Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

U S N E S E N Í

 

z  18. zasedání  zastupitelstva Obce Karlovice,  konaného dne  31. ledna 2018 v Karlovicích.

Zasedání zastupitelstva Obce Karlovice projednalo předložené návrhy a zprávy a za :

 

a/  s c h v a l u j e :
1) Smlouvu „ Kupní smlouvu o dodávce CAS pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů obce Karlovice“                                              
    s firmou KOBIT, spol. s r.o.
2) Prodej hasičského vozu TATRA 815.
3) Smlouvu o dílo č. 923118001 na opravu cyklostezky Janův Kout s firmou M- Silnice a.s.

b/  u k l á d á   s t a r o s t o v i   o b c e :
1) Podepsat „ Kupní smlouvu o dodávce CAS pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů obce Karlovice“ s firmou
    KOBIT, spol. s r.o.
2) Zajistit kroky vedoucí k prodeji hasičského vozu TATRA 815.
3) Podepsat smlouvu o dílo č. 923118001 na opravu cyklostezky Janův Kout s firmou M- Silnice a.s.
podpisy : 

     Vlasta Špačková                                                                    Olga Richterová

 

                                                    Mgr. Ondřej Havrda

 

Zápis

z 18. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 31. ledna 2018 na Obecním úřadu Karlovice

 

Zasedání obce řídil pan starosta Mgr. Ondřej Havrda.

Kontrolou presenční listiny bylo zjištěno, že je přítomno 14 zvolených členů zastupitelstva obce Karlovice a zasedání je usnášení schopné.

 

Přítomni: p.Mgr. Havrda, pí. Segečová,, p. Kobrle, p.Ing. Šťastný, pí. Vítková, p. Šafář st.,  p. Šafář ml., p. Drahoňovský,               
                   p. Cvrček, pí.Bc. Hájková, p. Kyloušek, pí. Špačková, pí. Richterová, p. Richter   

Omluveni:  p. Bajer

Neomluveni:

Přítomni: 2 občani

 

Pro jednání byl navržen následující program (doplněn o bod 4,5):

 1. zahájení
 2. zpráva o činnosti rady obce
 3. schválení smlouvy na nákup vozu CAS pro JSDH Karlovice
 4. prodej hasičského vozu Tatra 815
 5. schválení smlouvy na opravu silnic Janův kout
 6. diskuse
 7. usnesení, závěr

 

pro 14     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Zasedání zastupitelstva zahájil pan starosta Mgr. Ondřej Havrda.

Návrhová komise bude pracovat ve složení: p. Drahoňovský, p. Šafář ml.

Ověřovateli zápisu budou: pí. Špačková, pí. Richterová

Zapisovatelkou bude p. Hájková

 

pro 14     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Zpráva o činnosti rady obce

– zápis vyvěšen na úřední desce i webových stránkách

 

 1. Schválení smlouvy na nákup vozu CAS pro JSDH Karlovice

– 2 nabídky na hasičské auto, výběrová komise vybrala levnější variantu (cca 7,5 mil Kč)

– schválení smlouvy s KOBIT, spol. s r.o.

 

pro 12     proti 0     zdržel se 2

 

 1. Prodej hasičského vozu Tatra 815

– prodej stávajícího vozu

pro 14   proti  0   zdržel   0

 

– prodej vozu na splátky

pro 14   proti  0   zdržel   0

 

 1. Schválení smlouvy na opravu silnic Janův kout

– oprava proběhne (dle počasí) březen-duben

– opravu bude provádět firma M-Silnice a.s. za cca 900tis. Kč

 

pro 14     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Diskuse

– školka – výběrové řízení bude vypsáno do půli února

 

Usnesení přečetla p. Špačková

pro  14 proti  0   zdržel 0

 

Zastupitelstvo ukončeno v 17:40.                                                          Karlovice dne 31. 1. 2018

 

Mgr. Ondřej Havrda

starosta

 

Ověřovatelé zápisu:

pí. Špačková                                                          pí. Richterová

 

Zapsala:

Jana Hájková