Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

Z á p i s

 

    z  jednání rady obce Karlovice, konaného dne 19. června  2017 v úřadovně v Karlovicích.

 

Přítomní členové:  Mgr. Ondřej Havrda, Vlasta Špačková, Jiří Drahoňovský                           
Omluveni: Petr Šafář ml., Václav Richter

1 ) Žádosti o přidělení obecního bytu :
– Jiřina a Jaroslav Mizerovi, Jičín
– Butorová Hana, Rovensko pod Troskami

Rada vzala žádosti na vědomí. Vzhledem k plnému obsazení DPS bude žádost evidována v pořadníku.
2 )Městský úřad Turnov zasílá:
– rozhodnutí o povolení úplné uzavírky silnice č. II/282 Žernov „Pod Týn
– rozhodnutí o umístění stavby „Cyklostezka Radvánovice – Borek, I. etapa Radvánovice“ – investor Obec Hrubá Skála
– výzvu k přidělení čísla popisného – stavebník Lukáš Málek a Hana Kupcová
– oznámení zahájení územního řízení na stavbu rodinného domu – investor pan Jan Pozdníček
– oznámení zahájení stavebního řízení MŠ – Sedmihorky – stavebník Obec Karlovice
– rozhodnutí o dodatečném povolení stavby „ Účelová komunikace Janův Kout“ – stavebník Obec Karlovice
– oznámení o zahájení územního řízení nerodinný dům – investor Ing. Linda Půlpánová a pan Petr Anderle
– oznámení o zahájení správního řízení „Vrtaná studna“ – investor Jaromír Kysela
– žádost o zaslání údajů pro roční zprávu o válečných hrobech za rok 2016
– územní souhlas se stavbou skelníku p.p.č. 699/14 – stavebník Martin Pokorný a Renata Pokorná
– územní souhlas s výstavbou elektrické přípojky na p.p.č. 639/30 – investor ČEZ Distribuce a.s.
– usnesení o přerušení řízení o odstranění stavby „ sklad zahradní techniky“ st.p. 64 – investor Jiří Špína
– souhlas se změnou užívání stavby objektu obecního úřadu Karlovice na mateřskou školu Karlovice 12 – žadatel Obec Karlovice

3) Krajský úřad Libereckého kraje zasílá
– nařízení ústního jednání „ uzavírka silnice I/35 propustek Hurtík“
– vyjádření ke stavu silnic ve správě LK. Proběhlo jednání s náměstkem hejtmana, byl učiněn příslib zpracování projektové dokumentace na opravu silnice Sedmihorky – Lestkov a spolupráce v omezení tranzitní kamionové dopravy na této komunikaci. Obdobné stanovisko zasílá i Krajská správa silnic Libereckého kraje.
– stanovení přechodných úprav na silnici I/35 v důsledku úplné uzavírky na komunikaci č. II/282 Žernov „ Pod Týn“.
4) Agentura ochrany přírody zasílá:
– protokol o schválení Plánu péče o PR Bažantník

5) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zasílá platnou smlouvu o bezúplatném převodu majetku na Obec Karlovice. Jedná se o pozemky pod obecním úřadem v Přáslavicích.

6) Policie ČR zasílá nalezený mobilní telefon. Telefon byl nalezen 27.5.2017 u Bowlingu Sedmihorky. Informace na http://www.ztratos.cz/ nebo na obecním úřadu.

7) Firma AquaKlimax s.r.o. žádá o vyjádření ke stavbě vrtané studně na p.p.č. 639/7. Je vydáno souhlasné stanovisko.

8) Firma Rydval-Elektro s.r.o. žádá o vyjádření ke stavbě nové přípojky nízkého napětí na parcel p.č. 1029/12. Je vydáno souhlasné stanovisko.

9) SFŽP ČR zasílá závěrečné vyhodnocení akce „ Plynofikace Roudný etapa“.

10) Katastrální úřad pro Liberecký kraj zveřejnil od 5.6. -16.6.2017 obnovený katastrální operát pro k.ú. Karlovice. V současné době jsou vypořádávány připomínky. Z nového operátu vyplývají některé povinnosti pro majitele nemovitostí. Pokud došlo ke změně výměry a nebo označení parcel ( zjednodušení evidence), je třeba na rok 2018 podat nové daňové přiznání k dani z nemovitosti. Pokud je část nemovitostí v pronájmu, je třeba upravit nájemní smlouvy.

11) Pan René Srna žádá o vyjádření ke stavbě rekreační chaty p.p.č. 547/4. Je vydáno souhlasné stanovisko.

12) Obec Karlovice byla vyhodnocena a oceněna 3. místem v separování komunálního odpadu v Libereckém kraji v kategorii obce nad 500 obyvatel. Všem občanům děkujeme, neboť hlavně jejich zásluhou máme vytříděno 67 kg odpadu na jednu osobu. Celorepublikový průměr je 44,8 kg/osobu.

13) Manželé Pokorní žádají o vyjádření ke stavbě skleníku na p.p.č. 699/14. Je vydáno souhlasné stanovisko.

14) Krajská hygienická stanice zasílá Monitorovací kalendář pro rok 2017 na odběry vody z koupaliště Bažantník.

15) Ministerstvo vnitra odbor kontroly zasílá posouzení zákonnosti vyhlášky č. 1/2017 a č.2/2017. Obě vyhlášky jsou v souladu se zákonem.

16) Petr Polanský žádá poskytnutí součinnosti s vymožením pohledávky, povinný ….

17) Česká inspekce životního prostředí oznamuje zahájení správního řízení se Správou železničních dopravní cesty, ve věci neoprávněného použití přípravku na hubení travních porostů v CHKO.

18) FK Sedmihorky žádá o dar na ceny pro děti účastnící se soutěže Abeceda fotbalu konaného dne 24.6.2017. Rada rozhodla o příspěvku 5000,- Kč.

19) Obchod Karlovice nabízí možnost platby za zboží pomocí kreditní karty!!!

Zapsal:  Mgr. Ondřej Havrda                                                     Ověřila:  Vlasta Špačková