Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

U S N E S E N Í
z 9. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 12. prosince 2019 v Karlovicích.

Zasedání zastupitelstva Obce Karlovice projednalo předložené návrhy a zprávy a za :

a/ s c h v a l u j e :
1) Rozpočtové opatření 5/2019 ve výši změn 595 331,97 Kč.
2) Smlouva o smlouvě budoucí zřízení věcného břemena služebnosti č. 43/2019-36210/Ha
3) Smlouva s LK o dopravní obslužnosti 2020 – 2023
4) Smlouva o zřízení věcného břemena č. IV-12-4016438/VB/02
5) Obecně závaznou vyhlášku 1/2019 o místním poplatku ze psů
6) Obecně závaznou vyhlášku 2/2019 o místním poplatku z pobytu
7) Zřizovací listinu organizace: Mateřská škola Sedmihorky – příspěvková organizace s platností od 13.12.2019.
8) Smlouvu o výpůjčce s Mateřská škola Sedmihorky
9) Rozpočet Mateřské školy Sedmihorky p.o.
10) Rozpočtové provizorium na rok 2020
11) Neuvolněným členům Zastupitelstva obec Karlovice za výkon funkce odměny od 1.1.2020, za měsíc v následujících částkách:
       místostarosta: 20 300,- Kč
       člen rady : 2 500,- Kč
       předseda výboru/komise/zvláštního orgánu obce: 1500,- Kč
       člen výboru/komise/zvláštního orgánu obce: 1500,- Kč
       člen zastupitelstva bez dalších funkcí: 1000,- Kč
12) Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku č.j. UZSVM/HSM/2169/2019-HSMM
13) Smlouva o zřízení věcného břemene číslo 6DHM190…. na pozemku 1097/12 k.ú. Karlovice.
14) Smlouva o nájmu pozemku číslo 6DHM190….. pozemku 1097/12 k.ú. Karlovice

b/ b e r e n a v ě d o m í :
1) Kontrolní zprávu o finanční činnosti Mikroregionu Český ráj v roce 2019.
2) Protokol o výsledku kontroly : Kontrola vykonaná u Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj v roce 2019.
3) Rozpočet Mikroregionu Český ráj na rok 2020.

c/ u k l á d á R a d ě o b c e a s t a r o s t o v i:
1) Zabezpečit a vyřídit připomínky, podněty a úkoly zaznamenané v zápise.
2) Schválit rozpočtové opatření č.6/2019 s potřebnými úpravami zahrnující skutečný stav k 31.12.2018. Výše jednotlivých úprav nesmí přesáhnout   100 000.- Kč, mimo položku opravy ČOV, kterou lze přesunout v rámci kapitoly.

Jana Segečová                                                                                                            Vlasta Špačková

                                                            Mgr. Ondřej Havrda

 

Zápis

z 9. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 12. prosince 2019 na Obecním úřadu Karlovice

Zasedání obce řídil pan starosta Mgr. Ondřej Havrda.

Kontrolou presenční listiny bylo zjištěno, že je přítomno 13 zvolených členů zastupitelstva obce Karlovice a zasedání je usnášení schopné.

Přítomni: p. Mgr. Havrda, p. Kobrle, pí.Bc. Hájková, pí. Špačková, p. Hlubuček, p. Ing. Šťastný, p. Drahoňovský,, p. Šafář st., pí. Vítková, pí. Richterová, pí. Segečová, p. Staněk, p. Šafář ml. 

Omluveni:   p. Ing. Švejda,  p. Richter (přijde později)

Neomluveni:  

Přítomni:        6 občanů

 

Pro jednání byl navržen následující program (program doplněn p. Havrdou o body 13-17):

 1. Zahájení
 2. Zpráva o činnosti rady obce
 3. Rozpočtová změna č. 5
 4. Závěrečná zpráva – Mikroregion Český ráj
 5. Informace o provozování vodovodu + vodojem
 6. Smlouva o smlouvě budoucí zřízení věcného břemena služebnosti č. 43/2019-36210/Ha
 7. Smlouva s Lib. Krajem o dopravní obslužnosti
 8. Smlouva o zřízení věcného břemene č. IV-12-4016438-VB/02
 9. Obecně závazná vyhláška o poplatku za psa
 10. Obecně závazná vyhláška z ubytovací kapacity
 11. Zřizovací listina MŠ Sedmihorky
 12. Rozpočet MŠ Sedmihorky
 13. Rozpočtové provizorium
 14. Odměňování členů obecního zastupitelstva
 15. Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku č.j. UZSVM/HSM/2169/2019-HSMM
 16. Smlouva o zřízení věcného břemene č. 6DHM190 na pozemku 1097/12 k.ú. Karlovice
 17. Smlouva o nájmu pozemku č. 6DHM190 na pozemku 1097/12 k.ú. Karlovice
 18. Diskuse, usnesení, závěr

pro 13     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Zasedání zastupitelstva zahájil pan starosta Mgr. Ondřej Havrda.

