Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

U S N E S E N Í

z  2. zasedání  zastupitelstva Obce Karlovice,  konaného dne  6. prosince 2018 v Karlovicích.

Zasedání zastupitelstva Obce Karlovice projednalo předložené návrhy a zprávy a za :

a/  s c h v a l u j e : 

 1. Rozpočtové opatření 4/2018
 2. Rozpočtové provizorium na rok 2019
 3. Neuvolněným členům Zastupitelstva obec Karlovice za výkon funkce odměny od 1.1.2019, za měsíc v následujících částkách:
                    místostarosta:    20 300,-  Kč
                    člen rady :  1 600,- Kč
                    předseda výboru/komise/zvláštního orgánu obce: 600,- Kč
                    člen výboru/komise/zvláštního orgánu obce: 600,- Kč
                   člen zastupitelstva bez dalších funkcí: 400,- Kč
 4. Obecně závaznou vyhlášku obce Karlovice č.1/2018 o poplatku za komunální odpad
 5. Přijetí daru od paní Jany Kočové a pana Jiřího Šálka díl a, dle geometrického plánu 880-89/2018.
 6. Smlouva UZSVM/HSM/2241/2018-HSMM o bezúplatném převodu vlastnických práv k majetku p.p.č. 752/5, 752/7, 752/8, 752/9, 752/10 vše k.ú. Karlovice.
 7. Smlouva UZSVM/HSM/2213/2018-HSMM o bezúplatném převodu vlastnických práv k majetku p.p.č. 752/6, 1095/2 vše k.ú. Karlovice.
 8. Smlouvu o zřízení věcného břemena služebnosti na parcele p.č. 33/1 k.ú. Karlovice
 9. Rozpočet Mateřské školy Sedmihorky p.o. na rok 2019, rozpočtový výhled na rok 2020 a 2021.
 10. Koupě podílu na pozemcích p.p.č 1115, 1131/2, 1141/52 k.ú Karlovice za cenu znaleckého posudku 2907-52/18.
 11. Podání žádosti o dotaci na opravu místní komunikace „ Zdolce „ z dotačního titulu DT117d8210A – Podpora místních komunikací z   MMR

b/  z v o l i l o : 

 1. Paní Janu Segečovou předsedkyní finančního výboru s platností od 1.1.2019.
 2. Zastupitele obce Vítězslava Hlubučka a Miroslava Kobrleho členy finančního výboru s platností od 1.1.2019.
 3. Paní Jaroslavu Vítkovou předsedkyní kontrolního výboru s platností od 1.1.2019.
 4. Zastupitele obce Davida Šťastného a Janu Hájkovou členy kontrolního výboru s platností od 1.1.2019.

 

c/  b e r e  n a v ě d o m í : 

 1. Protokol o výsledku kontroly „ Kontrola hospodaření Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj v roce 2018.
 2. Zpráva o finanční činnosti Mikroregionu Český ráje v roce 2018.
 3. Rozpočet Mikroregionu Český ráj na rok 2019.

 

d/  u k l á d á   R a d ě  o b c e  a  s t a r o s t o v i:

 1. Zabezpečit a vyřídit připomínky, podněty a úkoly zaznamenané v zápise.
 2. Schválit rozpočtové opatření č.5/2018 s potřebnými úpravami zahrnující skutečný stav k 31.12.2018. Výše jednotlivých úprav nesmí přesáhnout 100 000.- Kč.

 Ing. Václav Švejda                                                                          Vlasta Špačková
                                                    Mgr. Ondřej Havrda

Vyvěšeno :12.12.2018                                                                                             Sejmuto:

 

Zápis

z 2. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 6. prosince 2018 na Obecním úřadu Karlovice

Zasedání obce řídil pan starosta Mgr. Ondřej Havrda.

Kontrolou presenční listiny bylo zjištěno, že je přítomno 14 zvolených členů zastupitelstva obce Karlovice a zasedání je usnášení schopné.

Přítomni: p. Mgr. Havrda, pí. Segečová, p. Kobrle, pí. Vítková, pí.Bc. Hájková, pí. Špačková, p. Richter, p. Šafář st., p. Šafář ml., p. Ing. Švejda, p. Hlubuček, pí. Richterová, p. Ing. Šťastný, p. Staněk  

Omluveni:  p. Drahoňovský

Neomluveni:

Přítomni: 5 občanů

Pro jednání byl navržen následující program (program doplněn o 16-18):

 1. Zahájení
 2. Zpráva o činnosti rady obce
 3. Rozpočtové změny
 4. Rozpočtové provizorium na rok 2019
 5. Odměny zastupitelům v roce 2019
 6. Obecně závazná vyhláška 1/2018 o poplatku za komunální odpad
 7. Protokol o výsledku kontroly „Kontrola hospodaření Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj v roce 2018“
 8. Zpráva o finanční činnosti Mikroregionu Český ráje v roce 2018
 9. Rozpočet Mikroregionu Český ráj na rok 2019
 10. Projednání přijetí daru části pozemku p.č. 1145 ú Karlovice
 11. Smlouva o bezúplatném převodu vlastnických práv k majetku p.p.č. 752/5, 752/7, 752/8, 752/9, 752/10, 752,6, 1095/2 vše k.ú. Karlovice
 12. Smlouva o zřízení věcného břemena služebnosti na parcele p.č. 33/1 k.ú. Karlovice
 13. Rozpočet MŠ Sedmihorky 2019
 14. Volba členů kontrolního a finančního výboru
 15. Prodej pozemků p.p.č 133/2 a 133/6 k.ú. Karlovice – staženo z programu
 16. Rally BOHEMIA
 17. Koupě podílu na pozemcích p.p.č 1115, 1131/2, 1141/52 k.ú Karlovice
 18. Rozpočtový výhled MŠ Sedmihorky na rok 2020-2021
 19. Diskuze, usnesení, závěr

pro 14     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Zasedání zastupitelstva zahájil pan starosta Mgr. Ondřej Havrda.

