Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

U S N E S E N Í

z  22. zasedání  zastupitelstva Obce Karlovice,  konaného dne  14. června 2018 v Karlovicích.

Zasedání zastupitelstva Obce Karlovice projednalo předložené návrhy a zprávy a za :

a/  s c h v a l u j e :

 1. Bez výhrad Závěrečný účet Obce Karlovice za rok 2017.
 2. Účetní závěrku za rok 2017 v předloženém znění.
 3. V souladu s ust. §67 a §68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovení počet členů zastupitelstva Obce Karlovice na volební období 2018 – 2022 na 15 členů.
 4. Rozpočtovou změnu č. 2/2018.
 5. Prodej části pozemku p.p.č. 776 k.ú. Karlovice paní Soně Erbanové za částku 35,- Kč/m2.
 6. Stanovení výše nájemného za podlahovou plochu v obecních bytech na částku 42,-  Kč/m2.
 7. SMLOUVU O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE –
  SLUŽEBNOSTI  č. IV-12-4014129/VB/01

b/  n e s c h v a l u j e :

 1. Obecně závaznou vyhlášku č.1/2018 o stanovení místního koeficientu pro daň z nemovitých věcí.
 2. Stažení žaloby ve věci zrušení spoluvlastnictví s Ing. Noskem p.p.č 1141/52, 1131/2, 1115 k.ú. Karlovice.
 3. Úpravu usnesení č. 10 ze dne 23. června 2016 o zřízení okresu Turnov
 4. Záměr prodeje pozemku 300/3 a 301/1 k.ú. Karlovice

  c/  b e r e  n a  v ě d o m í :

 1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlovice za rok 2017

  d/  u k l á d á   R a d ě  o b c e  a  s t a r o s t o v i:

 1. Zabezpečit a vyřídit připomínky, podněty a úkoly zaznamenané v zápise.
 2. Nepodávat odvolání proti opravě chyby v údajích katastru nemovitostí p.p.č. 126/2 k.ú. Karlovice.
 3. Sepsáním a podpisem smlouvy s paní Soňou Erbanovou na část pozemku p.p.č. 776 k.ú. Karlovice. Kupující uhradí geometrické zaměření stávajícího stavu, zápis do katastru nemovitostí. Kupující získá část pozemku tak, aby nebyla přerušena parcela p.č. 776 k.ú. Karlovice a vyvolat jednání o p.p.č. 313/6, 313/8, 313/7 k.ú. Karlovice.
 4. Úpravou nájemních smluv, tak aby byly v souladu s platnou legislativou.
 5. Zajištěním příprav pro možnost podání dotace na výstavbu MŠ v rámci IROP.

 

Jiří Drahoňovský                                                                               Vlasta Špačková
Tomáše Kylouška                                                                             Václava Richtera
                                                    Mgr. Ondřej Havrda


Zápis

z 22. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 14. června 2018 na Obecním úřadu Karlovice

Zasedání obce řídil pan starosta Mgr. Ondřej Havrda.

Kontrolou presenční listiny bylo zjištěno, že je přítomno 12 zvolených členů zastupitelstva obce Karlovice a zasedání je usnášení schopné.

Přítomni: p.Mgr. Havrda, pí. Segečová,, p. Kobrle, pí. Vítková, p. Drahoňovský, p. Cvrček, pí.Bc. Hájková, p. Kyloušek, pí. Špačková,, p. Richter, p. Bajer, p.Ing. Šťastný   

Omluveni:  p. Šafář ml., p. Šafář st., pí. Richterová

Neomluveni:

Přítomni: 4 občané

 

Pro jednání byl navržen následující program (program doplněn o 10-14):

 1. zahájení
 2. zpráva o činnosti rady obce
 3. závěrečný účet obce za rok 2017
 4. zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlovice za rok 2017
 5. ustanovení počtu zastupitelů pro volební období 2018-2022
 6. rozpočtová změna 2/2018
 7. prodej části pozemku p.p.č. 776 k.ú. Karlovice
 8. stanovení výše nájmu v obecních bytech
 9. stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitého majetku
 10. smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV-12-4014129/VB/01
 11. dotace na výstavbu MŠ v rámci IROP
 12. stažení žaloby ve věci zrušené spoluvlastnictví
 13. skladebnost – okres Turnov
 14. záměr prodeje pozemku 300/3 a 301/1 v k.ú. Karlovice
 15. diskuse
 16. usnesení, závěr

 

pro 12     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Zasedání zastupitelstva zahájil pan starosta Mgr. Ondřej Havrda.

Návrhová komise bude pracovat ve složení: pí. Vítková, p. Bajer

Ověřovateli zápisu budou: p. Kyloušek, p. Richter

Zapisovatelkou bude p. Hájková

pro 12     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Zpráva o činnosti rady obce

 

 1. Závěrečný účet obce za rok 2017

– schvaluje bez výhrad

pro 12     proti 0     zdržel se 0

– účetní uzávěrka 2017 – při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky

pro 12     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlovice za rok 2017

– zastupitelstvo bere na vědomí

 

 1. Ustanovení počtu zastupitelů pro volební období 2018-2022

– stávající počet 15 zastupitelů

pro 12     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Rozpočtová změna 2/2018

      pro 12     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Prodej části pozemku p.p.č. 776 k.ú. Karlovice

      – 35 Kč/m2

      pro 11     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Stanovení výše nájmu v obecních bytech

      – 35Kč/m2 nyní, nájemné se může zvednout až na  42Kč/m

– dva návrhy 40Kč/mnebo 42Kč/m2

 

–  40Kč/m2

      pro 4     proti 0     zdržel se 8

– 42Kč/m2

      pro 10     proti 1     zdržel se 1

 

 1. Stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitého majetku

      – Obecně závazná vyhláška č.1/2018 o stanovení místního koeficientu pro daň z nemovitých věcí

pro 0     proti 12     zdržel se 0

 

 1. Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV-12-4014129/VB/01

pro 12     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Dotace na výstavbu MŠ v rámci IROP

      – smlouva na 20000Kč bez DPH na přípravné práce

      pro 12     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Stažení žaloby ve věci zrušené spoluvlastnictví

– žádá 150tis. Kč za odprodej

– přijdeme o soudní výlohy

– počkat na výrok soudu 17. července 2018

– stáhnout žalobu 

      pro 0     proti 11     zdržel se 0                       (odešla p. Hájková 19:30)

 

 1. Skladebnost – okres Turnov

–  úpravu usnesení ze dne 23.6.2016

      pro  0     proti 10     zdržel se 0                      (odešel p. Bajer 19:35)

 

 1. Záměr prodeje pozemku 300/3 a 301/1 v k.ú. Karlovice

       pro 0     proti 10     zdržel se 0    (odešel p. Kyloušek 19:50)

 

 1. Diskuze

Usnesení přečetla p. Špačková

pro 9     proti 0     zdržel se 0

 

Zastupitelstvo ukončeno v 20:30.                                             Karlovice dne 14.6.2018

Mgr. Ondřej Havrda  starosta

 

Ověřovatelé zápisu:

 1. Kyloušek
 2. Richter

Zapsala:

Jana Hájková