Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

U S N E S E N Í
z 7. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 12. září 2019 v Karlovicích.

Zasedání zastupitelstva Obce Karlovice projednalo předložené návrhy a zprávy a za :

a/ s c h v a l u j e :
1) rozpočtovou změnu č. 3/2019
2) rozdělení parcely p.č. 768/7 k.ú. Karlovice na díly A, B a C a směnu dílů označených A, B. Součástí směny musí být parcela st. 271 k.ú. Karlovice. Návrh rozdělení parcely je přílohou č. 1 tohoto usnesení.
3) rozdělení parcely p.č. 786/1 k.ú. Karlovice na díly A a B a směnu dílu označeného A. Součástí směny musí být parcela p.č. 450/3 k.ú. Karlovice. Návrh rozdělení parcely je přílohou č. 2 tohoto usnesení.
4) smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-4016838/VB/01, p.p.č. 800/1.
5) smlouvu o smlouvě budoucí IV-12-4017312 SM-Karlovice,ppč. 1141/48 – kNN
6) smlouvu o smlouvě budoucí IV-12-4017488 SM-Karlovice, par.č 1141/49-kNN
7) dodatek č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 25.6.2009 mezi Obcí Karlovice a panem …………………………………………..
8) smlouvu o zřízení věcného břemene IV-12-4016778 SM Karlovice Radvánovice p.č. 699/1 kNN.

b / b e r e n a v ě d o m í :
1) výpověď smlouvy o provozování obecního vodovodu.

c/ u k l á d á R a d ě o b c e a s t a r o s t o v i:
1) zabezpečit a vyřídit připomínky, podněty a úkoly zaznamenané v zápise.
2) zajistit vyhotovení geometrického plánu na rozdělení pozemků p.p.č. 768/7 a 786/1 k.ú. Karlovice. Podepsat smlouvy o směně majetku. Vyjednat podmínky směny dílu B s firmou ZEA Sedmihorky, spol. s r.o. za pozemky, pro které bude mít obec využití.
3) zajistit znalecký posudek pro OZV a připravit OZV o zhodnocení pozemku připojením na obecní vodovod a kanalizaci.
4) zajistit výběrové řízení na provozovatele obecního vodovodu.
5) zajistit firmu na vypracování Dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů, Kalkulaci vody, Plánu obnovy vodovodu a kanalizace.

Jiří Drahoňovský                                                                                                         Vítězslav Hlubuček

                                                                   Mgr. Ondřej Havrda

 

 

Zápis

ze 7. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 12. září 2019 na Obecním úřadu Karlovice

 

Zasedání obce řídil pan starosta Mgr. Ondřej Havrda.

Kontrolou presenční listiny bylo zjištěno, že je přítomno 15 zvolených členů zastupitelstva obce Karlovice a zasedání je usnášení schopné.

Přítomni: p. Mgr. Havrda, p. Kobrle, pí.Bc. Hájková, pí. Špačková, p. Ing. Švejda, p. Hlubuček, p. Ing. Šťastný, p. Drahoňovský, p. Richter, p. Staněk, p. Šafář st., p. Šafář ml.,   pí. Vítková,  pí. Richterová, pí. Segečová 

Omluveni:

Neomluveni:  

Přítomni:         4 občané

 

Pro jednání byl navržen následující program (program doplněn p. Havrdou o bod 12-13 a stažen bod 4):

 1. Zahájení
 2. Zpráva o činnosti rady obce
 3. Rozpočtová změna č. 2
 4. Prodej pozemku p.p.č. 295/2 k.ú. Karlovice (bod stažen)
 5. Prodej (směna) části pozemku p.p.č. 768/7 k.ú. Karlovice
 6. Směna pozemku p.p.č. 786/1 k.ú. Karlovice
 7. Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-4016838/VB/01, p.p.č. 800/1
 8. Smlouvy o smlouvě budoucí IV-12-4017312 SM-Karlovice, Sedmihorky, p.p.č. 1141/48 – kNN
 9. Smlouvy o smlouvě budoucí IV-12-4017488 SM-Karlovice, p.p.č. 1141/49-kNN
 10. Dodatek smlouvy na koupi rybníku Bažantníku
 11. Obecně závazná vyhláška o zhodnocení pozemku připojením na obecní vodovod a kanalizaci
 12. Smlouva o zřízení věcného břemene IV-12-4016778 SM, Karlovice Radvánovice p.č. 699/1 kNN
 13. Výpověď smlouvy o provozování vodovodu
 14. Diskuse, usnesení, závěr