Návrhová komise bude pracovat ve složení: pí. Vítková, p. Šafář st.

Ověřovateli zápisu budou: pí. Špačková, pí. Segečová

Zapisovatelkou bude pí. Hájková

pro 13     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Zpráva o činnosti rady obce

– bude vyvěšen na vývěskách a na webových stránkách

 

 1. Rozpočtová změna č. 5

– příjmy:

dotace na hasiče 25 tis. Kč

MŠ dotace IROP na asistenku na 2 roky 350 tis. Kč

věcná břemena 20 tis. Kč

prodej pozemku 6 tis. Kč

tříděný odpad 27 tis. Kč

vratka za cestu Zdolce 167 tis. Kč

– výdaje:

čištění kanálů 350 tis. Kč

sněhové zábrany na MŠ 34 tis. Kč

dovybavení MŠ 250 tis. Kč

dotace MŠ na asistenku 350 tis. Kč

navýšení na sportovní areál 15 tis. Kč

hasičská dotace 25 tis. Kč

hasičská nádrž 130 tis. Kč

 

dar pro rodinu Třešňákových z Borku 30 tis. Kč

      pro 10     proti 0     zdržel se 3

      odhlasována první varianta 30 tis. Kč, proto se nehlasovalo pro druhou variantu 40 tis. Kč

 

 1. Závěrečná zpráva – Mikroregion Český ráj

      Kontrolní zpráva o finanční činnosti Mikroregionu Český ráj v roce 2019 – zastupitelstvo bere na vědomí
      Protol o výsledku kontroly: Kontrola vykonaná u Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj v roce 2019 – zastupitelstvo bere na vědomí
      Rozpočet Mikroregionu Český ráj na rok 2020 – zastupitelstvo bere na vědomí

 

 1. Informace o provozování vodovodu + vodojem

– obec Hrubá Skála navrhuje stejnou cenu vody pro Hrubou Skálu a Karlovice

– schůzka 18.12.2019

– firma AQUA ČR prodlouží smlouvu o 4 měsíce

– výběrové řízení únor – březen 2019

– vodojem – Ing. Bláha předal zprávu

 

 1. Smlouva o smlouvě budoucí zřízení věcného břemena služebnosti č. 43/2019-36210/Ha

pro 12     proti 1     zdržel se 0

 

 1. Smlouva s Lib. Krajem o dopravní obslužnosti

– na roky 2020/2023

– 90 Kč/občan/rok

– 70 tis. Kč /rok

– 18:15 přišel p. Richter

pro 13     proti 0     zdržel se 1

 

 

 1. Smlouva o zřízení věcného břemene č. IV-12-4016438-VB/02

pro 14     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Obecně závazná vyhláška o poplatku za psa

pro 14     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Obecně závazná vyhláška z ubytovací kapacity

pro 14     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Zřizovací listina MŠ Sedmihorky

pro 14     proti 0     zdržel se 0

 

Smlouva o výpůjčce (zahrnuje stavby a pozemky MŠ)

 pro 14     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Rozpočet MŠ Sedmihorky na rok 2020

– byl vyvěšen na webových stránkách

 pro 14     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Rozpočtové provizorium na rok 2020

– rozpočtové provizorium se stanovuje na 3 rozpočtové měsíce, tj. leden, únor a březen 2020, nejdéle však do doby schválení rozpočtu na rok 2020 zastupitelstvem obce Karlovice

– zastupiteltvo ukládá radě obce a starostovi schválit rozpočtové opatření č. 6/2019 s potřebnými úpravami zahrnující skutečný stav k 31.12.2019, výše jednotlivých úprav nesmí přesáhnout 100 000 Kč, mimo položku opravy ČOV, kterou lze přesunout v rámci kapitoly

pro 14     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Odměňování členů obecního zastupitelstva

– odměny zůstanou beze změny

pro 13     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku č.j. UZSVM/HSM/2169/2019-HSMM

pro 13     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Smlouva o zřízení věcného břemene č. 6DHM190 na pozemku 1097/12 k.ú. Karlovice

pro 14     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Smlouva o nájmu pozemku č. 6DHM190 na pozemku 1097/12 k.ú. Karlovice

pro 14     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Diskuse, usnesení, závěr

– pluhování – Roudný Věma, zbytek p. Kolář z Rovenska

– pí. Špačková – povedlo se vymalovat poštu

– poděkování Včelařského spolku Mladá Boleslav za příspěvek

– poděkování p. Macháčka za podporu fotbalistů

 

Usnesení přečetla pí. Vítková.

pro 14     proti 0     zdržel se 0

 

Zastupitelstvo ukončeno v 19:40.
Karlovice dne 12.12. 2019

Mgr. Ondřej Havrda – starosta

 

Ověřovatelé zápisu:    pí. Špačková             pí. Segečová
Zapsala:    pí. Hájková