Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

U S N E S E N Í
z 23. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 7. září 2018 v Karlovicích.

Zasedání zastupitelstva Obce Karlovice projednalo předložené návrhy a zprávy a za :

a/ s c h v a l u j e :
1) Přijetí finančního daru ve výši 50 000,- Kč od firmy Lesy České republiky s.p.
2) Přijetí finančního daru ve výši 10 000,- Kč od pana Zdeňka Vrabce
3) SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE – služebnosti A SMLOUVU O PRÁVU STAVBY číslo: IV-12-4016778/VB/02
4) Nevyužití předkupního práva jako spoluvlastník p.p.č. 1131/2 – ost. pl. o výměře 612 m2 a p.p.č. 1141/52 – orná půda o výměře 1079 m2 ( LV č. 121 ) a p.p.č. 1115 – ost. pl. o výměře 1599m2 ( LV č. 120 ) v k. ú. Karlovice v případě uzavření kupní smlouvy mezi Ing. Zdeňkem Noskem jako prodávajícím a kupujícími Lukášem Vítkem, Lucií Steinerovou, Evou Hartovou, Zdenkem Hartem, Kamilou Halfarovou, Lukášem Malým, Martinem Špínou a Romanou Bajerovou. ( § 1124 a násl. z.č. 89/2012 Sb. ve znění z.č. 460/2016 Sb.).
5) SMLOUVU O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE – SLUŽEBNOSTI č. IV-12-4016159/VB/01
6) SMLOUVU O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE – SLUŽEBNOSTI č. IV-12-4012002/VB/02
7) SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE – služebnosti A SMLOUVU O PRÁVU STAVBY číslo: IV-12-4016438/VB/2
8) SMLOUVU O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE – SLUŽEBNOSTI č. IV-12-4015468/VB/02
9) Koupi pozemku p.p.č. 313/8 k.ú. Karlovice o výměře 52 m2 od Římskokatolické farnosti – děkanství Turnov
za částku 2 600,- Kč.
10) Přijetí daru od paní Marie Lamačové, a to její vlastnický podíl na parcele 716/5 k.ú. Karlovice.
11) Prodej vozu Tatra 815 VIN TNU85PR26KK083569 za cenu 500 000,- Kč.
12) Příkazní smlouvy s firmou HS Occasion s.r.o na vypracování a podání dotace „ Mateřská škola – Sedmihorky – 2018“

b/ n e s c h v a l u j e :

c/ u k l á d á R a d ě o b c e a s t a r o s t o v i:
1) Zabezpečit a vyřídit připomínky, podněty a úkoly zaznamenané v zápise.
2) Podepsat prohlášení o vzdání se předkupního práva jako spoluvlastník p.p.č. 1131/2 – ost. pl. o výměře 612 m2 a p.p.č. 1141/52 – orná půda o výměře 1079 m2 ( LV č. 121 ) a p.p.č. 1115 – ost. pl. o výměře 1599m2 ( LV č. 120 ) v k. ú. Karlovice v případě uzavření kupní smlouvy mezi Ing. Zdeňkem Noskem jako prodávajícím a kupujícími Lukášem Vítkem, Lucií Steinerovou, Evou Hartovou, Zdenkem Hartem, Kamilou Halfarovou, Lukášem Malým, Martinem Špínou a Romanou Bajerovou. ( § 1124 a násl. z.č. 89/2012 Sb. ve znění z.č. 460/2016 Sb.).
3) Vyvolat jednání s vlastníky p.p.č. 1487/1 k.ú. Karlovice s možností získání tohoto pozemku.
4) Vyvolat jednání s majitelem pozemku pro záchytné parkoviště Sedmihorky.

Jiří Drahoňovský                                                                                 Vlasta Špačková

                                             Mgr. Ondřej Havrda

 

Zápis

z 23. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 7. září 2018 na Obecním úřadu Karlovice

 

Zasedání obce řídil pan starosta Mgr. Ondřej Havrda.

Kontrolou presenční listiny bylo zjištěno, že je přítomno 9 zvolených členů zastupitelstva obce Karlovice a zasedání je usnášení schopné.

Přítomni: p.Mgr. Havrda, pí. Segečová, p. Kobrle, pí. Vítková, pí.Bc. Hájková, pí. Špačková, p. Richter, p. Bajer, p.Ing. Šťastný   

Omluveni:  p. Šafář ml.,p. Drahoňovský, pí. Richterová, p. Cvrček,  p. Kyloušek

Neomluveni:  p. Šafář st

Přítomni: 7 občanů

 

Pro jednání byl navržen následující program (program doplněn o 7-14):

 1. zahájení
 2. zpráva o činnosti rady obce
 3. přijetí finančního daru
 4. smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene p.p.č. 704/3 k.ú. Karlovice
 5. postup při soudním řízení p.p.č 1141/52
 6. smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-4016159/VB/01
 7. smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-4012002/VB/02
 8. smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu stavby číslo: IV-12-4016438/VB/2
 9. smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-4015468/VB/02
 10. koupě pozemku parcela p.č. 313/8 k.ú. Karlovice
 11. přijetí daru podíl na parcele p.č. 716/5
 12. prodej hasičského vozu TATRA 815
 13. dotace IROP
 14. diskuse
 15. usnesení, závěr

 

pro 9     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Zasedání zastupitelstva zahájil pan starosta Mgr. Ondřej Havrda.

Návrhová komise bude pracovat ve složení: p. Drahoňovský, pí. Špačková

Ověřovateli zápisu budou: p. Kobrle, pí. Segečová

Zapisovatelkou bude pí. Hájková

pro 9     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Zpráva o činnosti rady obce

17:10 přišla pí. Richterová

17:15 přišel p. Drahoňovský

 

 1. Přijetí finančního daru (na Tatru 815)

      – 50 000Kč od firmy Lesy České republiky s.p.

      pro 11     proti 0     zdržel se 0

        – 10 000Kč od p. Vrabce

      pro 11     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene p.p.č. 704/3 k.ú. Karlovice

      pro 11     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Postup při soudním řízení p.p.č 1141/52

      – vzdání se předkupního práva v případě uzavření kupní smlouvy s novými vlastníky

pro 11     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-4016159/VB/01

      pro 11     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-4012002/VB/02

pro 11     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu stavby číslo: IV-12-4016438/VB/2

      pro 11     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-4015468/VB/02

      pro 11     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Koupě pozemku parcela p.č. 313/8 k.ú. Karlovice

      pro 11     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Přijetí daru podíl na parcele p.č. 716/5

      pro 11     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Prodej hasičského vozu TATRA 815

      – oznámení o prodeji, zájemce Městys Loučeň

      – za 500 000Kč

      pro 11     proti 0     zdržel se 0

 

 1. dotace IROP

      – smlouva s firmou HS Occasion s.r.o. na vypracování a podání dotace na MŠ Sedmihorky

      pro 11     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Diskuze

18:40 odešla pí.Špačková

Usnesení přečetl p. Drahoňovský

pro 10     proti 0     zdržel se 0

Zastupitelstvo ukončeno v 18:45.                            Karlovice dne 7.9.2018

Mgr. Ondřej Havrda – starosta
Ověřovatelé zápisu: Jiří Drahoňovský, Vlasta Špačková
Zapsala: Jana Hájková