Návrhová komise bude pracovat ve složení: pí. Richterová, pí. Segečová

Ověřovateli zápisu budou: pí. Špačková, p. Ing. Švejda

Zapisovatelkou bude pí. Hájková

pro 14     proti 0     zdržel se 0

 1. Zpráva o činnosti rady obce

– vyvěšeno na vývěskách i na webových stránkách obce

 1. Rally BOHEMIA

      – 14.7.2018, od rybníku Roudného okolo hasičárny, Svatoňovice, Volavec

      pro 13     proti 1     zdržel se 0

 1. Rozpočtové opatření 4/2018

        pro 14     proti 0     zdržel se 0

 1. Rozpočtové provizorium na rok 2019

      – rozpočtové provizorium se stanovuje na 3 rozpočtové měsíce, tj. leden, únor a březen 2018, nejdéle však do doby schválení rozpočtu na rok 2019 zastupitelstvem obce Karlovice

      pro 14     proti 0     zdržel se 0

 1. Rozpočet MŠ Sedmihorky na rok 2019

       pro 14     proti 0     zdržel se 0

 1. Rozpočtový výhled MŠ Sedmihorky na roky 2020-2021

      pro 14     proti 0     zdržel se 0

 1. Odměny zastupitelům s platností od 1.1.2019

      místostarosta              – 20 300Kč bez DPH

      radní                           – 1600Kč

      předseda výboru         – 600Kč

      člen výboru                 – 600Kč

      zastupitel                    – 400Kč

      pro 11     proti 2     zdržel se 1

 

 1. Obecně závazná vyhláška 1/2018 o poplatku za komunální odpad

      – varianta 2 – pro 5     proti 6     zdržel se 3 – není přijata

      – varianta 1 – pro 10    proti 1     zdržel se 3

 

 1. Protokol o výsledku kontroly „Kontrola hospodaření Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj v roce 2018“

      – zastupitelstvo bere na vědomí

 

 1. Zpráva o finanční činnosti Mikroregionu Český ráje v roce 2018

      – zastupitelstvo bere na vědomí

 

 1. Rozpočet Mikroregionu Český ráj na rok 2019

      – zastupitelstvo bere na vědomí

 

 1. Projednání přijetí daru části pozemku p.č. 1145 k.ú Karlovice

           pro 14     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Smlouva o bezúplatném převodu vlastnických práv k majetku p.p.č. 752/5, 752/7, 752/8, 752/9, 752/10, 752,6, 1095/2 vše k.ú. Karlovice

      pro 14     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Smlouva o zřízení věcného břemena služebnosti na parcele p.č. 33/1 k.ú. Karlovice

           pro 14     proti 0     zdržel se 0

 1. Volba členů kontrolního a finančního výboru s platností od 1.1.2019

      – kontrolní výbor – předsedkyně – pí. Vítková – pro 13     proti 0     zdržel se 1

                  – členové – p. Ing Šťastný, pí. Bc. Hájková – pro 12     proti 0     zdržel se 2

      – finanční výbor – předsedkyně – pí. Segečová – pro 13     proti 0     zdržel se 1

                  – členové – p. Kobrle, p. Hlubuček – pro 12     proti 0     zdržel se 2

 

 1. Koupě podílu na pozemcích p.p.č 1115, 1131/2, 1141/52 k.ú Karlovice

      pro 13     proti 0     zdržel se 1

 

Podání žádosti o dotaci na opravu komunikace Zdolce.

pro 14     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Diskuze

– investice do pošty v Radvánovicích (střecha) – do rozpočtu částka na rekonstrukci

– pí. Hájková navrhla stavbu hřiště (kurt) v Radvánovicích na obecních pozemcích naproti    bytovce 107 – dá se poptávka

– je třeba schválit rozpočtovou změnu 5/2018
Rada projedná rozpočtové opatření 5/2018 s potřebnými úpravami zahrnující skutečný stav k 31.12.2018. Výše jednotlivých úprav nesmí přesáhnout 100 000,- Kč. 

      pro 14     proti 0     zdržel se 0

– p. Ing Švejda – potřeba řešit parkování v aleji k lázním, aby se neparkovalo po obou stranách

      – udělat žluté čáry

 

Usnesení přečetla pí. Špačková

pro 14     proti 0     zdržel se 0

 

Zastupitelstvo ukončeno v 20:30.                            Karlovice dne 6.12.2018

Mgr. Ondřej Havrda -starosta

Ověřovatelé zápisu:   pí. Špačková                Ing. Švejda

Zapsala:   Jana Hájková