Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

Z á p i s

 z  jednání rady obce Karlovice, konaného dne 2. října  2017 v úřadovně v Karlovicích.

Přítomní členové:  Mgr. Ondřej Havrda, Petr Šafář ml., Jiří Drahoňovský, Václav Richter                           
Omluveni:  Špačková Vlasta

1. Žádosti o přidělení obecního bytu :
– Michal Miksánek, Loučky
– Kubová Jitřenka, Turnov
– Andrea Dubnová, Tatobity

Rada vzala žádosti na vědomí. Vzhledem k plnému obsazení DPS bude žádost evidována v pořadníku. Na webových stránkách obce vznikla nová rubrika s informacemi o Domu seniorů v Radvánovicích a pečovatelské službě. Jsou zde také umístěny žádosti o přidělení bytu a o poskytnutí pečovatelské služby.

2.  Městský úřad Turnov zasílá:
– oznámení o zahájení územního řízení přeložky VTL plynovodní přípojky pro RS Roudný  – stavebník GasNet, s.r.o. 
– oznámení o doplnění návrhu ke stavbě rodinného domu na p.p.č. 1122/1 – stavebník pan Malý
– souhlas s odstraněním stavby rodinný dům č.p. 30 Roudný
– usnesení přerušení řízení o odstranění stavby – stavebník Petr Anderle
– oznámení zahájení řízení dodatečného povolení stavby p.p.č. 1029/1 – stavebník Petr Anderle
– oznámení zahájení řízení o předčasném užívání stavby st.p.č.632 – staveb. Radek Leitner
– rozhodnutí o vydání povolení k nakládání s podzemními vodami ( studna pro RD) – stavebník Petr Anderle
– územní souhlas s výstavbou zahradního domku- stavebník Ondřej Staněk

3. Krajský úřad Libereckého kraje zasílá
– protokol o kontrole výkonu přenesené působnosti svěřené obcím v agendě RUIAN ( katastr nemovitostí ). Kontrolní orgán konstatuje, že všechny reklamace jsou vyřízeny a informační systém je využíván.
– žádost o vyjádření k udělení licence k provozování vnitrostátní veřejné linkové osobní dopravy pro BL03 s.r.o. Jedná se o nástupnickou firmu firmy BusLine a.s.. Protože nedochází ke změnám v jízdním řádu, ale pouze ke změně názvu, dopravce obce vydává souhlasné stanovisko.
oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření obce. Kontrola proběhne 23. října 2017. Prosíme občany, aby případnou návštěvu obecního úřadu odložili na jiný termín. Děkujeme.
oznámení o zahájení řízení ve věci změny registrace sociálních služeb. Žádost je podána na změnu názvu pečovatelské služby z „Dům s pečovatelskou službou“ na „Pečovatelská služby Radvánovice“, aby bylo možno poskytovat pečovatelské služby terénní formou. Uživatelů se tato změna nedotkne.
– oznámení o vypsání dotačního titulu: Podpora předcházení vzniku odpadů, jejich opětovného použití a podpora sběru a využití bioodpadů. Rada rozhodla o podání žádosti na úpravu prostranství za obchodem Karlovice.
– výpověď smlouvy o spolupráci při zajištění nahlížení do registru oznámení dle zákona č. 159/2006 Sb. Od 1.9.2017 vznikl nový registr a každý obecní úřad si zajišťuje zápis dat do tohoto registru sám. Proto již smlouva nemá smysl. 
– informaci o možnosti zpracování ovocných pěstitelských přebytků v lihovaru Libereckého kraje, provozovaný obchodní korporací Style Bohemia, s.r.o. Zásada č.p. 207.

4. Agentura ochrany přírody zasílá:
– informaci o zahájení řízení „Souhlas s pořádáním lukostřelby 3D 2017“ v okolí Kempu Sedmihorky – žadatel Lukostřelecký
   klub „ Chimera“
– stanovisko k úpravě svodidel i silnice I/35. AOCH nemá námitek.
– informaci o zahájení řízení „Souhlas s pořádáním závodu Hruboskalský půlmaraton“ v CHKO Český ráj – žadatel pan Roman
   Skalský
– výzvu k výstavbě lesnických drátěných oplocenek pro Lesy ČR
– rozhodnutí o udělení výjimky pro SŽDC s.o. k použití přípravků na hubení travin na trati Stará Paka – Liberec a Libuň – 
  Turnov.

5. Paní Jaroslava Pelcová nabízí darem obci pozemky na místních komunikacích. O přijetí daru rozhodne Zastupitelstvo obce.

