Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

U S N E S E N Í
z 20. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 11. dubna 2018 v Karlovicích.

Zasedání zastupitelstva Obce Karlovice projednalo předložené návrhy a zprávy a za :

a/ s c h v a l u j e :
1) Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „ Mateřská škola – Sedmihorky -2018“ s firmou BW – Stavitelství, s.r.o. Vysokomýtská 718, 534 01 Holice, IČ 1504975

2) Smlouvu na provedení technického dozoru stavby při realizaci projektu „ Mateřská škola – Sedmihorky -2018“ včetně zajištění BOZP s Ing. Bohuslavou Švejdovou.

3) Smlouvu o úvěru č. 99020212424 s Komerční bankou a.s. se sídlem v Praze 1, Na příkopě 33, PSČ 114 07, IČ 453 170 054 na 12 000 000 Kč.

4) Rozpočtové opatření č.1 / 2018

5) Smlouva o věcném břemenu služebnosti IV-12-4014006/VB/01 ČEZ Distribuce p.p.č. 308/1 k.ú. Karlovice.

b/ bere na vědomí :
1) Všeobecné informace a informace probíhajících akcích.

c/ u k l á d á Radě obce a starostovi:
1) Zabezpečit a vyřídit připomínky, podněty a úkoly zaznamenané v zápise.
2) Podepsat smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „ Mateřská škola – Sedmihorky -2018“ s firmou BW – Stavitelství, s.r.o. Vysokomýtská 718, 534 01 Holice, IČ 1504975.
3) Podepsat smlouvu o úvěru č. 99020212424 s Komerční bankou a.s. se sídlem v Praze 1, Na příkopě 33, PSČ 114 07, IČ 453 170 054 na 12 000 000 mil. Kč.
4) Podepsat smlouvu na provedení technického dozoru stavby při realizaci projektu „ Mateřská škola – Sedmihorky -2018“ včetně zajištění BOZP s Ing. Bohuslavou Švejdovou.
5) Podepsat smlouvu o věcném břemenu služebnosti IV-12-4014006/VB/01 ČEZ Distribuce p.p.č. 308/1 k.ú. Karlovice.

Jana Segečová                                                                                                                                                Petr Bajer

                                                                                  Mgr. Ondřej Havrda

 

 

Zápis

z 20. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 11. dubna 2018 na Obecním úřadu Karlovice

Zasedání obce řídil pan starosta Mgr. Ondřej Havrda.

Kontrolou presenční listiny bylo zjištěno, že je přítomno 13 zvolených členů zastupitelstva obce Karlovice a zasedání je usnášení schopné.

Přítomni: p.Mgr. Havrda, pí. Segečová,, p. Kobrle, pí. Vítková, p. Šafář st., p. Ing. Šťastný,  p. Cvrček, pí.Bc. Hájková, p. Kyloušek, pí. Špačková, pí. Richterová, p. Šafář ml., p. Bajer   

Omluveni: p. Drahoňovský, p. Richter

Neomluveni:

Přítomni: 3 občanů

 

Pro jednání byl navržen následující program (doplněn o bod 7):

 1. zahájení
 2. zpráva o činnosti rady obce
 3. smlouva na dodavatele stavby MŠ
 4. smlouva na stavební dozor stavby MŠ
 5. smlouva na úvěr na výstavbu MŠ
 6. rozpočtové opatření č.1
 7. smlouva o věcné břemeno (el.přípojka k MŠ)
 8. diskuse
 9. usnesení, závěr

 

pro 13     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Zasedání zastupitelstva zahájil pan starosta Mgr. Ondřej Havrda.

Návrhová komise bude pracovat ve složení: pí. Špačková, p. Šafář ml.

Ověřovateli zápisu budou: pí. Segečová, p. Bajer

Zapisovatelkou bude p. Hájková

 

pro 13     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Zpráva o činnosti rady obce

– zápis bude vyvěšen na úřední desce i webových stránkách

 

 1. smlouva na dodavatele stavby MŠ

– s firmou BV stavitelství spol. s r.o.

 

pro 13     proti 0     zdržel se 0

 

 1. smlouva na stavební dozor stavby MŠ

p. starosta konstatuje, že je v této věci podjatý

– 2 návrhy – p. Bouma nebo pí. Ing. Švejdová

– p. Bouma – pro 2   proti  7   zdržel   2

pí. Ing. Švejdová – pro 9   proti  2   zdržel   2 – schválena

 

 1. smlouva na úvěr na výstavbu MŠ

2 varianty – fixní na 3 nebo 6 let, ekonom doporučil na 6 let

– úvěr u Komerční banky

pro 13     proti 0     zdržel se 0

 

 1. rozpočtové opatření č. 1

pro 13     proti 0     zdržel se 0

 

 1. smlouva o věcné břemeno (el. přípojka MŠ)

      pro 13   proti  0   zdržel   0

 

 

Usnesení přečetla p. Špačková

pro 13     proti 0     zdržel se 0

 

Zastupitelstvo ukončeno v 18:30.                                                       Karlovice dne 11.4.2018

 

Mgr. Ondřej Havrda   starosta

Ověřovatelé zápisu:

pí. Segečová                                   p. Bajer

Zapsala:    Jana Hájková