Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

U S N E S E N Í
z 14. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 25. května 2017 v Karlovicích.

Zasedání zastupitelstva Obce Karlovice projednalo předložené návrhy a zprávy a za :

a/ s c h v a l u j e :
1) „ Rozpočtové opatření č.1/2017“ dle předloženého návrhu
2) Zadání zakázky na vypracování dokumentace, která bude sloužit jako podklad pro podání žádosti na zákaz průjezdu nákladní dopravy po silnici III/2828
3) Smlouvu č.j.: UZSVM/HSM/1322/2017-HSMM s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových o bezúplatném převodu majetku
4) Smlouvu s ČEZ Distribuce a.s. o zřízení věcného břemene- služebnosti a smlouvu o právu stavby číslo: IV-124015468/VB/2,
akce „SM,Karlovice p.p.č.1029_12, p.Láska- kNN“

b / n e s c h v a l u j e :
1) Příspěvek pro „Linku bezpečí“

c / b e r e n a v ě d o m í :
1) Všeobecné informace o probíhajících akcích.

d / u k l á d á R a d ě o b c e a s t a r o s t o v i:
1) Zabezpečit a vyřídit připomínky, podněty a úkoly zaznamenané v zápise.
2) Vypořádat vyjádření k objízdným trasám při rekonstrukci propustku Hurtík. Preferovaná je varianta uzavření silnice I/35 po dobu 14-ti dní.
3) Připravit návrh Pasportu místních komunikací pro předložení na příštím zasedání Zastupitelstva obce.

podpisy :
Miroslav Kobrle                                                                                     Jana Segečová

 

 

Zápis

z 14. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 25. května 2017 v klubovně Obecního úřadu Karlovice

 

Zasedání obce řídil pan starosta Mgr. Ondřej Havrda.

Kontrolou presenční listiny bylo zjištěno, že je přítomno 13 zvolených členů zastupitelstva obce Karlovice a zasedání je usnášení schopné.

 

Přítomni: pí. Špačková, p.Mgr. Havrda, pí. Segečová,, p. Kobrle, p.Ing. Šťastný, pí. Vítková, p. Šafář st., p. Šafář ml., p. Drahoňovský, p. Cvrček, pí.Bc. Hájková, p. Bajer, p. Kyloušek   

 

Omluveni: pí. Richterová, p. Richter

Neomluveni:

Přítomni: 9 občanů

 

Pro jednání byl navržen následující program (doplněn p. Havrdou o body 6,7,8):

 1. Zahájení
 2. Zpráva o činnosti rady obce
 1. Rozpočtové změny č.1/2017
 2. Situace – Mateřská škola Sedmihorky (ředitel/ka, stavba, přihlášky)
 3. Řešení nákladní automobilové dopravy Sedmihorky – Lestkov
 4. Smlouva o bezúplatném převodu majetku č.j.: UZSVM/HSM/1322/2017-HSMM
 5. Smlouva o zřízení věcného břemene  – služebnosti a smlouvu o právu stavby číslo: IV-12-4015468/VB/2, akce „SM,Karlovice p.p.č.1029_12, p.Láska- kNN“
 6. Žádost o příspěvek pro „Linku bezpečí“
 7. Diskuze, usnesení, závěr

 

pro 13     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Zasedání zastupitelstva zahájil pan starosta Mgr. Ondřej Havrda.

Návrhová komise bude pracovat ve složení: pí. Špačková, p. Drahoňovský

Ověřovateli zápisu budou: pí. Segečová, p. Kobrle Zapisovatelkou bude pí. Hájková

pro 13     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Zpráva o činnosti rady obce

– starosta informoval zastupitele o činnosti rady obce, zápisy jsou vyvěšeny na webových stránkách

 

 1. Rozpočtové změny č.1/2017

Příjmy:

-43 Kč – zaokrouhlení částky

+105 000 Kč – zvýšení příjmů o dotaci z Úřadu práce

 

Výdaje:

+10 000 Kč – příspěvky spolkům (Horolezecký festival Český ráj, Klub přátel železnic Českého ráje)

+105 000 Kč – výdaje na platy (sekání)

+12 000 Kč – Centrum pro zdravotně postižené

+8 000 Kč – členské příspěvky (Sdružení český ráj, Euroregion Nisa)

+25 000 Kč – dotace na propagaci Sedmihorského léta

-111 043 Kč – snížení rezervy

+50 000 Kč – opravy Motorestu Zavadilka (větrací systém do kuchyně, dřez, stůl)

+6 000 Kč – dotace na cyklobusy Mikroregionu Český ráj

pro 13     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Situace – Mateřská škola Sedmihorky (ředitel/ka, stavba, přihlášky)

– 15 dětí přihlášeno, dotazují se další

– na ředitele/ku přihlášeno 5 uchazečů, 2 vyřazeni (nesplnili zákonné požadavky)

– stavba MŠ – do výběrového řízení se nepřihlásila žádná firma – bude výběrové řízení bez uveřejnění (za stejných podmínek)

pro 13     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Řešení dopravy

– oprava vozovek (Janův kout, běžná údržba, Roudný)

– oprava mostku u Hurtíku – 2 možnosti:      – oprava na 4 měsíce, doprava v jednom pruhu

                                                                                 – 14 dní úplná uzavírka

– zastupitelstvo se přiklání k úplnému uzavření po dobu 14 dnů

– od 31.7.2017 do 13.8.2017 oprava mostu u Hurtíku, silnice uzavřena v obou směrem, objízdná trasa pro nákladní automobily a dálkové autobusy přes Mnichovo Hradiště-Sobotka-Jičín, pro lokální autobusové linky přes Rovensko pod Troskami, pro osobní auta přes Hrubou Skálu-Borek

– nákladní doprava Sedmihorky-Lestkov – nechat vypracovat posudek odbornou firmou

pro 13     proti 0     zdržel se 0

– passport místních komunikací – komunikace o které se stará obec, komunikace účelová x místní – starosta pošle zastupitelům pro kontrolu a na příštím zastupitelstvu se případně schválí

 

 1. Smlouva o bezúplatném převodu majetku č.j.: UZSVM/HSM/1322/2017-HSMM

pro 13     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu stavby číslo: IV-12-4015468/VB/2, akce „SM,Karlovice p.p.č.1029_12, p.Láska- kNN“

pro 13     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Žádost o příspěvek pro „Linku bezpečí“

– žádají o příspěvek ve výši 5 000 Kč

pro 0     proti 12     zdržel se 1

 

 1. Diskuze, usnesení, závěr

– posekat hřbitov – pošle se p.Čejka

– p. Macháček – cesta do Sedmihorek do lázní zpoplatněna – obec dostává % z parkovného

– p. Tobiška poděkoval za příspěvek pro včelaře a žádá o opatrné (přesné dávkování) používání herbicidů (Roundup) – ničí včelstva

 

Usnesení přečetla pí. Špačková.

pro 13     proti 0     zdržel se 0

 

Zastupitelstvo ukončeno v 20:55.

Karlovice dne 25. května 2017

 

Mgr. Ondřej Havrda   starosta

Ověřovatelé zápisu:

paní Segečová   a  pan Kobrle

 

Zapsala: Jana Hájková