6. Firma Viktoriaplay, a.s. Liberec informuje o ukončení provozu výherního hracího automatu provozovaného v Motelu Even.

7. ČEZ Distribuce informuje občany o nutnosti provést odstranění a okleštění stromoví u vedení elektrického proudu. Bližší informace na obecních vývěskách. Pokud v některých místech větve ohrožují elektrické vedení a není znám majitel, informujte obecní úřad.

8. Policie ČR žádá o zprávu z bydliště na ……………

9. Ministerstvo zemědělství zasílá návrh opatření obecné povahy: Zastavení těžby v lesních porostech dřevin rodu smrk a borovice z důvodu kalamitního stavu způsobeného napadením podkorního hmyzu. Celé znění vyhlášky je vyvěšeno na úřední desce obce.

10. Ministerstvo práce a sociálních věcí uděluje obci Karlovice pokutu ve výši 9000,- Kč a správní poplatek ve výši 1000,- Kč za porušení pravidel při poskytování sociálních služeb. Pochybení byla napravena.

11. Firma EKO-KOM, a.s. provedla kontrolu obce týkající se zpětného odběru a využití odpadů z obalů. Audit konstatuje, že v kontrolovaném období nebylo shledáno porušení pravidel.

12. Pan Jan Pozdníček žádá vyjádření obce ke zprávě firmy GEODET – zeměměřičské práce týkající se umístění elektrického pilířku na parcele p.č. 1122/2. Obec souhlasí s výsledky zaměření, neboť se jedná pouze o potvrzení stávajícího stavu.

13. Firma Valbek, s.r.o. žádá o vyjádření k sítím v lokalitě Valdštejnsko – Nová Ves. V dané lokalitě je plánována výstavba odbočovacího pruhu směr Mírová pod Kozákovem. Obec Karlovice v daném místě sítě neeviduje.

14. Exekutorský úřad Praha 10 zasílá sdělení o bezpředmětnosti vypsání exekuce na ……… chybným krokem exekutorského úřadu byla oslovena Obec Karlovice okr. Semily místo Obce Karlovice okr. Bruntál.

15. Ministerstvo práce a sociálních věcí zasílá vyjádření ke stanovení platů u pracovníků v sociálních službách zaměstnávaných obcí. Tito pracovníci jsou zařazováni do tarifních tříd jako zaměstnanci obecních úřadů nikoliv jako zaměstnanci v sociálních službách.

16. Firma CETIN – Česká telekomunikační infrastruktura informuje o plánovaných pracích na rozvaděči v osadě Roudný. Jedná se o výměnu, nedojde k omezení práv vlastníků.

17. Pan Ing. Vít Pleskot žádá o povolení pokácení stromů na parcele p.č. 443/1. Je vydáno povolení k pokácení.

18. ŘSD zasílá smlouvu o výpůjčce č. 05/2017-36200/V/Ha týkající se parcel p. č. 752/ p. č. 752/8 č. 752/9  p. č. 752/10  v k.ú. Karlovice. Pozemky pod chodníky.  Dokument je důležitý pro vyúčtování dotace získané ze SFDI.

19. ŘSD zasílá smlouvu o výpůjčce č. 06/2017-36200/V/Ha týkající se parcel p. č. 752/5   č. 752/6,  p. č. 1095/2 v k.ú. Karlovice. Pozemky pod chodníky.  Dokument je důležitý pro vyúčtování dotace získané ze SFDI.

20. Ministerstvo vnitra zasílá nabídku na kurz pro zastupitele „ Zastupitel v kurzu“. Nabídka byla přeposlána zastupitelům.

21. Radní byli seznámeni s problematikou biokoridoru v lokalitě Janův Kout. Dle vyjádření Krajského úřadu Libereckého kraje je žádoucí, aby byl biokoridor č. 622 přesně vymezen. Vzhledem k jeho vágnímu zanesení do územního plánu by mohlo docházet omezování jeho funkčnosti.

22. Lanzpodenco, z.s. informuje o pořádání akce v Autokempu Sedmihorky. Jedná se o sraz majitelů psů. Akce proběhne 6.-8.10. a je očekáváná účast cca 80 psů.

23. V sobotu 14. října proběhne sběr nebezpečného odpadu. Sběrná místa jsou tradiční, časy jsou uvedeny na nástěnkách. Tentokrát se nevybírají pneumatiky.

Zapsal:  Mgr. Ondřej Havrda                                                     Ověřila:  Jiří Drahoňovský