Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

U S N E S E N Í
z 5. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 9. května 2019 v Karlovicích.

Zasedání zastupitelstva Obce Karlovice projednalo předložené návrhy a zprávy a za :

a/ s c h v a l u j e :
1) Rozpočtovou změnu 1/2019
2) Prodej pozemků p.p.č. 126/4, 810/8, 36/22 a st.p. 150 vše k.ú. Karlovice paní ………………………………….za cenu zahrada + nádvoří – 20 Kč/m2 a ostatní plocha – 50 Kč/m2
3) Úpravu zanesení p.p.č. 811 k.ú. Karlovice do katastru nemovitostí dle skutečného stavu.
4) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti IV-12-4017576/VB3.
5) Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. IV-12-4017902/VB/003

b/ bere na vědomí :
1) Všeobecné informace a informace probíhajících akcích.
2) Zprávu o činnosti Rady obce.
3) Informaci o akci „Sedmihorské mokřady“

c/ u k l á d á Radě obce a starostovi:
1) Zabezpečit a vyřídit připomínky, podněty a úkoly zaznamenané v zápise.
2) Vybrat nejvhodnějšího dodavatele na výstavbu zavlažovacího systému pro fotbalové hřiště Sedmihorky.
3) Vybrat nejvhodnějšího dodavatele na dodávku technologie pro rekonstrukci ČOV Radvánovice.
4) Vybrat nejvhodnějšího dodavatele na provedení rekonstrukce ČOV Radvánovice.

Jana Segečová                                                                        Jiří Drahoňovský

                                          Mgr. Ondřej Havrda

 

Zápis

z 5. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 9. května 2019 na Obecním úřadu Karlovice

 

Zasedání obce řídil pan starosta Mgr. Ondřej Havrda.

Kontrolou presenční listiny bylo zjištěno, že je přítomno 15 zvolených členů zastupitelstva obce Karlovice a zasedání je usnášení schopné.

 

Přítomni: p. Mgr. Havrda, pí. Segečová, p. Kobrle, pí. Vítková, pí.Bc. Hájková, pí. Špačková, p. Ing. Švejda, p. Hlubuček, pí. Richterová, p. Ing. Šťastný, p. Drahoňovský, p. Richter, p. Staněk, p. Šafář st., p. Šafář ml. 

 

Omluveni:      

Neomluveni:  

Přítomni:         8 občanů

 

Pro jednání byl navržen následující program (program doplněn p. Havrdou o bod 7-9 a stažen bod 6):

 1. Zahájení
 2. Zpráva o činnosti rady obce
 3. Projekt jezírek v oblasti Libuňky
 4. Rozpočtová změna č.1
 5. Prodej pozemku p.p.č. 126/4, 810/8, 36/22, st.p. 150
 6. Smlouva na dodání součástek rekonstruované ČOV (bod stažen, bude se o něm jednat v rozpočtové změně a smlouvu schválí rada obce)
 7. Úprava parcely p.č.811 k.ú. Karlovice
 8. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti IV-12-4017576/VB3
 9. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena a dohodu o umístění stavby

           č. IV-12-401-7902/VB/003

 1. Diskuse, usnesení

 

pro 15     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Zasedání zastupitelstva zahájil pan starosta Mgr. Ondřej Havrda.

Návrhová komise bude pracovat ve složení: p. Staněk, p. Hlubuček

Ověřovateli zápisu budou: pí. Segečová, p. Drahoňovský

Zapisovatelkou bude pí. Hájková

pro 15     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Zpráva o činnosti rady obce

– vyvěšeno na vývěskách i na webových stránkách obce

– obec žádala o omezení nákladní tranzitní dopravy na silnici č.III/2828 (Sedmihorky-Lestkov), Policie ČR nedala souhlasné stanovisko s tím, že se nejedná o tranzitní trasu, podle navigace tam jede mizivé procento kamionů a o problému s polskými návěsy v zimním období nemá Policie ČR žádné informace, Odbor dopravy v Turnově tudíž kvůli vyjádření Policie ČR omezení dopravy zamítl

 1. Projekt jezírek v oblasti Libuňky

      – pan Mgr. Vojtěch Šťastný představil projekt obnovy mokřadů v oblasti Libuňky za Sedmihorkami směrem na Turnov, ve kterých se nachází řada vzácných druhů rostlin i živočichů, bližší informace na www.sedmihorskemokrady.cz

      – ke zmiňované revitalizace je potřebný souhlas vlastníků pozemků, odprodej, darování či svěření do užívání pozemkového spolku Sedmihorské mokřady

 

 1. Rozpočtová změna č.1

      – bude vyvěšeno na webových stránkách

      – výdaje: ČOV u Bowlingu – problém LAPOL (bude se muset dát větší nebo jeden přidat)

                     ČOV Radvánovice – je třeba totální rekonstrukce (4mil. Kč)

 

      pro 15     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Prodej pozemku p.p.č. 126/4, 810/8, 36/22, st.p. 150

      – prodej pozemku ve Svatoňovicích

      – zahrada, nádvoří za 20Kč/m2; ostatní plocha za 50Kč/m2

pro 15     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Úprava parcely p.č.811 k.ú. Karlovice

      – úprava zanesení do katastru nemovitostí dle skutečného stavu

      pro 15     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti IV-12-4017576/VB3

      pro 15     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena a dohodu o umístění stavby

      č. IV-12-401-7902/VB/003

      pro 15     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Diskuse

      – Myslivecký spolek – neřeší škody způsobené zvěří, žádná redukce divokých prasat

 

Usnesení přečetl p. Hlubuček

pro 15     proti 0     zdržel se 0

Zastupitelstvo ukončeno v 20:45.

Karlovice dne 9. 5. 2019

 

Mgr. Ondřej Havrda  – starosta

Ověřovatelé zápisu: pí. Segečová, p. Drahoňovský
Zapsala: pí. Hájková