu nemovitostí ze dne 31.12.2009. Jedná se o pronájem pozemků pod objekty chatiček v autokempu Sedmihorky. Chatičky vlastní obec, pozemek Česká republika. Dodatkem se především prodlužuje nájemní smlouva do 31.12.2017. Rada obce dodatek schvaluje.

22) Rada projednala a schválila umístění reklamy pro paní Jaroslavu Rudovou ( cukrárna Sedmihorky)  na pozemek p. p.č. 1096/1 k.ú Karlovice .

23) Paní Pavlína Vaníčková žádá o úpravu územního plánu a jeho změnu ohledně parcel p.č. 971/5 a parcela p.č. 971/6 v k. ú. Karlovice. Rada rozhodla o předložení žádosti Zastupitelstvu obce s negativním doporučením.

6.12.2016                                                                                  zapsal: Mgr. Ondřej Havrda