Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

U S N E S E N Í
z 8. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 17. října 2019 v Karlovicích.

Zasedání zastupitelstva Obce Karlovice projednalo předložené návrhy a zprávy a za :

a/ s c h v a l u j e :
1) Dodatek č. 1 příkazní smlouvy ze dne 24.9.2018 s firmou HS Occasion, s.r.o.
2) Smlouvu na administraci dotace MŠ Sedmihorky – 2018
3) Rozpočtové opatření č. 4 se změnami uvedenými v návrhu.
4) Smlouvu na dar pro Mikroregion Český ráj

b / b e r e n a v ě d o m í :
1) Zprávu o činnosti rady obce.

c/ u k l á d á R a d ě o b c e a s t a r o s t o v i:
1) Zabezpečit a vyřídit připomínky, podněty a úkoly zaznamenané v zápise.
2) Podepsat smlouvy a dodatky odsouhlasené na dnešním zasedání.

Miroslav Kobrle                                                         Jaroslava Vítková

Mgr. Ondřej Havrda

 

 

Zápis

z 8. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 17. října 2019 na Obecním úřadu Karlovice

Zasedání obce řídil pan starosta Mgr. Ondřej Havrda.

Kontrolou presenční listiny bylo zjištěno, že je přítomno 13 zvolených členů zastupitelstva obce Karlovice a zasedání je usnášení schopné.

Přítomni: p. Mgr. Havrda, p. Kobrle, pí.Bc. Hájková, pí. Špačková, p. Ing. Švejda,  p. Hlubuček, p. Ing. Šťastný, p. Drahoňovský, p. Richter, p. Šafář st., pí. Vítková,    pí. Richterová, pí. Segečová

Omluveni:  p. Staněk, p. Šafář ml.

Neomluveni:  

Přítomni:         9 občanů

 

Pro jednání byl navržen následující program (program doplněn p. Havrdou o body 6-7):

 1. Zahájení
 2. Zpráva o činnosti rady obce
 3. Rozpočtová změna č. 4
 4. Smlouva na dar s Mikroregionem Český ráj
 5. Informace o provozování vodovodu
 6. Dodatek smlouvy podání projektu na dotaci MŠ Sedmihorky
 7. Regionální surovinová politika LK
 8. 8. Diskuse, usnesení, závěr

 

pro 13     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Zasedání zastupitelstva zahájil pan starosta Mgr. Ondřej Havrda.

Návrhová komise bude pracovat ve složení: pí. Richterová, pí. Segečová

Ověřovateli zápisu budou: pí. Vítková, p. Kobrle

Zapisovatelkou bude pí. Hájková

pro 13     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Zpráva o činnosti rady obce

– bude vyvěšen na vývěskách a na webových stránkách

 

 1. Dodatek Smlouvy podání projektu na dotaci MŠ Sedmihorky

      – dodatek na více náklady za vypracování následných odvolání proti vyřazení projektu   „Mateřská škola – Sedmihorky -2018“ z hodnocení za 80 tis.Kč bez DPH s firmou HS    Occasion, s.r.o.

      pro 13     proti 0     zdržel se 0          

                 

      – administrace dotace, vyúčtování, zpráva o realizaci, závěrečná zpráva o realizaci,          publicita, …- 200 tis.Kč bez DPH

      pro 13     proti 0     zdržel se 0

 

 

 1. Rozpočtová změna č. 4

      – příjmy – dotace z Úřadu práce (prodloužení o 2 měsíce na veřejně prospěšné práce)30 tis.Kč

      – výdaje – chodník u čp. 12 + pergola na stání automobilu, chodník v areálu MŠ                          Sedmihorky – 450 tis. Kč

                  – oprava prodejny v Radvánovicích (chodník+zabezpečení rampy) – 50 tis. Kč

                  – kancelářské prostory v prodejně v Sedmihorkách (samostatná jednotka) – 400 tis. Kč

      – dotace na MŠ Sedmihorky – 340 tis. Kč

      – zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 4 se změnami uvedenými v návrhu

     pro 13     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Smlouva na dar s Mikroregionem Český ráj

      – nákup zahradní techniky za 88 tis. Kč

      – polovina bude vrácena jako dar Mikroregionu až bude vypořádána dotace

pro 13     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Informace o provozování vodovodu + PRVKUK

– ještě není nabídka

– PRVKUK (Plány rozvoje vodovodů a kanalizací území krajů) – příprava materiálu pro Lib. kraj

 

 1. Regionální surovinová politika LK

      – vápenec (u sochy sv. Františka)

      – cihlářská hlína (Rovensko p.T. na Paldě)

 

 1. Diskuse, usnesení, závěr

      – schůze Honebního společenstva 1.11.2019 od 17 hodin

 

Usnesení přečetla pí. Richterová.

pro 13     proti 0     zdržel se 0

 

Zastupitelstvo ukončeno v 19:15.                                   Karlovice dne 17.10. 2019
Mgr. Ondřej Havrda – starosta
Ověřovatelé zápisu:    pí. Vítková   p. Kobrle
Zapsala:   pí. Hájková