Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

OBEC KARLOVICE

Obecně závazná vyhláška č. 2/2014

o místním poplatku ze vstupného

Zastupitelstvo obce Karlovice se na svém 19. zasedání dne 15. května 2014 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 • Obec Karlovice touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze vstupného (dále jen „poplatek“).
 • Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).[1]

 

Čl. 2

Předmět poplatku a poplatník

 • Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena.[2]
 • Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.[3]

 

Čl. 3

Ohlašovací povinnost

 • Poplatník je nejpozději 15 dnů před konáním akce povinen ohlásit správci poplatku druh akce, datum, hodinu a místo jejího konání, výši vstupného, případně doložit existenci skutečností zakládajících osvobození nebo úlevu od poplatkové povinnosti.
 • V ohlášení poplatník dále uvede jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech, čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka.[4]
 • Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.[5]
 • Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[6]
 • Do 10 dnů po skončení akce je poplatník povinen ohlásit správci poplatku celkovou výši vybraného vstupného sníženou o daň z přidané hodnoty, jestliže byla v ceně vstupného obsažena.

 

Čl. 4

Sazba poplatku

Sazba poplatku činí z vybraného vstupného na:

 1. kulturní akci a sportovní akci ………………………… 5 %,
 2. prodejní akci a reklamní akci…………………………20 %,

 

Čl. 5

Splatnost poplatku

 Poplatek je splatný do 15 dnů ode dne skončení akce.

 

Čl. 6

Osvobození a úlevy

 • Poplatek ze vstupného se neplatí z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejné prospěšné účely.[7]
 • Od poplatku se dále osvobozují:
  1. obec Karlovice,
  2. akce, jež jsou plně nebo částečně dotovány z rozpočtu obce Karlovice.

 

Čl. 7

Navýšení poplatku

 • Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.[8]
 • Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.[9]

 

Čl. 8

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místním poplatku ze vstupného, ze dne 3. března 2011.

 

 

Čl. 9

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

 

 

 

 

 

            ……………………………..                                                       ……………………………………

                Alena Cvrčková                                                                Vlasta Špačková

                 místostarostka                                                                          starostka

 

 

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 20.5.2014

Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.

 

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: 16.6.2014

[1]              § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)

[2]              § 6 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[3]              § 6 odst. 2 zákona o místních poplatcích

[4]              § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích

[5]              § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

[6]              § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

[7]              § 6 odst. 1 věta poslední zákona o místních poplatcích

[8]              § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[9]              § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích