Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

U S N E S E N Í

z  3. zasedání  zastupitelstva Obce Karlovice,  konaného dne  30. ledna 2019 v Karlovicích.

Zasedání zastupitelstva Obce Karlovice projednalo předložené návrhy a zprávy a za :

a/  s c h v a l u j e : 

 1. Zřizovací listinu organizace: Mateřská škola Sedmihorky – příspěvková organizace s platností od 31.1.2019.
 2. Přijetí daru od pana Kocmana ( sada dřevěných vyřezávaných sošek v betlému).
 3. Investici do projektové dokumentace na prodloužení vodovodu do Autocampu Sedmihorky na základě předložené nabídky firmy PHOTON WATER TECHNOLOGY s.r.o.
 4. Uhrazení faktury podniku Lesy ČR s.p. ve výši 198 157,17 Kč za opravu části komunikace lesní cesta Prokopská.

 b/  u k l á d á   R a d ě  o b c e  a  s t a r o s t o v i:

 1. Zabezpečit a vyřídit připomínky, podněty a úkoly zaznamenané v zápise.

Miroslav Kobrle                                                                                Jaroslava Vítková

                                                   Mgr. Ondřej Havrda

Vyvěšeno :1.2.2018                                                                                      Sejmuto:

 

 

Zápis

z 3. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 30. ledna 2019 na Obecním úřadu Karlovice

Zasedání obce řídil pan starosta Mgr. Ondřej Havrda.

Kontrolou presenční listiny bylo zjištěno, že je přítomno 11 zvolených členů zastupitelstva obce Karlovice a zasedání je usnášení schopné.

Přítomni: p. Mgr. Havrda, pí. Segečová, p. Kobrle, pí. Vítková, pí.Bc. Hájková, pí. Špačková, p. Ing. Švejda, p. Hlubuček, pí. Richterová, p. Ing. Šťastný, p. Drahoňovský
Omluveni:       p. Richter
Neomluveni:   p. Staněk, p. Šafář st., p. Šafář ml.
Přítomni:         2 občané

Pro jednání byl navržen následující program (program doplněn o bod 5):

 1. Zahájení
 2. Zpráva o činnosti rady obce
 3. Změna zřizovací listiny Mateřské školy Sedmihorky
 4. Přijetí daru od pana Františka Kocmana
 5. Investiční akce
 6. Diskuze, usnesení, závěr

pro 11     proti 0     zdržel se 0

 1. Zasedání zastupitelstva zahájil pan starosta Mgr. Ondřej Havrda.

Návrhová komise bude pracovat ve složení: p. Ing. Šťastný, pí. Segečová

Ověřovateli zápisu budou: p. Kobrle, pí. Vítková

Zapisovatelkou bude pí. Hájková

pro 11     proti 0     zdržel se 0

 1. Zpráva o činnosti rady obce

– vyvěšeno na vývěskách i na webových stránkách obce

 1. Změna zřizovací listiny Mateřské školy Sedmihorky

      pro 11     proti 0     zdržel se 0

 1. Přijetí daru od pana Františka Kocmana

      – sada dřevěných vyřezávaných soch v betlému umístěných v kostele sv. Jiří v Přáslavicích

      pro 11     proti 0     zdržel se 0

 1. Investiční akce

      – projektová dokumentace na prodloužení vodovodu do Autocampu Sedmihorky (firma PHOTON WATER TECHNOLOGY s.r.o.)

      pro 11     proti 0     zdržel se 0

      – nákup betonových svodidel na parkoviště v Radvánovicích (doraz pro kamiony), bude se hledat jiné řešení, např. plechová svodidla nebo betonové květináče

     nehlasováno

      – uhrazení faktury podniku Lesy ČR s.p. ve výši 198 157,17Kč za opravu části komunikace lesní cesta Prokopská

      pro 11     proti 0     zdržel se 0

 1. Diskuze

 

Usnesení přečetl p. Ing. Šťastný

pro 11     proti 0     zdržel se 0

Zastupitelstvo ukončeno v 18:15.       Karlovice dne 30.1.2019

Mgr. Ondřej Havrda   starosta
Ověřovatelé zápisu:   pí. Vítková , p. Kobrle
Zapsala: Jana Hájková