pro 15     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Zasedání zastupitelstva zahájil pan starosta Mgr. Ondřej Havrda.

Návrhová komise bude pracovat ve složení: p. Staněk, p. Kobrle

Ověřovateli zápisu budou: p. Drahoňovský, p. Hlubuček

Zapisovatelkou bude pí. Hájková

pro 15     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Zpráva o činnosti rady obce

– vyvěšeno na vývěskách i na webových stránkách obce

 

 1. Rozpočtová změna č. 2

      pro 15     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Prodej (směna) části pozemku p.p.č. 768/7 k.ú. Karlovice

      – dle přílohy v usnesení

pro 15     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Směna pozemku p.p.č. 786/1 k.ú. Karlovice

– dle přílohy v usnesení

pro 15     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-4016838/VB/01, p.p.č. 800/1

       pro 15     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Smlouvy o smlouvě budoucí IV-12-4017312 SM-Karlovice, Sedmihorky,

      p.p.č. 1141/48 – kNN

      pro 15     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Smlouvy o smlouvě budoucí IV-12-4017488 SM-Karlovice, p.p.č. 1141/49-kNN

          pro 15     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Dodatek smlouvy na koupi rybníku Bažantníku

      – aktualizace smlouvy (parcelní čísla,…)

      pro 15     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Obecně závazná vyhláška o zhodnocení pozemku připojením na obecní vodovod a kanalizaci (OZV)

      – vzhledem k finanční náročnosti budování infrastruktury na cestě Polní v Sedmihorkách, která obec vyjde na cca 10 mil. Kč, se zastupitelstvo rozhodlo na zajištění znaleckého posudku na OZV a přípravě na OZV

     pro 15     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Smlouva o zřízení věcného břemene IV-12-4016778 SM, Karlovice Radvánovice p.č. 699/1 kNN

      pro 15     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Výpověď smlouvy o provozování obecního vodovodu

      – firma AQUA ČR s.r.o. vypověděla smlouvu ke dni 30.9.2019 a termínem ukončení      31.12.2019

      – zastupitelstvo pověřuje radu obce a starostu, aby zajistilo výběrové řízení na provozovatele      obecního vodovou a zajistilo firmu na vypracování Dohody vlastníků provozně souvisejících   vodovodů, kalkulaci vody a plánu obnovy vodovodu a kanalizace

      pro 15     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Diskuse, usnesení, závěr

      – chodník před čtyřbytovkou v Radvánovicích

      – p. Šafář st. má obavy ze zatopení sklepu po napojení domů z polní cesty na kanalizaci

      – divoká prasata – Honební společenstvo pronajímá své pozemky Mysliveckému sdružení  Sedmihorky, které není schopné zajistit odstřel divokých prasat. Je možné podat na MěÚ   Turnov žádost o zvýšení odlovu. Dále by bylo dobré, aby majitelé pozemků, kteří pronajímají      Mysliv. sdr. Sedmihorky přišli na schůzi Honebního společenstva a zvážili pronajmutí svých    pozemků jinému mysliveckému sdružení.

 

Usnesení přečetl pí. Staněk

pro 15     proti 0     zdržel se 0

 

Zastupitelstvo ukončeno v 22:20.                                                                           Karlovice dne 12.9. 2019

 

Mgr. Ondřej Havrda  –  starosta

Ověřovatelé zápisu:  Jiří Drahoňovský                Vítězslav   Hlubuček

Zapsala: pí. Hájková