Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

U S N E S E N Í

z  24. zasedání  zastupitelstva Obce Karlovice,  konaného dne  26. září 2018 v Karlovicích.

Zasedání zastupitelstva Obce Karlovice projednalo předložené návrhy a zprávy a za :

a/  s c h v a l u j e :

 1. Rozpočtové opatření 3/2018
 2. SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE – služebnosti A SMLOUVU O PRÁVU STAVBY číslo: IV-12-4016838/VB001
 3.  Veřejnoprávní smlouvu s Městem Turnov na zajištění agendy projednávání přestupků podle § 105 zákona č. 250/2016 Sb.
 4.  Přijetí daru částí pozemků p.p.č. 696/19, 696/20, 696/17, 696/18 vše k.ú. Karlovice.
 5.  SMLOUVU O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE – SLUŽEBNOSTI s panem Pleskotem a paní Pěničkovou

 

 b/  u k l á d á   R a d ě  o b c e  a  s t a r o s t o v i:

 1. Zabezpečit a vyřídit připomínky, podněty a úkoly zaznamenané v zápise.
 2. Zajistit ve spolupráci s vlastníky p.p.č. 696/19, 696/20, 696/17, 696/18 vše k.ú. Karlovice vytyčení geometrického plánu na příjezdovou komunikaci, která bude převedena darem do vlastnictví obce Karlovice.  
 3. Zahájit projektové práce na vodovodní přípojce pro ATC Sedmihorky.

Šťastný David                                                                                  Vítková Jaroslava

                                                    Mgr. Ondřej Havrda

 

Zápis

z 24. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 26. září 2018 na Obecním úřadu Karlovice

Zasedání obce řídil pan starosta Mgr. Ondřej Havrda.

Kontrolou presenční listiny bylo zjištěno, že je přítomno 13 zvolených členů zastupitelstva obce Karlovice a zasedání je usnášení schopné.

Přítomni: p.Mgr. Havrda, pí. Segečová, p. Kobrle, pí. Vítková, pí.Bc. Hájková, pí. Špačková, p. Richter, p. Bajer, p. Šafář st., p. Šafář ml.,p. Drahoňovský, p. Cvrček,  p. Kyloušek   

Omluveni: pí. Richterová

Neomluveni:  p.Ing. Šťastný

Přítomni:  4 občané

Pro jednání byl navržen následující program (program doplněn o 5-7):

 1. zahájení
 2. rozpočtová změna 3/2018
 3. smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene p.p.č. 800/1 k.ú. Karlovice
 4. veřejnoprávní smlouva s Městem Turnov na přenesenou působnost v oblasti správních přestupků
 5. přijetí darů částí pozemků p.p.č. 696/19, 696/20, 696/17, 696/18 vše k.ú. Karlovice
 6. smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti
 7. vodovodní přípojka pro Autocamp Sedmihorky
 8. diskuse
 9. usnesení, závěr

pro 13     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Zasedání zastupitelstva zahájil pan starosta Mgr. Ondřej Havrda.

Návrhová komise bude pracovat ve složení: p. Kobrle, p. Kyloušek

Ověřovateli zápisu budou: p. Šafář st., pí. Vítková

Zapisovatelkou bude pí. Hájková

pro 13     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Rozpočtová změna 3/2018

18:00 přišel p. Šťastný

pro 14     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene p.p.č. 800/1 k.ú. Karlovice

      pro 14     proti 0     zdržel se 0

     

 1. Veřejnoprávní smlouva s Městem Turnov na přenesenou působnost v oblasti správních přestupků

           pro 14     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Přijetí darů částí pozemků p.p.č. 696/19, 696/20, 696/17, 696/18 vše k.ú. Karlovice

pro 14     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti (Roudný)

      pro 14     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Vodovodní přípojka pro Autocamp Sedmihorky

– zahájit projekt. práce na přípojku

odešel. p. Kyloušek

pro 13     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Diskuze

– poděkování zastupitelům

 

Usnesení přečetla pí. Vítková

pro 13     proti 0     zdržel se 0

 

Zastupitelstvo ukončeno v 19:05.                      Karlovice dne 26.9.2018

 

Mgr. Ondřej Havrda – starosta

Ověřovatelé zápisu:   Šťastný David       Vítková Jaroslava

Zapsala: Jana Hájková