Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

Přítomní členové: Mgr. Ondřej Havrda, Vlasta Špačková, Jiří Drahoňovský, Petr Šafář ml., Václav Richter

1) Žádosti o přidělení obecního bytu :
     – Štěpánka Kotrmanová, Roudný 5
     – Miloslava Dráfiová, Rovensko p.T.
Rada vzala žádost na vědomí. Vzhledem k plnému obsazení DPS bude žádost evidována v pořadníku.

2) Městský úřad Turnov zasílá:
     – výzvu k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce – stavebník pan Michal Bernard
     – rozhodnutí povolení s nakládání s vodami ze studny – stavebník m. Koťátkovi
     – kolaudační souhlas s užíváním stavby přípojky nízkého napětí – stavebník p. Malý 
     – kolaudační souhlas s užíváním stavby přípojky nízkého napětí – stavebník p. Koucký
     – oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání, vrtaná studna – stavebník Jaromír Kysela
     – výzvu k přidělení čísla popisného – stavebník Michal Bernard ( přiděleno č.p. Radvánovice 130)
     – územní rozhodnutí o umístění MŠ Sedmihorky
     – informaci o předání spisu Libereckému kraji z důvodu odvolání pana Ing. Zdeňka Noska. Jedná se o vydaný kolaudační souhlas s užíváním stavby nízkého napětí – stavebník p. Malý.

3) Krajský úřad Libereckého kraje zasílá:
     – informaci k nové právní úpravě zdanění hazardních her a z ní vyplývajících informačních povinností pro obecní úřady.
     – vyhlášení Programu prevence kriminality na místní úrovni v roce 2017 ( obce se netýká, nemáme vyloučenou lokalitu).
     – oznámení stavebního řízení „ I/35 Radvánovice – Oprava propustku a komunikace“ jedná se o propustek u Hurtíku, plánovaná je i výstavba mostku pro pěší a propojení stávajících chodníků.
     – informace pro obce týkající se archeologických průzkumů a věcí spadajících do kategorie – archeologický nález. V případě, že občan nalezne věc, která by mohla mít historickou hodnotu, je povinen tuto skutečnost nahlásit  příslušnému Archeologickému ústavu Akademie věd ČR a to přímo a nebo prostřednictvím obce. 
     – informaci o nutnosti zaslat roční zprávu o výsledcích finančních kontrol
     – rozhodnutí o změně názvu autobusových zastávek v k.ú. Karlovice. Jedná se o zastávku „Karlovice, Sedmihorky, EVEN“, „Karlovice, Radvánovice, U hřiště“, „ Karlovice, Radvánovice, železniční stanice Hrubá Skála“.
     – informaci o nově vzniklé evidenci příspěvkových organizací
     – vyčíslenou částku státního rozpočtu, kterou získá obec za přenesený výkon státní správy. Jedná se o 146 200.- Kč

4) Pořadatelé kulturní akce „Sedmihorské léto“ zasílají vyúčtování poplatku ze vstupného za rok 2016 částka pro obecní rozpočet cca 90 000.- Kč

5) S firmou REZOMAL s.r.o. je podepsána smlouva o odstranění křoviska pod elektrickým vedením 400kV v k.ú Volavec.

6) „Snílkův dům na půl cesty“ informuje o možnosti využitý sociálních služeb v oblasti začleňování mladých lidí do společnosti a běžného života. 

7) Notářka paní Mgr. Martina Pokorná žádá pomoc při doprojednání dědického řízení.

8) Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje zasílá vyúčtování finančního daru poskytnutého v roce 2016.

9)  OUTDOOR Discovery zasílá zprávu o činnosti v roce 2016.

10) Obecně prospěšná společnost pro Český ráj zasílá žádost o navýšení příspěvku na svůj provoz, částka je ve výši 4Kč/osobu. Rada doporučuje částku zapracovat do rozpočtu.

11) Mikroregion Český ráj zasílá vyúčtování za provoz cyklobusů v roce 2016. Obec za provoz cyklobusů zaplatila dle stanoveného klíče  6000.- Kč.

12) JUDr. Zdeněk Zítka zasílá usnesení o exekuci na pana Petra Stiborka a vyhlášení elektronické dražby dne 18.1.2017.

13) Firma Severočeské komunální služby podává námitky proti zadávacím podmínkám v rámci výběrového řízení „ Komplexní nakládání s odpady“ Obec je pouze účastníkem, odbornou část řeší najatá firma.

14) Ministerstvo vnitra svolává schůzku obcí spadajících do působnosti Města Turnov. Bude jednáno o možnosti vzniku „okresu“ Turnov.

15) Honební společenstvo Karlovice zasílá pozvánku na zasedání Valné hromady dne 10. února 2017 od 15.00 v chatě Mysliveckého spolku, Karlovice č.p. 26.

16) Rada obce projednala a schvaluje s platností od 1.1.2017 provozní dokumenty terénní pečovatelské služby zajišťované Obcí Karlovice. Jedná se o „ Vnitřní pravidla poskytování pečovatelských služeb“, „Úhrady za pečovatelské služby“, „ Pravidla pro podávání stížností“, „Smlouva o poskytování pečovatelských služeb“ , „Žádost o poskytnutí pečovatelské služby“.

17) Pan Ing. Pavel Špulák předkládá nabídku na aktualizaci pasportu místních komunikací. Rada nabídku schvaluje a pověřuje starostu pracovat na dokončení aktualizace pasportu.

18) Obec podala podnět Ředitelství silnic a dálnic ČR na řešení situace křižovatky I/35 s místní komunikací „ Zelená cesta“.

19) Dne 20.12.2016 proběhlo na OÚ Hrubá Skála jednání k výstavbě nového chodníku v osadě Hrubá Skála a Doubravice. Rada obce rozhodla o zadání vypracování projektové dokumentace k propojení tohoto nově vznikajícího chodníku se stávajícím na křižovatce v Radvánovicích.

20) Starosta obce jmenuje k 30.12.2016 inventarizační komisi a stanovuje plán inventarizací. Rada bere na vědomí. Všichni zúčastění budou proškoleni a bude provedena inventarizace.

21) Rada obce na základě usnesení Zastupitelstva obce ze dne 15.12.2016 doplňuje a schvaluje rozpočtové změny viz. příloha.

22) Rada je informována o medializaci problému stáčené vody Sedmihorka. Na danou problematiku bylo již poukazováno, a to dopisem ze dne 21.11.2015 adresovaným firmě Kofola ČeskoSlovensko a.s. Firma má zájem o jednání v dané problematice. Rada obce pověřuje starostu zastupováním obce v dané problematice.

23) Rada obce s platností od 12.1.2017 schvaluje Plán zimní údržby obce Karlovice. Plán je vyvěšen na úřední desce.

24) Firma DAS nabízí obci právní poradenství. Rada obce nabídku zamítla.

17.1.2017                                                                               zapsal: Mgr. Ondřej Havrda