Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

U S N E S E N Í
z 4. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 14. března 2019 v Karlovicích.

Zasedání zastupitelstva Obce Karlovice projednalo předložené návrhy a zprávy a za :

a/ s c h v a l u j e :
1) Směrnici o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
2) Schodkový rozpočet na rok 2019 – příjmy ve výši 18 665 620,- Kč
– výdaje ve výši 30 127 652,- Kč
3) Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-4013911/VB/02
4) Smlouvu o bezplatném převodu 313/6 a 313/7 LČR.
5) Neuvolněným členům Zastupitelstva obec Karlovice za výkon funkce odměny od 1.4.2019, za měsíc v následujících částkách:
člen rady : 2 500,- Kč
předseda výboru/komise/zvláštního orgánu obce: 1 500,- Kč
člen výboru/komise/zvláštního orgánu obce: 1 500,- Kč
člen zastupitelstva bez dalších funkcí: 1 000,- Kč

b/ bere na vědomí :
1) Všeobecné informace a informace probíhajících akcích.

c/ u k l á d á Radě obce a starostovi:
1) Zabezpečit a vyřídit připomínky, podněty a úkoly zaznamenané v zápise.

Václav Richter                                                                      Ondřej Staněk

                                         Mgr. Ondřej Havrda

 

Zápis

z 4. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 14. března 2019 na Obecním úřadu Karlovice

Zasedání obce řídil pan starosta Mgr. Ondřej Havrda.

Kontrolou presenční listiny bylo zjištěno, že je přítomno 15 zvolených členů zastupitelstva obce Karlovice a zasedání je usnášení schopné.

Přítomni: p. Mgr. Havrda, pí. Segečová, p. Kobrle, pí. Vítková, pí.Bc. Hájková, pí. Špačková, p. Ing. Švejda, p. Hlubuček, pí. Richterová, p. Ing. Šťastný, p. Drahoňovský, p. Richter, p. Staněk, p. Šafář st., p. Šafář ml. 
Omluveni:     
Neomluveni
Přítomni:         6 občané

Pro jednání byl navržen následující program (program doplněn p. Havrdou o bod 6 a pí. Špačkovou o bod 7):

 1. Zahájení
 2. Zpráva o činnosti rady obce
 3. Směrnice o zadávání veřejných zakázek
 4. Rozpočet na rok 2019
 5. Smlouva o zřízení věcného břemene č.sml. IV-12-4013911/VB/02 – p.p.č. 1131 k.ú. Karlovice
 6. Smlouva o bezúplatném převodu nemovitých věcí p.p.č. 313/6 a 313/7 k.ú. Karlovice
 7. Zvýšení odměn zastupitelům
 8. Diskuze, usnesení, závěr

pro 15     proti 0     zdržel se 0

 1. Zasedání zastupitelstva zahájil pan starosta Mgr. Ondřej Havrda.

Návrhová komise bude pracovat ve složení: p. Ing. Švejda, p. Drahoňovský

Ověřovateli zápisu budou: p. Staněk, p. Richter

Zapisovatelkou bude pí. Hájková

pro 15     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Zpráva o činnosti rady obce

– vyvěšeno na vývěskách i na webových stránkách obce

 

 1. Směrnice o zadávání veřejných zakázek

      pro 15     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Rozpočet na rok 2019

– bude vyvěšen na vývěskách i na webových stránkách

– p. Macháček požádal o dotaci na automatické zavlažování fotbalového hřiště – 400 000Kč

– schodkový rozpočet na rok 2019:         příjmy – 18 665 620Kč

                                                                       výdaje – 30 127 652Kč

      pro 15     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Smlouva o zřízení věcného břemene č.sml. IV-12-4013911/VB/02 – p.p.č. 1131 k.ú. Karlovice

      pro 15     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Smlouva o bezúplatném převodu nemovitých věcí p.p.č. 313/6 a 313/7 k.ú. Karlovice

        pro 15     proti 0     zdržel se 0

 1. Zvýšení odměn zastupitelům

      – pí. Špačková přednesla návrh na zvýšení odměn zastupitelům

      radní z původních      1600Kč na 2500Kč

      člen výboru z              600Kč na 1500Kč

      zastupitel z                 400Kč na 1000Kč

      pro 12     proti 1     zdržel se 2

 

 1. Diskuze

   Usnesení přečetl p. Ing. Švejda

pro 15     proti 0     zdržel se 0

 

Zastupitelstvo ukončeno v 20:30.
Karlovice dne 14.3.2019

 

Mgr. Ondřej Havrda
starosta

Ověřovatelé zápisu:            Staněk     Richter
Zapsala:                                Jana Hájková