Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

Přítomní členové:  Mgr. Ondřej Havrda, Vlasta Špačková, Jiří Drahoňovský, Petr Šafář ml., Václav Richter

 1. Žádosti o přidělení obecního bytu :
  – Eva Šonská, Radvánovice 3
  – Libuše Neshybová, Rovensko pod Troskami
  – Zbyněk Kratochvil, Praha
  – Chmeliková Jana
  Rada vzala žádosti na vědomí. Vzhledem k plnému obsazení DPS bude žádost evidována v pořadníku.
 2. Městský úřad Turnov zasílá:
  – společný souhlas na novostavbu rodinného domu – stavebník Petr Prokopec
  – rozhodnutí o umístění stavby – chodník Doubravice – stavebník Obec Hrubá Skála
  – zastavení řízení – vrtaná studna – stavebník Jaromír Kysela
  – výzvu k doplnění – účelová komunikace Janův Kout – stavebník Obec Karlovice
  – výzva k doplnění – Mateřská škola Sedmihorky – stavebník Obec Karlovice
 3. Krajský úřad Libereckého kraje zasílá
   – oznámení o zahájení dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2016. Kontrola bude provedena 8.3.2017. Prosíme občany, aby svoji případnou návštěvu obecního úřadu odložili na jiný den. Děkujeme.
  – žádost o informaci týkající se hrobů vysídleného německého obyvatelstva. (V k.ú. Karlovice se takovýto typ hrobů nenachází.)
  – stavební povolení na stavbu „ I/35 Radvánovice – propustek“ stavebník ŘS
  – změnu autobusové linky 540 370 Liberec – Brno. Dojde k novému zastavení autobusu v zastávkách Sedmihorky a Radvánovice od 5.3.2017.

    pracovní dny a sobota neděle sobota neděle
  Liberec 9:30 13:35 14:35 17:55
  Turnov Terminál 9:55 14:00 14:10 17:30
  Sedmihorky 10:00 14:05 13:56 17:16
  Radvánovice 10:02 14:07 13:54 17:14
  Hradec Králové 11:20 15:25 12:40 16:00

  – rozhodnutí ve věci napadení územního rozhodnutí elektrické přípojky stavebník p. Malý. Územní rozhodnutí napadl pan Ing. Nosek. Odvolací orgán ( Krajský úřad LK ) námitku zamítl.
  – žádost o aktualizaci sítě vodárenských zařízení a plánované výstavby

 4. Včelařský spolek pro Mladou Boleslav a okolí z.s. žádá příspěvek na provoz. O případné výši příspěvku rozhodne rada po schválení rozpočtu na rok 2017.
 5. Horolezecký festival Český ráj žádá příspěvek na uskutečnění festivalu v roce 2017. O případné výši příspěvku rozhodne rada po schválení rozpočtu na rok 2017.
 6. Lesy ČR informují o plánu těžby na k.ú. Karlovice a o plánovaných akcích. Bude provedena rekonstrukce cesty Pelešanská ( za autocampem Sedmihorky) v období jaro 2017 a cesty Prokopská ( Lázně Sedmihorky – Osudová) podzim 2017. S těmito rekonstrukcemi je spojena těžba kolem těchto komunikací. Významně bude také káceno v areálu Arboreta Bukovina. Těžba je vyžádána havarijním stavem stromů. Bude provedena celková obnova areálu s výsadbou nových stromů.
 7. Euroregion Nisa zasílá informaci o členském příspěvku na rok 2017 ve výši 3830.-Kč.
 8. Ministerstvo vnitra ČR posuzuje zákonnost vyhlášky č.2/2016 ( o rušení nočního klidu) obce Karlovice. Zatím nebylo vydáno stanovisko.
 9. Firma ELMOS Liberec s.r.o. žádá vyjádření k výměně úsekového vypínače v lokalitě Sedmihorky u Motelu Even a Roudný u sila. Je vydáno souhlasné stanovisko.
 10. Ředitelství silnic a dálnic ČR zasílá informaci o možnosti úpravy křižovatky I/35 – Zelená cesta. Případná úprava musí vzejít z podnětu Libereckého kraje. ŘSD je pouze správce majetku. V dané věci bude dále jednáno.
 11. Finanční úřad pro Liberecký kraj ÚzP v Turnově informuje o rozšíření pracovní doby v období 27.3. – 3.4.2017 viz vývěsky. Občané mají možnost zažádat o údaje k zaplacení daně z nemovitých věcí prostřednictvím emailu viz. nástěnka.
 12. Ministerstvo vnitra uspořádalo dne 15.2.2017 jednání se zástupci obcí ORP Turnov. Byly předloženy návrhy na uspořádání státního uspořádání v lokalitě Turnov ( vznik okresu Turnov). Bližší informace budou podány na jednání zastupitelstva obce dne 2.3.2017.
 13. Firma Aqua ČR předkládá vyúčtování nákladů za správu vodovodů v k.ú. Karlovice. Celkový výsledek je ztráta 99 473.- Kč. Rada doporučí zastupitelstvu obce ponechání stávající ceny pro tento rok a zvážení navýšení ceny od 1.1.2018.
 14. Státní veterinární správa vyhlašuje v k.ú. Karlovice pásmo dozoru s ohledem na výskyt ptačí chřipky v obci Mašov. Veškeré informace jsou zveřejněny na vývěskách a webu obce.
 15. Rada obce projednala návrh rozpočtu na rok 2017. O rozpočtu rozhodne zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 2.3.2017.
 16. Rada obce dle § 99 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako zástupce zřizovatele Mateřské školy Sedmihorky příspěvkové organizace, rozhodla o vyhlášení konkurzu na ředitele (ku) Mateřské školy Sedmihorky příspěvkové organizace.
 17. Spolek Lungta žádá o připojení k mezinárodní kampani „ Vlajka pro Tibet“ Rada dlouhodobě zastává názor, že obec nemá zasahovat do mezinárodní politiky. Toto je výsadou Vlády ČR. Občané se mohou samostatně připojit k této akci a projevit svoji vůli.
 18. Česká pošta s.p. zasílá informativní dopis o plánech na vytvoření Pošty Partner v naší obci. Očekáváme zahájení jednání o případné angažování obce v projektu.
 19. Hasičský záchranný sbor LB provedl kontrolu krizového řízení obce. Nebyly shledány závady.
 20. Obec Karlovice a Město Semily společně vyvolaly jednání s Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy. Jedná se o dotace na mateřské školy.  
 21. Agentura ochrany přírody zasílá rozhodnutí o:
  – zahájení řízení o udělení výjimky a umožnění ošetření a obnovu stromořadí v CHKO Český ráj, jedná se o dubovou alej podél cesty Pelešanská
  – zahájení řízení o zrušení ochrany 21 ks památných stromů v Arboretu Bukovina, stromy jsou v havarijním stavu.