Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

U S N E S E N Í
z 21. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 23. května 2018 v Karlovicích.

Zasedání zastupitelstva Obce Karlovice projednalo předložené návrhy a zprávy a za :

a/ s c h v a l u j e :
     1) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace s Mikroregionem Český ráj

b/ bere na vědomí :
    1) Všeobecné informace a informace probíhajících akcích.
    2) Bere na vědomí jmenování pana Mgr. Zbyněk Neumann pověřencem ve smyslu Nařízení                                                        
         EU č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016.

c/ u k l á d á Radě obce a starostovi:
    1) Zabezpečit a vyřídit připomínky, podněty a úkoly zaznamenané v zápise.

Tomáš Kylouška                                                                                                                        Václav Richtera

                                                                         Mgr. Ondřej Havrda

 

Zápis

z 21. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 23. května 2018 na Obecním úřadu Karlovice

 

Zasedání obce řídila místostarostka pí. Špačková.

Kontrolou presenční listiny bylo zjištěno, že je přítomno 13 zvolených členů zastupitelstva obce Karlovice a zasedání je usnášení schopné.

Přítomni: pí. Segečová,, p. Kobrle, pí. Vítková, p. Šafář st., p. Ing. Šťastný,  p. Cvrček, pí.Bc. Hájková, p. Kyloušek, pí. Špačková, p. Šafář ml., p. Bajer, p. Drahoňovský, p. Richter   

Omluveni:  p.Mgr. Havrda,  pí. Richterová

Neomluveni:

Přítomni:  2 občani

 

Pro jednání byl navržen následující program (doplněn o bod 3):

  1. zahájení
  2. veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace s Mikroregionem Český ráj
  3. GDPR
  4. diskuse, usnesení, závěr

 

pro 13     proti 0     zdržel se 0

 

  1. Zasedání zastupitelstva zahájila paní místostarostka Vlasta Špačková.

Návrhová komise bude pracovat ve složení: p. Bajer, pí. Vítková

Ověřovateli zápisu budou: p. Kyloušek, p. Richter

Zapisovatelkou bude p. Hájková

 

pro 13     proti 0     zdržel se 0

 

  1. veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace s Mikroregionem Český ráj

– obec získá 180 tis. Kč na opravu komunikací

pro 13     proti 0     zdržel se 0

 

  1. GDPR – Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

– pověřenec Mgr. Zbyněk Neumann

– koordinátor Mgr. Ondřej Havrda

– zastupitelstvo bere na vědomí

 

  1. diskuse

příští zastupitelstvo 14.6.2018

– komunální volby 5.- 6. 10.2018

 

Usnesení přečetl p. Bajer

 

pro 13     proti 0     zdržel se 0

 

Zastupitelstvo ukončeno v 17:55                                 Karlovice dne 23.5.2018

Mgr. Ondřej Havrda – starosta

Ověřovatelé zápisu:    p.Kyloušek       p. Richter

Zapsala:     Jana Hájková