Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

U S N E S E N Í
z 19. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 1. března 2018 v Karlovicích.

Zasedání zastupitelstva Obce Karlovice projednalo předložené návrhy a zprávy a za :

a/ s c h v a l u j e :
1) Schodkový rozpočet na rok 2018 – příjmy ve výši18 954 087,- Kč
                                                                – výdaje ve výši 31 875 669,- Kč
2) Přijetí daru od paní Vlasty Špačkové a to její vlastnické podíly na parcelách 1255/5, 1255/3, 1798/15, 1255/2, 1255/4,  
     1791/87, 1791/88, 1218, 716/5 vše v k.ú. Karlovice.
3) Přijetí daru od paní Věry Holubcové a to její vlastnické podíly na parcelách 1218, 1317/26, 1317/77, 1798/15, 1255/2, 1255/4,
     1799/6, 1799/25, 1799/26, 1799/27, 1799/35, 1791/87, 1791/88, 1791/50, 716/5, 1255/3, 1255/5 vše v k.ú. Karlovice.
4) Prodej parcel p.č. 33/2 a 30/9 k.ú. Karlovice za cenu 50 Kč/m2 , kupující Jan Koucký, Karlovice.

b/ bere na vědomí :
1) Všeobecné informace a informace probíhajících akcích.

d/ u k l á d á Radě obce a starostovi:
1) Zabezpečit a vyřídit připomínky, podněty a úkoly zaznamenané v zápise.
2) Připravit úpravu koeficientu daně z nemovitosti ( domy).
3) Připravit úpravu výše nájmu z podlahové plochy u obecních bytů.

Miroslav Kobrle                                                                                        Olga Richterová

                                                   Mgr. Ondřej Havrda

 

Zápis

z 19. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 1. března 2018 na Obecním úřadu Karlovice

Zasedání obce řídil pan starosta Mgr. Ondřej Havrda.

Kontrolou presenční listiny bylo zjištěno, že je přítomno 13 zvolených členů zastupitelstva obce Karlovice a zasedání je usnášení schopné.

Přítomni: p.Mgr. Havrda, pí. Segečová,, p. Kobrle, pí. Vítková, p. Šafář st., p. Šafář ml., p. Drahoňovský, p. Cvrček, pí.Bc. Hájková, p. Kyloušek, pí. Špačková, pí. Richterová, p. Richter, p. Bajer   

Omluveni:   p.Ing. Šťastný, p. Šafář ml.(přijde později)

Neomluveni:

Přítomni: 6 občanů

Pro jednání byl navržen následující program:

 1. zahájení
 2. zpráva o činnosti rady obce
 3. rozpočet na rok 2018
 4. přijetí daru podílů na parcelách p.č. 1255/5, 1255/3, 1798/15, 1255/2, 1255/4, 1791/87, 1791/88, 1218, 716/5 vše v k.ú. Karlovice
 5. přijetí daru podílů na parcelách p.č. 1218, 1317/26, 1317/77, 1798/15, 1255/2, 1255/4, 1799/6, 1799/25, 1799/26, 1799/27, 1799/35, 1791/87, 1791/88, 1791/50, 716/5,      1255/3, 1255/5 vše k.ú. Karlovice
 6. prodej pozemků 33/2 a 30/9 k.ú. Karlovice
 7. prodej hasičského vozu TATRA 815 SPZ 3L27555 – PŘESUNUTO NA PŘÍŠTÍ ZASTUPITELSTVO
 8. diskuse
 9. usnesení, závěr

pro 13     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Zasedání zastupitelstva zahájil pan starosta Mgr. Ondřej Havrda.

Návrhová komise bude pracovat ve složení: pí. Špačková, p.Drahoňovský

Ověřovateli zápisu budou: p. Kobrle, pí. Richterová

Zapisovatelkou bude p. Hájková

pro 13     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Zpráva o činnosti rady obce

– rada se nesešla, bude po schválení rozpočtu

-přišel p. Šafář ml. 

 

 1. Rozpočet na rok 2018

– bude vyvěšen na webových stránkách

pro 14     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Přijetí daru podílů na parcelách p.č. 1255/5, 1255/3, 1798/15, 1255/2, 1255/4, 1791/87, 1791/88, 1218, 716/5 vše v k.ú. Karlovice od pí. Špačkové

pro 13   proti  0   zdržel   1

 

 1. Přijetí daru podílů na parcelách p.č. 1218, 1317/26, 1317/77, 1798/15, 1255/2, 1255/4, 1799/6, 1799/25, 1799/26, 1799/27, 1799/35, 1791/87, 1791/88, 1791/50, 716/5, 1255/3, 1255/5 vše k.ú. Karlovice od pí. Holubcové

pro 14     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Prodej pozemků 33/2 a 30/9 k.ú. Karlovice

      – p.Koucký nabízí 50Kč/m2

pro 14     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Diskuze

– na příštím zastupitelstvu se bude jednat o zvýšení ceny nájemného v DPS Radvánovice a bytovce 107

– 19:25 odešla pí.Hájková

 

Usnesení přečetla p. Špačková

pro 13     proti 0     zdržel se 0

 

Zastupitelstvo ukončeno v 20:00.

Karlovice dne 1.3.2018

 

Mgr. Ondřej Havrda – starosta

Ověřovatelé zápisu:    p. Kobrle                      pí. Richterová

Zapsala:      Jana Hájková