Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

U S N E S E N Í
z 1. ustanovujícího zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 26. října 2018 v Karlovicích.

Zasedání zastupitelstva Obce Karlovice projednalo předložené návrhy a zprávy a za :

a/ bere na vědomí :

1) Zprávu o průběhu a výsledcích komunálních voleb konaných 5. a 6. října 2018.
2) Složení slibu zastupitele všemi patnácti zvolenými zastupiteli obce Karlovice.

b/ zvolilo:
1) Dle § 84 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších zákonů do funkce starosty Obce Karlovice pana Mgr. Ondřeje Havrdu z Karlovic.
2) Dle § 84 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších zákonů do funkce místostarostky Obce Karlovice paní Vlastu Špačkovou z Radvánovice.
3) Dle § 84 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších zákonů členy zastupitelstva obce pana Petra Šafáře ml. ze Sedmihorek, pana Ing. Davida Šťastného z Radvánovic a pana Ing. Václava Švejdu ze Sedmihorek, za členy rady obce.
c/ schvaluje:
1) Neuvolněným členům Zastupitelstva obce Karlovice za výkon funkce odměny od 1.11.2018, za měsíc v následujících částkách:
místostarosta: 19 000,- Kč
člen rady : 1 500,- Kč
předseda výboru/komise/zvláštního orgánu obce: 550,- Kč
člen výboru/komise/zvláštního orgánu obce: 550,- Kč
člen zastupitelstva bez dalších funkcí: 300,- Kč

Vítězslav Hlubuček                                           Olga Richterová

                                         Mgr. Ondřej Havrda

Toto Usnesení je vyhotovena v deseti výtiscích, všechny s platností originálu.

 

Zápis

z 1. ustanovujícího zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 26. října 2018 na Obecním úřadu Karlovice

 

Zasedání obce řídil do zvolení starosty pan Jindřich Jakubec.

Kontrolou presenční listiny bylo zjištěno, že je přítomno 15 zvolených členů zastupitelstva obce Karlovice a zasedání je usnášení schopné.

Přítomni: p. Mgr. Havrda, pí. Segečová, p. Kobrle, pí. Vítková, pí. Bc. Hájková,                   pí. Špačková, p. Richter, p. Staněk, p. Šafář st., p. Šafář ml.,p. Drahoňovský, p. Hlubuček,    p. Ing Šťastný, pí. Richterová, p. Ing. Švejda   

Omluveni:
Neomluveni
:
Přítomni: 14 občanů

Pro jednání byl navržen následující program:

 1. Zahájení zasedání zastupitelstva
 2. Složení slibu zastupitelů
 3. Zvolení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 4. Schválení programu
 5. Volba starosty/starostky
 6. Volba místostarosty/místostarostky
 7. Volba dalších členů rady obce
 8. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva
 9. Diskuse, usnesení, závěr

pro 15     proti 0     zdržel se 0

 1. Zasedání zastupitelstva slavnostně zahájil pan Jindřich Jakubec.

 

 1. Podle § 69 odstavce 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, složili členové obecního zastupitelstva slib. Text slibu přednesla paní Jana Hájková. Jednotliví zastupitelé složili slib do rukou předsedajícího pana Jindřicha Jakubce a potvrdili jej podpisem.

 

 1. Zvolení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele.

      Návrhová komise bude pracovat ve složení: p. Kobrle, pí. Segečová

      Ověřovateli zápisu budou: p. Hlubuček, pí. Richterová

      Zapisovatelkou bude pí. Hájková

      pro 15     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Schválení programu.

      pro 15     proti 0     zdržel se 0

 

 

 1. Volba starosty/starostky

Hlasování zastupitelů proběhne veřejně u všech orgánů.

pro 15     proti 0     zdržel se 0

Návrhová komise navrhla do funkce starosty pana Mgr. Ondřeje Havrdu. Navržený kandidát byl volbou potvrzen do funkce starosty.

      pro 14     proti 0     zdržel se 1

 

 1. Volba místostarosty/místostarostky

Návrhová komise navrhla do funkce místostarostky paní Vlastu Špačkovou. Navržená kandidátka byla volbou potvrzena do funkce místostarostky.

pro 14     proti 0     zdržel se 1

 

 1. Volba dalších členů rady obce.

Návrhová komise navrhuje hlasovat o všech třech členech rady najednou.

pro 15     proti 0     zdržel se 0

Rada obce je 5ti členná, starosta a místostarostka jsou členy rady přímo. Jako další tři členy rady navrhla komise pana Petra Šafáře ml., pana Ing. Davida Šťastného a pana Ing. Václava Švejdu.

pro 12     proti 0     zdržel se 3

 

 1. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva

Ponechat odměny zastupitelů ve stejné výši jako mělo předchozí zastupitelstvo.

Místostarostka            19 000Kč (částky v hrubém)
Člen rady                    1 500Kč
Předseda komice        550Kč
Člen komise                550 Kč
Zastupitel                   300Kč

pro 15     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Diskuse, usnesení, závěr

– zastupitelstva budou ve čtvrtek

– sázení lípy a oslava výročí 28.10.2018 od 14 hodin u OÚ Karlovice

– 2. prosince – Mikulášská besídka

– 8. prosince – vánoční zájezd do Gorlitz

 

Usnesení přečetl p. Kobrle.

pro 15     proti 0     zdržel se 0

Zastupitelstvo ukončeno v 19:05.                                       Karlovice dne 26.10.2018

Mgr. Ondřej Havrda – starosta
Ověřovatelé zápisu:                p. Hlubuček                                 pí. Richterová
Zapsala:   Jana Hájková