Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

Z á p i s

z jednání rady obce Karlovice, konaného dne 10. ledna 2018 v úřadovně v Karlovicích.

Přítomní členové: Mgr. Ondřej Havrda, Petr Šafář ml., Jiří Drahoňovský, Vlasta Špačková Václav Richter

1) Žádosti o přidělení obecního bytu :
– Jarmila Bakešová, Rovensko pod Troskami
Rada vzala žádosti na vědomí. Vzhledem k plnému obsazení DPS budou žádosti evidovány v pořadníku.
2) Městský úřad Turnov zasílá:
– rozhodnutí o povolení užívání studny – stavebník Zdeněk Novotný Radvánovice
– kolaudační souhlas s užíváním stavby – přípojka NN 308/1 – stavebník ČEZ Distribuce
– výzvu k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce – p.p.č. 308/1 – stavebník ČEZ Distribuce
– oznámení o zahájení územního řízení – přípojka NN 1029/1 – stavebník ČEZ Distribuce
– výzvu k vyjádření k podanému odvolání stavba parcela p.č.1122/1
– výzvu k závěrečné kontrole „SV Pelešanská“ – stavebník Lesy ČR
– oznámení o zahájení vodoprávního řízení na vrtanou studnu – stavebník Josef Daněk
– územní rozhodnutí o umístění stavby – vrtaná studna – stavebník Radek Podoubský
– usnesení o zastavení řízení o odstranění stavby – stavebník pan Jiří Špína
– výzvu k vyjádření k podanému odvolání stavba parcela 1122/3 k.ú. Karlovice
– územní rozhodnutí o umístění stavby RD – stavebník pan Lukáš Malý
3) Krajský úřad Libereckého kraje zasílá
– informaci o nepřidělení dotace na kontejnerové stání a přístřešek sběrného místa tříděného odpadu
– stanovení částky na výkon státní správy pro obec Karlovice ve výši 159 400,- Kč
– informaci o vyhlášení dotačních programů na podporu životního prostředí. Dotační tituly nejsou vhodné pro obce.
– žádost o spolupráci při tvorbě publikace ke 100. výročí vzniku ČR, tématem jsou památné lípy. Ve spolupráci s panem 
   kronikářem je poskytnuta potřebná součinnost.
4) Hasičský záchranný sbor zasílá rozpis odborných příprav pro členy SDH.
5) Krajský úřad Královéhradeckého kraje zasílá sdělení k záměru „Revitalizace trati HK- Jičín – Turnov“ řízení týkající se
     schválení revitalizace i nadále běží, bližší informace na webu obce.
6) Agentura ochrany přírody, správa CHKO Český ráj zasílá:
– uvědomění o zahájení správního řízení o prodloužení souhlasu se zajišťováním vzletů a přistání horkovzdušných balonů pro
   firmu Just Simple s.r.o.
– rozhodnutí o zrušení ochrany 4 ks památných stromů v aleji Karlovice – Turnov. Důvodem je havarijní stav stromů.
– rozhodnutí o zrušení ochrany 64 ks památných stromů v Arboretu Bukovina. Stromy jsou zbaveny ochrany na základě  
   dendrologického průzkumu.
– oznámení o zahájení správního řízení o zrušení ochrany památných stromů v lokalitě Arboretum Bukovina
– oznámení o zahájení správního řízení o zrušení ochrany památných stromů při silnici I/35
7) Finanční úřad pro Liberecký kraj požaduje vysvětlení nesouladu v kontrolním hlášení ( nespárovaná faktura). Obec
    nepochybila, problém nastal u dodavatele, který špatně uvedl IČ obce.
8) Policie ČR vrací materiály k projektu Plynofikace Roudný.
9) Ministerstvo vnitra zasílá pokyny k implementaci nové směrnice Evropské unie o ochraně osobních údajů / GDPR/.
10) Státní fond dopravní infrastruktury zasílá schválené závěrečné vyhodnocení akce „ Chodník při I/35“.
11) Česká inspekce životního prostředí postupuje Ministerstvu životního prostředí odvolání ve věci použití chemických postřiků 
      v rámci CHKO. Jedná se o nedovolený postřik kolejového svršku.
12) Mikroregion Český ráj zasílá vyúčtování projektu „Cyklobusy v Českém ráji 2017“. Roční ztráta je vyčíslena na 92 993 Kč. V  
       roce 2018 bude muset být navýšen příspěvek obcí na provoz těchto autobusů, aby byl další provoz udržitelný.
13) Rydval – elektro s.r.o. žádá o vyjádření ke stavbě kabelu NN p.p.č. 1029/14 – stavebník ČEZ Distribuce. Je vydáno
       souhlasné stanovisko.
14) Rada obce schválila rozpočtové opatření č. 4/2017 viz příloha. Rada splnila usnesení zastupitelstva obce č. c/3.
15) Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. zasílají kalkulaci ceny předávané vody na rok 2018. Jedná se o vodu pro osadu
      Roudný. Cena, za kterou obec Karlovice nakupuje tuto vodu, je stanovena na 23,90 Kč s DPH.
16) ZEA Sedmihorky s.r.o. žádá o vyjádření ke stavbě nových skladovacích a prodejních prostor v areálu sila Roudný. Stavba je
      v souladu s územním plánem, proto bylo vydáno kladné souhlasné stanovisko.
17) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. žádá o vyjádření ke stavbě měřícího zařízení ČHMÚ u Libuňky. Stavba není v
      rozporu s územním plánem. Souhlasné stanovisko bylo vydáno.
18) Pan Jan Koucký žádá o odprodej pozemku p.p.č. 33/2 a 30/9 k.ú. Karlovice. Rada obce doporučí Zastupitelstvu obce prodej
      odsouhlasit.
19) ADVISIA s.r.o. zahájila práci na projektové dokumentaci rekonstrukce silnice III/2828 Sedmihorky.
20) Policie ČR předala do úschovy nalezenou sportovní tašku. Pokud je mezi občany znám vlastník, může si ji vyzvednout na
       Obecním úřadu Karlovice.
21) Agentura Outdoor Discovery zasílá zprávu o brigádě „Podzimní úklid Českého ráje“ z 20.- 22. října 2017.

Zapsal: Mgr. Ondřej Havrda                                                                                 Ověřila: Vlasta Špačková