Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

U S N E S E N Í

z  15. zasedání  zastupitelstva Obce Karlovice,  konaného dne  22. června 2017 v Karlovicích.

 

Zasedání zastupitelstva Obce Karlovice projednalo předložené návrhy a zprávy a za :

 

a/  s c h v a l u j e :
1) Bez výhrad Závěrečný účet Obce Karlovice za rok 2016
2) Účetní závěrku za rok 2016 v předloženém znění
3) Prodloužení smluvního vztahu. Smlouva o centralizovaném zadání veřejné zakázky uzavřená mezi centrálním zadavatelem obcí Malá Skála a pověřujícím zadavatelem obcí Karlovice ke dni 13.7.2016 zůstává nadále v platnosti i pro veřejnou zakázku „Komplexní nakládání s odpady III.“ zadávanou v nadlimitním otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). V případě ZZVZ oproti již zrušenému a neplatnému zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách bude postupováno obdobně a přiměřeně v souladu se ZZVZ.
4) Návrh smlouvy o poskytování služeb k veřejné zakázce „Komplexní nakládání s odpady III.“ (Příloha č. 2p zadávací dokumentace) zadávané v nadlimitním otevřeném řízení dle 56 ZZVZ mezi obcí Karlovice jako budoucím objednatelem a vybraným dodavatelem jako budoucím poskytovatelem.
5) Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Komplexní nakládání s odpady III.“ zadávané v nadlimitním otevřeném řízení dle § 56 ZZVZ.

b /  b e r e  n a  v ě d o m í :
1) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlovice za rok 2016

c /  u k l á d á   R a d ě  o b c e  a  s t a r o s t o v i:
1) Zabezpečit a vyřídit připomínky, podněty a úkoly zaznamenané v zápise.
2) Doplnit a nechat zapracovat připomínky k pasportu místních komunikací. Podat žádost o zatřídění místních komunikací k příslušnému Silničně správnímu úřadu.
3) Připravit rozpočtovou změnu na navýšení příspěvku pro FK Sedmihorky ve výši 60 000,- Kč v rámci kapitoly 3412.

Jiří Drahoňovský                                                                               Vlasta Špačková

                                                    Mgr. Ondřej Havrda

 

Zápis

z 15. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 22. června 2017 v klubovně Obecního úřadu Karlovice

 

Zasedání obce řídil pan starosta Mgr. Ondřej Havrda.

Kontrolou presenční listiny bylo zjištěno, že je přítomno 10 zvolených členů zastupitelstva obce Karlovice a zasedání je usnášení schopné.

 

Přítomni: pí. Špačková, p.Mgr. Havrda, pí. Segečová,, p. Kobrle, p.Ing. Šťastný, pí. Vítková, p. Šafář st., p. Cvrček, pí.Bc. Hájková, p. Kyloušek   

 

Omluveni: pí. Richterová, p. Richter, p. Šafář ml., p. Bajer

Neomluveni: p. Drahoňovský

Přítomni: 3 občani

 

Pro jednání byl navržen následující program (doplněn p. Havrdou o body 6,7,8,9):

 1. Zahájení
 2. Zpráva o činnosti rady obce
 3. Závěrečný účet obce za rok 2016
 4. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Karlovice za rok 2016
 5. Pasport místních komunikací
 6. Účetní závěrka za rok 2016
 7. Veřejná zakázka „Komplexní nakládání s odpady III.“
 8. Mateřská škola Sedmihorky
 9. Příspěvek FK Sedmihorky
 10. Diskuze, usnesení, závěr

18:12 přišel p. Drahoňovský

pro 11     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Zasedání zastupitelstva zahájil pan starosta Mgr. Ondřej Havrda.

Návrhová komise bude pracovat ve složení: p. Cvrček, p. Ing. Šťastný

Ověřovateli zápisu budou: pí. Špačková, p. Drahoňovský

Zapisovatelkou bude pí. Hájková

 

pro 11     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Zpráva o činnosti rady obce

– starosta informoval zastupitele o činnosti rady obce, zápis z 19.6.2017 bude vyvěšen na webu

– Katastrální operát- pokud se změnila výměra nebo číslo parcely, je třeba podat nové daňové přiznání

 

 1. Závěrečný účet obce za rok 2016

– souhlas bez výhrad

pro 11     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Karlovice za rok 2016

– bereme na vědomí, že při přezkoumání nebyly zjištěny chyby ani nedostatky

pro 11     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Pasport místních komunikací

– ukládá radě a starostovi doplnit a nechat zapracovat připomínky k pasportu místních komunikací a podat žádost o zatřídění místních komunikací k příslušnému Silničně správnímu úřadu

 

 1. Účetní závěrka za rok 2016

pro 11     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Veřejná zakázka „Komplexní nakládání s odpady III.“

20 let stará smlouva, nové požadavky

 1. a) prodloužení smluvního stavu

pro 11     proti 0     zdržel se 0

 1. b) návrh smlouvy o poskytování služeb k veřejné zakázce „Komplexní nakládání s odpady III.“

pro 11     proti 0     zdržel se 0

 1. c) zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Komplexní nakládání s odpady III.“

pro 11     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Mateřská škola Sedmihorky

– ředitelka – Ilona Šerpánová

– učitelka – Eliška Jandová

– vypsáno výběrové řízení na kuchařku/uklízečku

– změna užívání budovy

– IČ 06181457

 

 1. Příspěvek FK Sedmihorky

traktůrek 110 000Kč

– benzín 30 000Kč

– připravit rozpočtovou změnu na navýšení příspěvku pro FK Sedmihorky ve výši 60 000Kč v rámci kapitoly 3412

pro 10     proti 0     zdržel se 1

 

 1. Diskuze

– příští týden se bude sekat u místních komunikací

– svah naproti poště – zpevnit sítí

– vybrat koše (kanály) ke Šťastné zemi

 

Usnesení přečetl p. Cvrček.

pro 11     proti 0     zdržel se 0                                                    

Zastupitelstvo ukončeno v 20:15.                                         Karlovice dne 22. června 2017